Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 129/2023 Burmistrza Łasku z dnia 10-05-2023 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 81/2023 Burmistrza Łasku z dnia 31 marca 2023 roku w sprawie zmian w budżetu oraz zmian w budżecie Gminy Łask na rok 2023

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt. 4, art. 51 ust. 1, art. 61 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023 r. poz. 40, 572) w związku z art. 247 ust.1, art. 249 ust.3, art. 257 pkt. 1 i pkt. 3, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, 1725, 1747, 1768, 1964, 2414, z 2023 r. poz. 412, 497, 658) § 16 Uchwały Nr LII/663/2022 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Łask na rok 2023.

§ 1. 1. Dokonuje się zmiany w Zarządzeniu Nr 81/2023 Burmistrza Łasku z dnia 31 marca 2023 roku w sprawie zmian w budżetu oraz zmian w budżecie Gminy Łask na rok 2023 w zakresie dochodów i wydatków własnych, polegającej na uchyleniu w części zmian wprowadzonych na podstawie decyzji Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.2.72.2023 z dnia 28 marca 2023 roku (pismo Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FB-I.3111.2.72.2023 z dnia 28 marca 2023 roku). 2. W związku z uchyleniem, o którym mowa w ust.1 zmianie ulegają dochody odpowiednio w klasyfikacji:
1) 801.80103.2030 zmniejszenie o kwotę 8.828,00 zł;
2) 801.80104.2030 zmniejszenie o kwotę 37.354,00 zł
3) 801.80106.2030 zwiększenie o kwotę 6.534,00 zł
4) 801.80149.2030 zwiększenie o kwotę 2.571,00 zł

3. W związku z uchyleniem, o którym mowa ust.1 zmniejszeniu ulegają wydatki w grupie wydatków - dotacje na zadania bieżące, o kwotę 37.077,00 zł.

§ 2. Określone uchylenie w zakresie dochodów i wydatków, o których mowa w § 1 ma zastosowanie do załączników Nr 1 i Nr 2 Zarządzenia Nr 81/2023 Burmistrza Łasku.
§ 3. W Zarządzeniu Nr 81/2023 Burmistrza Łasku z dnia 31 marca 2023 roku w sprawie zmian w budżetu oraz zmian w budżecie Gminy Łask na rok 2023 § 4 otrzymuje brzmienie:
"§ 4. 1.W uchwale budżetowej na rok 2023 Nr LII/663/2022 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 28 grudnia 2022 r., zmienionej Zarządzeniami Burmistrza: Nr 1/2023 z dnia 2 stycznia 2023 r., Nr 11/2023 z dnia 10 stycznia 2023 r., Nr 16/2023 z dnia 18 stycznia 2023 r., Nr 35/2023 z dnia 9 lutego 2023 r., Nr 48/2023 z dnia 28 lutego 2023 r., Nr 50/2023 z dnia 28 lutego 2023 r., Nr 62/2023 z dnia 9 marca 2023 r., Uchwałą Nr LV/679/2023 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 30 stycznia 2023 r., Uchwałą Nr LVI/685/2023 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 8 lutego 2023 r., Uchwałą Nr LVII/703/2023 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 27 lutego 2023 r. oraz Uchwałą Nr LVIII/707/2023 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 29 marca 2023 r. wprowadza się zmiany wynikające z §1, §2 i §3 niniejszego zarządzenia, odpowiednio:

1) w załączniku Nr 1 jak w załączniku Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2) w załączniku Nr 2 jak w załączniku Nr 2 do niniejszego zarządzenia.
2. W wyniku zmian, o których mowa w §2 i §3 załącznik Nr 3 do uchwały budżetowej Nr LII/663/2022 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 28 grudnia 2022 r. otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia."

§ 4. Sprawozdanie z wykonania zarządzenia złoży Burmistrz Łasku łącznie ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Łask za rok 2023.
§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
§ 6. Zarządzenie podlega ogłoszeniu w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.

Z - ca Burmistrza Łasku

Lidia Sosnowska

 

PDF   Zarządzenie Nr 1292023 Burmistrza Łasku z dnia 10-05-2023 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr.pdf (176,96KB)