Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr XIV/154/2019 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 30-10-2019 zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Łask

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, 1309, 1571, 1696, 1815), art. 30 ust. 6 w związku z art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2018 r. poz. 967, 2245, z 2019 r. poz. 730, 1287), rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagrodzenia za pracę w dniu wolnym od pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 416 i 922, z 2015 r. poz. 868, z 2016 r. poz. 1029, z 2017 r. poz. 630, z 2018 r. poz. 638, z 2019 r. poz. 249, 1587) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XLIX/548/2018 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 27 lipca 2018 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Łask, zmienionej uchwałą Nr L/559/2018 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 5 września 2018 r. (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2018 r. poz. 4176, 4827) wprowadza się następujące zmiany: 1) w § 4:
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:
1. Fundusz na dodatki motywacyjne dla nauczycieli tworzy się w wysokości 4% planowanego rocznego, osobowego miesięcznego minimalnego wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli. ”;


b) dodaje się ust. 1a o brzmieniu:
1a. Przyznanie dodatku motywacyjnego odbywa się wyłącznie w ramach środków finasowych wyodrębnionych na ten cel w budżecie szkoły z zastrzeżeniem ust. 12. ”;


c) ust. 2 otrzymuje brzmienie:
2. Z tworzonego według wyżej określonych zasad funduszu motywacyjnego 70% przeznacza się dla nauczycieli, a 30% podlega centralizacji do dyspozycji Burmistrza Łasku, z przeznaczeniem na dodatki motywacyjne dla dyrektorów szkół. ”;


d) ust. 3 otrzymuje brzmienie:
3. Dodatek motywacyjny dla nauczycieli i dyrektora nie może być niższy niż 5% i nie wyższy niż 30% minimalnej stawki wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela mianowanego z tytułem zawodowym magistra z przygotowaniem pedagogicznym. ”;


e) ust. 4 otrzymuje brzmienie:
4. Dodatek motywacyjny przyznawany jest na czas określony, nie krótszy niż 2 miesiące i nie dłuższy niż 6 miesięcy. ”;


f) dodaje się ust. 11 o brzmieniu:
11. W przypadku udziału szkoły w projektach finansowanych ze środków Unii Europejskiej istnieje możliwość zwiększenia z tego tytułu dodatku motywacyjnego na czas realizacji projektu o kwotę nie wyższą niż 20% minimalnej stawki wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela mianowanego z tytułem zawodowym magistra z przygotowaniem pedagogicznym. ”;


g) dodaje się ust. 12 o brzmieniu:
12. W przypadku udziału szkoły w projektach finansowanych ze środków Unii Europejskiej istnieje możliwość zwiększenia z tego tytułu dodatku motywacyjnego na czas realizacji projektu o kwotę nie wyższą niż 40% minimalnej stawki wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela mianowanego z tytułem zawodowym magistra z przygotowaniem pedagogicznym płaconą ze środków Unii Europejskiej i nie zaliczaną do wyliczenia średniego wynagrodzenia nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego. ”;


2) w § 5:
a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:
2. Dodatek funkcyjny ustala się w wysokości:

Lp. Pełniona funkcja Miesięcznie w zł
    od do
1. Przedszkola:    
  1) dyrektor przedszkola liczącego:    
  a) do 6 oddziałów 500 1000
  b) 7 i więcej oddziałów 600 1300
  2)wicedyrektor 300 600
2. Szkoły podstawowe, zespoły szkół:    
  1)dyrektor szkoły liczącej:    
  a)do 8 oddziałów 500 1100
  b)9-16 oddziałów 600 1300
  c)17-24 oddziałów 750 1600
  d)25 i więcej oddziałów 900 1800
  2)wicedyrektor 400 900

”;

b) ust. 4 otrzymuje brzmienie:
4. Wysokość dodatku funkcyjnego wynosi:

Lp. Pełniona funkcja Miesięcznie w zł
1. Wychowawca klasy 300
2. Nauczyciel opiekujący się oddziałem przedszkolnym 300
3. Opiekun stażu 200
4. Doradca metodyczny od do
    100 250

 

 

”;

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Łasku. § 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogloszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego z mocą obowiązującą od dnia 1 września 2019 r.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Łasku

Robert Bartosik

 

 

PDF   Uchwała Nr XIV/154/2019 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 30-10-2019 zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Łask.pdf (110,84KB)