Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr LX/734/2023 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 10-05-2023 w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania stypendium Burmistrza Łasku

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 14a, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40, 572) oraz art. 90t ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2022 r. poz. 2230) uchwala się, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się „Regulamin przyznawania stypendium Burmistrza Łasku”, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Traci moc uchwała Nr LVIII/715/2023 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 29 marca 2023 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania stypendium Burmistrza Łasku.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza sie Burmistrzowi Łasku.
§ 4. Uchwała podlega publikacji i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Łasku

Robert Bartosik

 

PDF   Uchwała Nr LX7342023 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 10-05-2023 w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania stypendium Burmistrza Łasku.pdf (440,16KB)

DOCXZałącznik nr 1.1 LX7342023.docx (13,47KB)

DOCXZałącznik nr 1 LX7342023.docx (9,84KB)