Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr XIV/155/2019 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 30-10-2019 zmieniająca uchwałę w sprawie wzoru wniosku o wypłatę zryczałtowanego dodatku energetycznego

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, 1309, 1571, 1696, 1815) w związku z art. 5d ust. 2 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 755,730,1435,1495,1517,1520,1556) uchwala się, co następuje:

§ 1. Załącznik do uchwały Nr XIII/145/2019 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 18 września 2019 r. w sprawie wzoru wniosku o wypłatę zryczałtowanego dodatku energetycznego otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszej uchwały. § 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Łasku. § 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Łasku

Robert Bartosik

 

PDF   Uchwała Nr XIV/155/2019 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 30-10-2019 zmieniająca uchwałę w sprawie wzoru wniosku o wypłatę zryczałtowanego dodatku energetycznego.pdf (659,25KB)

DOCXZałącznik nr 1 XIV/155/2019.docx (379,75KB)