Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Obwieszczenie Burmistrza Łasku w toku postępowania w sprawie zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn. „Przebudowa ulicy Lipowej w Okupie Małym” (lokalizacja: działki nr 128, 42, 52 obręb Okup Mały, gmina Łask

OŚR.6220.3.2023                                                                   Łask, dn. 22.05.2023 r.

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA ŁASKU

 

          Na podstawie art. 9, 10 i 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r. poz. 775 ze zm.), art. 73 ust. 3, art. 74 ust. 3-3h,
art. 75 ust. 1 pkt 4 i art. 84 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz
o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 ze zm.),
a także § 3 ust. 1 pkt 62 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 roku w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839 ze zm.), w nawiązaniu do wniosku inwestora w sprawie zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn. „Przebudowa ulicy Lipowej w Okupie Małym” (lokalizacja: działki nr 128, 42, 52 obręb Okup Mały, gmina Łask)

zawiadamiam, że

 1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Łodzi w opinii z dnia 28.04.2023 r.,
  znak: WOOŚ.4220.295.2023.MGa stwierdził brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania ww. przedsięwzięcia na środowisko.
 2. Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Sieradzu w opinii z dnia 11.05.2023 r.,
  znak: PO.ZZŚ.5.4901.186.2023.AC stwierdził brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania ww. przedsięwzięcia na środowisko.
 3. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łasku w opinii z dnia 04.05.2023 r.,
  znak: PPIS.ZNS.90281.7.2023.AŚ stwierdził brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania ww. przedsięwzięcia na środowisko.
 4. Burmistrz Łasku z chwilą wydania niniejszego obwieszczenia zgromadził kompletny materiał dowodowy umożliwiający wydanie decyzji w przedmiotowej sprawie.
 5. Wyznacza się stronom postępowania siedmiodniowy termin od daty doręczenia niniejszego obwieszczenia na zapoznanie się z aktami w ww. sprawie i wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w tut. Urzędzie.
 6. Wskazuje się dzień publicznego ogłoszenia: 29.05.2023 r. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszej informacji.

 

Dokumentacja zgromadzona w sprawie o wydanie przedmiotowej decyzji znajduje się
w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Łasku, ul. Warszawska 14
i można się z nią zapoznać po wcześniejszym umówieniu terminu pod numerem telefonu:
43 676 83 49 od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30-15:30.

Burmistrz Łasku

Gabriel Szkudlarek

Niniejsze obwieszczenie zamieszczono:

 • w Biuletynie Informacji Publicznej UM w Łasku,
 • na tablicy ogłoszeń  - budynek UM w Łasku,
 • na tablicy ogłoszeń w pobliżu inwestycji.