Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 123/2023 Burmistrza Łasku z dnia 09-05-2023 w sprawie ogłoszenia I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Łasku w obrębie 15

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40, 572) oraz art. 13 ust. 1, art. 28, art. 37 ust. 1, art. 38 ust. 1 i 2, art. 40 ust. 1 pkt. 1 i ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023r. poz. 344), rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości ( Dz.U. z 2021r. poz. 2213), zarządzenia nr 66/2023 Burmistrza Łasku z dnia 14 marca 2023r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu, poza przetargiem, do oddania w najem i w użyczenie Burmistrz Łasku zarządza, co następuje :

§ 1. Ogłaszam I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Łasku, obręb 15, oznaczonej działkami nr 29/6 o pow. 701 m2 i 32/6 o pow. 739 m2 – łączna pow. 1440 m2.
§ 2. Cena wywoławcza została ustalona w wysokości równej wartości ustalonej przez Rzeczoznawcę majątkowego.
§ 3. Przetarg przeprowadzi Komisja przetargowa powołana na podstawie Zarządzenia Nr 92/2022 Burmistrza Łasku z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie powołania Komisji ds. rokowań i przetargów.
§ 4. Szczegółowe warunki przetargu określa załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia.
§ 5. Wykonanie powierza się Naczelnikowi Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Łasku.
§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Z-ca Burmistrza Łasku

Lidia Sosnowska

 

PDF   Zarządzenie Nr 1232023 Burmistrza Łasku z dnia 09-05-2023 w sprawie ogłoszenia I.pdf (251,68KB)

DOCXZałącznik nr 1 1232023.docx (8,08KB)