Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr LX/728/2023 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 10-05-2023 w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie Gminy Łask na rok 2023

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art. 51 ust. 1, art. 61 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40, 572) w związku z art. 211, art. 212, art. 214 i art. 233 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, 1725, 1747, 1768, 1964, 2414, z 2023 r. poz. 412, 497, 658, 803) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu Gminy Łask na rok 2023 o kwotę 5 800,00 zł w związku z Porozumieniem nr GK.7021.5.68.2022 z dnia 3 kwietnia 2023 r. w sprawie montażu progu zwalniającego na ul. Podmiejskiej w Ostrowie. 2. Zwiększenia dochodów dokonuje się:
w dziale 600 - Transport i łączność
w rozdziale 60016 - Drogi publiczne gminne
1 § 2700 – Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł, o kwotę 5 800,00 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.§ 2. 1. Zwiększa się dochody budżetu Gminy Łask na rok 2023 o kwotę 278 845,00 zł w związku z pismem Ministra Finansów Nr ST.3.4750.2.2023 z dnia 17 lutego 2023 roku dotyczącym przyznania środków z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej. 2. Zwiększenia dochodów dokonuje się:
w dziale 758 - Różne rozliczenia
w rozdziale 75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego
1 § 2920 – Subwencje ogólne z budżetu państwa, o kwotę 278 845,00 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.§ 3. 1. Zwiększa się dochody budżetu Gminy Łask na rok 2023 o kwotę 20 000,00 zł w związku z Porozumieniem Nr MEiN/2023/DPI/1087 z dnia 14 kwietnia 2023 r. o udzielenie wsparcia finansowego na realizację zadania w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą: "Poznaj Polskę". 2. Zwiększenia dochodów dokonuje się:
w dziale 801 - Oświata i wychowanie
w rozdziale 80195 - Pozostała działalność
1 § 2020 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, o kwotę 20 000,00 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.§ 4. 1. Zwiększa się dochody budżetu Gminy Łask na rok 2023 o kwotę 15 300,00 zł w związku z otrzymaniem darowizny od Rady Rodziców ze Szkoły Podstawowej Nr 5 w Łasku. 2. Zwiększenia dochodów dokonuje się:
w dziale 801 - Oświata i wychowanie
w rozdziale 80195 - Pozostała działalność
1 § 0960 – Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej, o kwotę 15 300,00 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.§ 5. 1. Zwiększa się dochody budżetu Gminy Łask na rok 2023 o kwotę 52 401,00 zł w związku z pismem WFOŚiGW w Łodzi nr ZIN.411.03141.2023.7431 z dnia 13 kwietnia 2023 r. w sprawie przyznania dotacji na realizację zadania pn.: "Usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Łask w 2023 roku". 2. Zwiększenia dochodów dokonuje się:
w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
w rozdziale 90026 - Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami
1 § 6280 – Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych, o kwotę 52 401,00 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.§ 6. 1. Zwiększa się dochody budżetu Gminy Łask na rok 2023 o kwotę 256 984,00 zł w związku z uzyskaniem większych wpływów niż zaplanowano. 2. Zwiększenia dochodów dokonuje się:
w dziale 600 - Transport i łączność
w rozdziale 60016 - Drogi publiczne gminne
1 § 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek, o kwotę 2 000,00 zł
w rozdziale 60095 - Pozostała działalność


2 § 0830 – Wpływy z usług, o kwotę 3 500,00 zł
w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa
w rozdziale 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami


3 § 0800 – Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego, o kwotę 40 000,00 zł

4 § 0970 – Wpływy z różnych dochodów, o kwotę 26 000,00 zł
w dziale 750 - Administracja publiczna
w rozdziale 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)


5 § 0630 - Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego, o kwotę 6 500,00 zł
w rozdziale 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego


6 § 0960 – Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej, o kwotę 600,00 zł

7 § 0970 – Wpływy z różnych dochodów, o kwotę 850,00 zł
w dziale 752 - Obrona narodowa
w rozdziale 75212 - Pozostałe wydatki obronne


8 § 0940 – Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych, o kwotę 3 500,00 zł
w dziale 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek
nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem
w rozdziale 75616 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych


9 § 0330 – Wpływy z podatku leśnego, o kwotę 10 000,00 zł

10 § 0880 – Wpływy z opłaty prolongacyjnej, o kwotę 200,00 zł

11 § 0910 – Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - 12 000,00 zł
w dziale 757 - Obsługa długu publicznego
w rozdziale 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki


12 § 0940 – Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych, o kwotę 2 100,00 zł
w rozdziale 75814 - Różne rozliczenia finansowe


