Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr LX/736/2023 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 10-05-2023 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Ostrów - ul. Truskawkowa"

Na podstawie art 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40, 572), art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r. poz. 503, 1846, 2185, 2747, z 2023 r. poz. 553) uchwala się, co następuje:

§ 1. Przystępuje się do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego"Ostrów - ul. Truskawkowa", zwanego dalej planem.

§ 2. Granice obszaru objętego planem zostały oznaczone na rysunku stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Łasku.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Łasku

Robert Bartosik

 

PDF   Uchwała Nr LX7362023 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 10-05-2023 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Ostrów - ul. Truskawkowa.pdf (685,00KB)

DOCXZałącznik nr 1 LX7362023.docx (329,75KB)

TIF  Zal_graf_do_Uchwaly_nr_LX_736_2023.tif (1,46MB)