Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 116/2023 Burmistrza Łasku z dnia 26-04-2023 w sprawie zmiany Zarządzenia nr 108/2019 z dnia 16 kwietnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w regulaminie funkcjonowania sezonowych ogródków gastronomicznych w rejonie Placu 11 Listopada w Łasku, działka drogowa 124/1 obręb 14 Łask.

Na podstawie art 30 ust. 1 i 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2023 r. poz. 40/ oraz art. 37 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami /Dz. U. z 2023 r. poz. 344 z 2023 /.

§ 1. . W Załączniku nr 1 do zarządzenia nr 108/2019 z dnia 16 kwietnia 2019 wprowadza się następujące zmiany: § 3. ust. 3 otrzymuje brzmienie: "3. Zawarcie umowy dzierżawy terenu działki 124/1 obręb 14 Łask, z przeznaczeniem na Punkt gastronomiczny z podmiotami prowadzącymi działalność gospodarczą lub osobami fizycznymi mające zamiar prowadzić działalność gospodarczą następuje po rozstrzygnięcia konkursu ofert wyłaniającego dzierżawcę. W konkursie ofert ocenia się cenę oraz plan prowadzenia działalności z uwzględnieniem architektury Punktu. W przypadku nierozstrzygnięcia konkursu ofert dopuszcza się dzierżawę na wniosek podmiotu zainteresowanego. " § 6. ust 1. otrzymuje brzmienie: "1. Umowę o której mowa w §1 ust. 4 można zawrzeć na dowolny okres do trzech lat. Umowę na dzierżawę terenu pod Punkt Gastronomiczny poza konkursem ofert można zawrzeć na okres maksymalnie 2 lat kalendarzowych." § 7. ust 3. otrzymuje brzmienie: " 3. Wysokość opłat za teren pod Punkt Gastronomiczny ustala się w drodze konkursu ofert. W przypadku nierozstrzygnięcia konkursu ofert stawkę czynszu miesięcznego za m2 netto ustala się w drodze negocjacji." ”;
§ 2. Pozostałe zapisy Zarządzenia Burmistrza Łasku nr 108/2019 z dnia 16 kwietnia 2019 r. pozostają bez zmian.
§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Gospodarki Komunalnej i Zarządu Dróg Urzędu Miejskiego w Łasku. § 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Burmistrz Łasku

Gabriel Szkudlarek

 

PDF   Zarządzenie Nr 1162023 Burmistrza Łasku z dnia 26-04-2023 w sprawie zmiany Zarządzenia nr 1082019 z dnia 16 kwietnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w regulaminie funkcjonowania sezonowych ogródków gastronomicznych w rejonie Placu 11 Listopada w.pdf (170,52KB)