13 § 0940 – Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych, o kwotę 23 200,00 zł
w dziale 852 - Pomoc społeczna
w rozdziale 85219 - Ośrodki pomocy społecznej


14 § 0830 – Wpływy z usług, o kwotę 18 500,00 zł

15 § 0970 – Wpływy z różnych dochodów, o kwotę 500,00 zł
w rozdziale 85230 - Pomoc w zakresie dożywiania


16 § 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek, o kwotę 50,00 zł
w rozdziale 85295 - Pozostała działalność


17 § 0830 – Wpływy z usług, o kwotę 10 000,00 zł
w dziale 855 - Rodzina
w rozdziale 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego


18 § 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek, o kwotę 500,00 zł

19 § 0940 – Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych, o kwotę 6 000,00 zł
w rozdziale 85503 - Karta Dużej Rodziny


20 § 2360 – Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, o kwotę 10,00 zł
w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
w rozdziale 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach


21 § 0950 – Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów, o kwotę 810,00 zł
w rozdziale 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu


22 § 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek, o kwotę 5,00 zł

23 § 0970 – Wpływy z różnych dochodów, o kwotę 1 500,00 zł
w rozdziale 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg


24 § 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek, o kwotę 200,00 zł

25 § 0950 – Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów, o kwotę 2 000,00 zł
w rozdziale 90026 - Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami


26 § 2460 – Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych, o kwotę 21 074,00 zł
w rozdziale 90095 - Pozostała działalność


27 § 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek, o kwotę 100,00 zł

28 § 0970 – Wpływy z różnych dochodów, o kwotę 15 000,00 zł
w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
w rozdziale 92195 - Pozostała działalność


29 § 0940 – Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych, o kwotę 49 515,00 zł
w dziale 926 - Kultura fizyczna
w rozdziale 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej


30 § 0940 – Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych, o kwotę 770,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.§ 7. 1. Zmniejsza się dochody budżetu Gminy Łask na rok 2023 o kwotę 581 900,00 zł w związku z uzyskaniem mniejszych wpływów niż zaplanowano. 2. Zmniejszenia dochodów dokonuje się:
w dziale 855 - Rodzina
w rozdziale 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
1 § 2360 – Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, o kwotę 186 200,00 zł
w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
w rozdziale 90002 - Gospodarka odpadami komunalnymi


2 § 0490 – Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw , o kwotę 395 700,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.§ 8. 1. Zwiększa się wydatki budżetu Gminy Łask na rok 2023 o kwotę 4 270 039,06 zł. 2. Zwiększenia wydatków dokonuje się:
w dziale 600 - Transport i łączność
w rozdziale 60016 - Drogi publiczne gminne
w grupie wydatków - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych, o kwotę 525 800,00 zł
w grupie wydatków - Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o kwotę 3 002 616,00 zł
zadanie inwestycyjne - „Przebudowa ulicy Lipowej w Okupie Małym” , o kwotę 502 616,00 zł
w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, kwotę 502 616,00 zł
zadanie inwestycyjne - „Przebudowa drogi gminnej Nr 103207E w Gorczynie” , o kwotę
2 500 000,00 zł

w dziale 750 - Administracja publiczna
w rozdziale 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)
w grupie wydatków - Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 kwotę 53 863,08 zł
w grupie wydatków - Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o kwotę 155 000,00 zł
zadanie inwestycyjne - „Cyfrowa Gmina - wsparcie rozwoju cyfrowego Urzędu Miejskiego w Łasku oraz zwiększenie cyberbezpieczeństwa” , o kwotę 30 000,00 zł
w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, kwotę 30 000,00 zł
zadanie inwestycyjne - „Przebudowa budynku Urzędu Miejskiego w Łasku” , o kwotę 125 000,00 zł
w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
w rozdziale 75412 - Ochotnicze straże pożarne
w grupie wydatków - Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o kwotę 100 000,00 zł
zadanie inwestycyjne - „Dotacja celowa dla OSP w Okupie na budowę budynku remizy strażackiej w Okupie Małym” , o kwotę 100 000,00 zł
w dziale 758 - Różne rozliczenia
w rozdziale 75814 - Różne rozliczenia finansowe
w grupie wydatków - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych, o kwotę 65 161,98 zł
w dziale 801 - Oświata i wychowanie
w rozdziale 80195 - Pozostała działalność
w grupie wydatków - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych, o kwotę 35 300,00 zł
w dziale 855 - Rodzina
w rozdziale 85501 - Świadczenie wychowawcze
w grupie wydatków - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych, o kwotę 1 000,00 zł
w rozdziale 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
w grupie wydatków - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych, o kwotę 5 500,00 zł
w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
w rozdziale 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód
w grupie wydatków - Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o kwotę 45 000,00 zł
zadanie inwestycyjne - „Uporządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji Łask” , o kwotę 45 000,00 zł
w rozdziale 90002 - Gospodarka odpadami komunalnymi
w grupie wydatków - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych, o kwotę 150 907,00 zł
w rozdziale 90026 - Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami
w grupie wydatków - Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o kwotę 52 401,00 zł
zadanie inwestycyjne - Dotacje celowe dla mieszkańców w ramach projektu: "Usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Łask" , o kwotę 52 401,00 zł
w dziale 926 - Kultura fizyczna
w rozdziale 92601 - Obiekty sportowe
w grupie wydatków - Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o kwotę 77 490,00 zł
zadanie inwestycyjne - „Modernizacja i rozbudowa Centrum Sportu i Rekreacji w Łasku” , o kwotę 77 490,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.


