Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Burmistrz Łasku ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w Łasku w obrębie 5, przy ul. Wojska Polskiego

  B U R M I S T R Z    Ł A S K U

 O G Ł A S Z A   

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w Łasku w obrębie 5, przy ul. Wojska Polskiego

 

Teren, na którym znajduje się nieruchomość stanowiąca przedmiot przetargu, jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego działka położona jest na terenie zabudowy mieszkaniowej  – symbol 19MN.

 Nieruchomość znajduje się na obszarze objętym rewitalizacją. Granica Zespołu Przyrodniczo-Krajobrazowego „Dolina Grabi”, granica ochrony układu urbanistycznego wpisanego do wojewódzkiej ewidencji zabytków. Przez działkę przechodzi Zespół Przyrodniczo-Krajobrazowy Kolumna Las. Na terenie nieruchomości usytuowany jest budynek gospodarczy, który w części użytkowany był jako toaleta, wybetonowana studnia, studnia betonowa z pompą. Przez nieruchomość przechodzi napowietrzna linia energetyczna niskiego napięcia  0,4 kV ze stanowiskiem słupowym, przyłącze wodociągowe, infrastruktura telekomunikacyjna. 

Dla nieruchomości jest urządzona księga wieczysta KW nr SR1L/00002872/5.

Nieruchomość oznaczona jest działką:

- nr 261 o pow. 1750 m2, cena wywoławcza 260.000 zł,  wadium w wysokości – 26.000 zł;

 

Przetarg odbędzie się w dniu 11 lipca 2023r. o godz. 12.00  w siedzibie Urzędu  Miejskiego w Łasku, ul. Warszawska 14, w sali nr 76 (III piętro).

Przed przystąpieniem do przetargu zainteresowany nabyciem nieruchomości winien zapoznać się ze stanem prawnym i faktycznym nieruchomości, jej aktualnym stanem zagospodarowania.  Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym faktycznym i prawnym.

W przypadku kolizji przebiegających sieci i urządzeń występujących na nieruchomości z realizacją inwestycji nabywca zobowiązany jest do ich przełożenia na własny koszt w uzgodnieniu z właścicielami sieci po uzyskaniu warunków technicznych.  

1. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium na powyższą nieruchomość. Wadium  należy wpłacać w pieniądzu na konto Gminy Łask Bank PEKAO S. A. O/Łask Nr 84 12403288 1111 0000 2807 7394 w taki sposób, aby najpóźniej w dniu  3 lipca 2023r. wadium znajdowało się na rachunku bankowym Gminy Łask. Datą dokonania wpłaty wadium jest data uznania rachunku bankowego gminy.

2.  Osoby uczestniczące w przetargu muszą przedłożyć komisji przetargowej: dowód wpłaty wadium, dowód tożsamości, odpisy z właściwych rejestrów, pełnomocnictwa oraz wszelkie zezwolenia i zgody, jeżeli ze względu na osobę nabywcy są one prawem wymagane a osoby reprezentujące w przetargu osobę prawną lub fizyczną dodatkowo zobowiązane są okazać się kompletem dokumentów do jej reprezentowania. Uczestnicy biorą udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika (pełnomocnictwo wymaga formy aktu notarialnego). W przypadku małżonków, do dokonywania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich ze stosownym pełnomocnictwem drugiego małżonka potwierdzonym przez notariusza, zawierającym zgodę na odpłatne nabycie nieruchomości.  

3.  Wadium wpłacone przez uczestników przetargu podlega zwrotowi w terminie 3 dni od dnia zamknięcia lub odwołania przetargu.

4.  Osoba wygrywająca przetarg, po podpisaniu protokołu z przetargu, wpłaca ustaloną kwotę pomniejszoną  o wadium,  nie później niż na 3 dni przed dniem  zawarcia umowy przenoszącej własność. O miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości, osoba ustalona jako nabywca nieruchomości zostanie zawiadomiona, najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

Za termin płatności uważa się datę uznania rachunku bankowego Gminy Łask.

5.  Koszty notarialne oraz ujawnienie nabywcy w księdze wieczystej ponosi nabywca.

6. Wadium ulega przepadkowi na rzecz Gminy Łask, gdy nabywca nie przystąpi do podpisania aktu notarialnego.

7.  Cudzoziemcy mogą brać udział w przetargu  na warunkach określonych w ustawie z dnia 24 marca 1920r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz.U. z 2017r.  poz. 2278). Nabycie gruntu przez cudzoziemców może nastąpić w przypadku uzyskania zezwolenia Ministra Spraw Wewnętrznych, jeżeli wymagają tego przepisu w/w ustawy. Nabywca zobowiązany jest do ustalenia we własnym zakresie, czy nabycie gruntu będącego przedmiotem przetargu wymaga zezwolenia. 

8. Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do udostępnienia terenu gestorom sieci do przebudowy, remontu, usuwania awarii, dokonywania napraw, konserwacji lub modernizacji w przypadku zachowania istniejącego uzbrojenia oraz zachowania stref ochronnych dla zlokalizowanych na nieruchomości sieci infrastruktury technicznej.

Bliższych informacji udziela się w Urzędzie Miejskim w Łasku ul. Warszawska 14, pok. nr 40 i 54 lub telefonicznie tel. 43 676-83-40  lub  43 676-83-54.

Burmistrz Łasku zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu.

Ogłoszenie znajduje się na tablicach ogłoszeniowych Urzędu Miejskiego w Łasku, stronie internetowej  www.lask.pl oraz Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.lask.pl.

                                                                                                                                                                        

  Burmistrz Łasku

Gabriel Szkudlarek

 

 

 

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Gminie Łask jest Burmistrz Łasku, ul. Warszawska 14, 98-100, Łask, NIP 8311575675, tel.: 43 676 83 00, e-mail: . Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych: .

Celem przetwarzania danych jaki realizuje Administrator jest gospodarowanie nieruchomościami.

Dane mogą być udostępniane podmiotom świadczącym nadzór nad oprogramowaniem przetwarzającym dane, Kancelariom Notarialnym, Rzeczoznawcom Majątkowym,  Geodetom, Sądom Wieczysto Księgowym, Starostwu Powiatowemu oraz Właściwemu ministrowi do spraw wewnętrznych. Dane nie będą przekazywane do Państw trzecich. Dane osobowe będą przetwarzane przez nieograniczony okres.

Państwa dane osobowe są przetwarzane na podstawie przepisów prawa, które określa Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami. Jednocześnie posiadają Państwo możliwość dostępu i aktualizacji podanych danych. 

Przysługuje Państwu prawo do żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Mogą Państwo skorzystać z przysługujących praw kontaktując się z Administratorem przez powyższe dane kontaktowe. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do zrealizowania celu. W ramach realizowanego przetwarzania nie występuje profilowanie.