Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr LX/732/2023 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 10-05-2023 w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Łask

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40, 572) oraz art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2022 r. poz. 2519), po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łasku, uchwala się, co następuje:

§ 1. W Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Łask, stanowiącym załącznik do uchwały Nr XXXIV/451/2021 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 8 września 2021 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Łask (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2021 r. poz. 4459) wprowadza się następujące zmiany:
1) § 7 ust. 4 otrzymuje brzmienie:
4. Właściciele nieruchomości wskazanych w ust. 1 pkt 2 i 3 zobowiązani są dostosować ilość i pojemność pojemników do zbierania odpadów komunalnych do indywidualnych potrzeb, uwzględniając średnie ilości odpadów komunalnych, o których mowa w § 9 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 oraz częstotliwość pozbywania się odpadów komunalnych. ”;

2) § 14 otrzymuje brzmienie:
§ 14. Właściciele nieruchomości obowiązani są do opróżniania zbiorników bezodpływowych z częstotliwością dostosowaną do ilości gromadzonych ścieków oraz pojemności zbiorników tak, aby nie dopuścić do ich przepełnienia. Natomiast opróżniania osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków należy dokonywać zgodnie z instrukcją ich eksploatacji . ”;

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Łasku.
§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Łasku

Robert Bartosik

 

PDF   Uchwała Nr LX7322023 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 10-05-2023 w sprawie wprowadzenia zmian w.pdf (169,71KB)