§ 9. 1. Zmniejsza się wydatki budżetu Gminy Łask na rok 2023 o kwotę 468 199,28 zł. 2. Zmniejszenia wydatków dokonuje się:
w dziale 600 - Transport i łączność
w rozdziale 60016 - Drogi publiczne gminne
w grupie wydatków - Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o kwotę 15 229,50 zł
zadanie inwestycyjne - „Przebudowa ul. Nowobrackiej w Łasku” , o kwotę 2 066,70 zł
zadanie inwestycyjne - „Przebudowa ul.Szpitalnej w Łasku” , o kwotę 10 923,00 zł
zadanie inwestycyjne - „Przebudowa ul.Letniej, ul. Ignacego Krasickiego i ul. Władysława Jagiełły w Łasku” , o kwotę 591,00 zł
zadanie inwestycyjne - „Przebudowa ul.Zagajnikowej i Kolonijnej w Łasku” , o kwotę 1 648,80 zł
w dziale 700 - Gospodarka Mieszkaniowa
w rozdziale 70001 - Zakłady gospodarki mieszkaniowej
w grupie wydatków - Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o kwotę 2 969,78 zł
zadanie inwestycyjne - „Modernizacja pomieszczeń biurowych przeznaczonych na nową siedzibę ZGM w Łasku” , o kwotę 2 969,78 zł
w dziale 801 - Oświata i wychowanie
w rozdziale 80101 - Szkoły podstawowe
w grupie wydatków - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, o kwotę 350 000,00 zł
w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
w rozdziale 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg
w grupie wydatków - Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o kwotę 100 000,00 zł
zadanie inwestycyjne - „Modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego w Gminie Łask” , o kwotę 100 000,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.


§ 10. Dokonuje się przeniesienia środków w zakresie zadań własnych w budżecie Gminy Łask na 2023 rok:
w dziale 757 - Obsługa długu publicznego
w rozdziale 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego "kredyty i pożyczki"
z § 8110 - Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek, kwotę 100 000,00 zł,

na § 8090 - Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje, kwotę 100 000,00 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.


§ 11. 1. Dokonuje się zmian w budżecie Gminy Łask na 2023 rok polegających na zwiększeniu przychodów z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 1 641 398,98 zł, zwiększeniu przychodów z tytułu rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 83 863,08 zł oraz na zwiększeniu przychodów z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w wysokości 2 029 147,72 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały. 2. Po dokonaniu zmian w budżecie ustala się planowany deficyt budżetowy na rok 2023 stanowiący różnicę między dochodami i wydatkami budżetu w wysokości 27 691 457,42 zł. 3. Deficyt, o którym mowa w ust. 2 zostanie sfinansowany przychodami z tytułu kredytów i pożyczek w wysokości 19 034 630,72 zł, przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 1 641 398,98 zł, przychodami z tytułu rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 83 863,08 zł ora z przychodami z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych w wysokości 6 931 564,64 zł. § 12. W uchwale Nr LII/663/2022 Rady Miejskiej w Łasku Rady Miejskiej w Łasku z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Łask na rok 2023:
1) § 13 otrzymuje brzmienie:

