Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 138/2023 Burmistrza Łasku z dnia 15-05-2023 w sprawie wprowadzenia zmiany w Regulaminie Wynagradzania Pracowników Urzędu Miejskiego w Łasku.

Na podstawie art. 39 ust 1 i 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 530), w związku z art. 77 2 Kodesu pracy (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1510 ze zmn.), postanawiam, co następuje:

§ 1. W porozumieniu z Zakładową Organizacją Związkową wprowadzam zmianę w załączniku do Zarządzenia Nr 166/2018 Burmistrza Łasku z dnia 16 lipca 2018 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Wynagradzania Pracowników Urzędu Miejskiego w Łasku, w natępujący sposób:"§ 11. Warunki przyznawania oraz sposób wypłacania nagród otrzymuje nowe brzmienie:


1. Burmistrz w ramach posiadanych środków na wynagrodzenia może przyznać pracownikom nagrody.
2. Nagroda ma charakter uznaniowy i jest czynnikiem motywacyjnym dla podnoszenia jakości, organizacji i dyscypliny wykonywanej pracy w Urzędzie.
3. Decyzję o przyznaniu nagrody podejmuje Burmistrz z własnej inicjatywy lub na umotywowany wniosek bezpośredniego przełożonego pracownika, któremu nagroda ma zostać przyznana lub na wniosek Z-cy Burmistrza, Sekretarza, Skarbnika Gminy lub Związku Zawodowego Pracownikow Urzędu Miejskiego w Łasku.
4. Pracownik może mieć przyznaną nagrodę za szczególnie osiągnięcia w pracy zawodowej, w szczególności za:
a) wzorowe wypełnianie obowiązków wynikających z zakresu czynności,

b) wykonywanie prac na polecenie przełożonych lub z własnej inicjatywy, wykraczające poza zakres czynności pracownika,

c) indywidualne wyniki pracy pracownika, jego zaangażowanie w pracy, rzetelność, dyspozycyjność, samodzielność,

d) przejawianie inicjatywy i samodzielności w stosowaniu rozwiązań usprawniających realizację zadań,

e) wykonywanie zadań powodujących szczególne obciążenie obowiązkami, jeżeli nie otrzymał z tego tytułu dodatkowego wynagrodzenia,

f) złożoność realizowanych zadań,

g) dbanie o dobro urzędu.


5. Pracownik, na którego została nałożona kara porządkowa nie otrzymuje nagrody do czasu zatarcia kary.
6. Nagroda przysługuje pracownikowi zatrudnionemu w Urzędzie Miejskim w Łasku przez okres co najmniej 6 m-cy.

§ 2. Wykonanie zarządzenie powierzam Sekretarzowi i Skarbnikowi Gminy.
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie po upływie dwóch tygodni od dnia ogłoszenia.

Burmistrz Łasku

Gabriel Szkudlarek

 

Urzędu Miejskiego w Łasku.

PDF   Zarządzenie Nr 1382023 Burmistrza Łasku z dnia 15-05-2023 w sprawie wprowadzenia zmiany w.pdf (177,64KB)