Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 115/2023 Burmistrza Łasku z dnia 26-04-2023 w sprawie wprowadzenia procedury windykacji należności w Urzędzie Miejskimw Łasku

Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r., poz. 559 ze zm.) oraz art. 68 ust. 1, art. 69 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1634 ze zm.), zarządzam co następuje:

§ 1. Wprowadzam do stosowania niżej wymienione procedury windykacji należności w Urzędzie Miejskim w Łasku:

1) procedura windykacji należności podatkowych i opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, która stanowi załącznik nr 1 do zarządzenia;
2) procedura windykacji należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym, która stanowi załącznik nr 2 do zarządzenia.

§ 2. Zobowiązuję pracowników właściwych merytorycznie z tytułu powierzonych obowiązków do przestrzegania postanowień zawartych w niniejszym zarządzeniu.
§ 3. Wykonanie zarządzenia powierzam Naczelnikom Wydziałów oraz Zespołowi Prawnemu Urzędu Miejskiego w Łasku.
§ 4. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierzam Skarbnikowi Gminy.
§ 5. Traci moc Zarządzenie Nr 133/2016 Burmistrza Łasku z dnia 1 lipca 2016 r. w sprawie zasad dotyczących wystawiania upomnień i tytułów wykonawczych w Urzędzie Miejskim w Łasku.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Łasku

Gabriel Szkudlarek

 

PDF   Zarządzenie Nr 1152023 Burmistrza Łasku z dnia 26-04-2023 w sprawie wprowadzenia procedury windykacji należności w.pdf (402,35KB)

DOCXZałącznik nr 1 1152023.docx (9,98KB)

DOCXZałącznik nr 2 1152023.docx (8,33KB)