§ 13. Ustala się limit zobowiązań na rok budżetowy:
1) z tytułu zaciąganych kredytów, pożyczek i emisji obligacji na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów, pożyczek oraz sfinansowanie planowanego deficytu do wysokości 26.000.000,00 zł; 2) z tytułu kredytów i pożyczek krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu do wysokości 3.200.000,00 zł. ”;
2) § 14 otrzymuje brzmienie:
§ 14. Upoważnia się Burmistrza Łasku do zaciągania zobowiązań: 1) z tytułu pożyczek, kredytów i emisji obligacji w wysokości do 2.994.517,00 zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek długoterminowych; 2) z tytułu pożyczek, kredytów i emisji obligacji w wysokości do 19.034.630,72 zł z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu; 3) z tytułu pożyczek i kredytów krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu do kwoty 3.000.000,00 zł. ”;

§ 13. Dokonuje się zmian w planowanych w budżecie Gminy Łask na 2023 rok wydatkach inwestycyjnych, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.
§ 14. Dokonuje się zmian w planowanych kwotach na dotacje udzielane z budżetu Gminy Łask w 2022 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.
§ 15. W uchwale budżetowej na rok 2023 Nr LII/663/2022 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 28 grudnia 2022 r. zmienionej zarządzeniami Burmistrza: Nr 1/2023 z dnia 2 stycznia 2023 r., Nr 11/2023 z dnia 10 stycznia 2023 r., Nr 16/2023 z dnia 18 stycznia 2023 r., Nr 35/2023 z dnia 9 lutego 2023 r., Nr 48/2023 z dnia 28 lutego 2023 r., Nr 50/2023 z dnia 28 lutego 2023 r., Nr 62/2023 z dnia 9 marca 2023 r., Nr 81/2023 z dnia 31 marca 2023 r, 92/2023 z dnia 6 kwietnia 2023 r., Nr 109/2023 z dnia 21 kwietnia 2023 r., Nr 117/2023 z dnia 27 kwietnia 20213 r., uchwałą Nr LV/679/2023 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 30 stycznia 2023 r., uchwałą Nr LVI/685/2023 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 8 lutego 2023 r., uchwałą Nr LVII/703/2023 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 27 lutego 2023 r. oraz uchwałą Nr LVIII/707/2023 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 29 marca 2023 r. wprowadza się zmiany wynikające z §1, §2, §3, §4, §5, §6, §7, §8, §9 i §10 niniejszej uchwały:
1) w załączniku Nr 1 wprowadza się zmiany jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały;
2) w załączniku Nr 2 wprowadza się zmiany jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 16. W wyniku zmian, o których mowa w §1, §2, §3, §4, §5, §6, §7, §8, §9, §10, §11, §12 , §13 i §14 oraz w wyniku zmian dokonanych zarządzeniem Nr 81/2023 Burmistrza Łasku z dnia 31 marca 2023 r. i zarządzeniem Nr 109/2023 z dnia 21 kwietnia 20213 r. nowe brzmienie do uchwały budżetowej Nr LII/663/2022 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 28 grudnia 2022 r. otrzymuje:
1) Załącznik Nr 3 "Plan dochodów i wydatków na rok 2023 na zadania realizowane w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego”, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały;
2) Załącznik Nr 6 "Przychody i rozchody budżetu Gminy Łask na rok 2023”, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały;
3) Załącznik Nr 7 "Planowany wykaz zadań inwestycyjnych wraz z nakładami inwestycyjnymi na poszczególne zadania", zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały;
4) Załącznik Nr 8 "Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Łask na 2023 rok", zgodnie z załącznikiem Nr 9 do niniejszej uchwały;
5) Załącznik Nr 11 "Plan dochodów za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki związane z realizacją zadań z zakresu gospodarowania odpadami na 2023 rok", zgodnie z załącznikiem Nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 17. Sprawozdanie z wykonania uchwały złoży Burmistrz Łasku łącznie ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Łask za rok 2023.
§ 18. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Łasku.
§ 19. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
§ 20. Uchwała podlega ogłoszeniu w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Łasku

Robert Bartosik

 

PDF   Uchwała Nr LX7282023 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 10-05-2023 w sprawie zmian budżetu oraz zmian w.pdf (5,02MB)

DOCXZałącznik nr 0 LX7282023.docx (7,74KB)

DOCXZałącznik nr 1 LX7282023.docx (19,34KB)

DOCXZałącznik nr 2 LX7282023.docx (29,10KB)

DOCXZałącznik nr 3 LX7282023.docx (6,28KB)

DOCXZałącznik nr 4 LX7282023.docx (10,29KB)

DOCXZałącznik nr 5 LX7282023.docx (7,30KB)

DOCXZałącznik nr 6 LX7282023.docx (7,33KB)

DOCXZałącznik nr 7 LX7282023.docx (8,59KB)

DOCXZałącznik nr 8 LX7282023.docx (12,10KB)

DOCXZałącznik nr 9 LX7282023.docx (12,62KB)