Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

07.06.2023 r. - Urząd Miejski w Łasku, ogłasza nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze: Naczelnik Wydziału Urbanistyki i Planowania Przestrzennego w wymiarze: 1 etat.

Nasz znak: OOG.2110.2a. 2023

Łask, dn. 7 czerwca 2023 r.

 

    Urząd Miejski w Łasku,
98 - 100 Łask, ul. Warszawska 14
ogłasza nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze:
 Naczelnik Wydziału Urbanistyki i Planowania Przestrzennego
w wymiarze: 1 etat.

 

1. Wymagania niezbędne:

 1. obywatelstwo polskie lub obywatelstwo Unii Europejskiej oraz innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium RP - dla obywateli z innych państw wymagana jest znajomość języka polskiego potwierdzona dokumentem określonym w przepisach o służbie cywilnej;
 2. posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
 3. kwalifikacje zawodowe wymagane do wykonywania pracy na stanowisku:
 1. wykształcenie wyższe z zakresu architektury lub urbanistyki, planowania przestrzennego, gospodarki przestrzennej i co najmniej 5 - letni straż pracy lub wykonywanie przez co najmniej 5 lat działalności gospodarczej o charakterze zgodnym z wymaganiami na stanowisku (opracowywanie planów miejscowych, studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, przygotowywanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu);
 2. uprawnienia wynikające z art. 5, art. 50, ust. 4 i art. 60, ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;
 1. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
 2. nieposzlakowana opinia;
 3. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wskazanym stanowisku pracy;
 4. obsługa komputera: (pakiet MS Office), program QGis, tworzenie danych przestrzennych, legislator tekstów, programy związane tworzeniem planów miejscowych, studium decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu.

2. Wymagania dodatkowe:

 1. mile widziana praktyka zawodowa (opracowywanie planów miejscowych, studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, przygotowywanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu) powyżej 5 lat.
 2. doświadczenie w zakresie kierowania zespołem ludzi w zakresie urbanistyki i planowania przestrzennego w okresie co najmniej 5 lat;
 3. bardzo dobra znajomość zagadnień z zakresu ustawy: o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, Kodeks postępowania administracyjnego, a także znajomość przepisów o samorządzie gminnym, o ochronie danych osobowych, oraz przepisów odrębnych powiązanych z ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;
 4. mile widziane doświadczenie w pracy lub we współpracy z samorządem gminnym;
 5. prawo jazdy kat B.;
 6. umiejętność organizacji czasu pracy i duża samodzielność w podejmowaniu decyzji;
 7. sumienność, dokładność i odpowiedzialność, skuteczna komunikacja;
 8. zaangażowanie, inicjatywa, kreatywność, samodyscyplina, dokładność, wysoka kultura osobista.

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. Opracowywanie zmian studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Łask zgodnie z wymogami zawartymi w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym i odpowiednimi rozporządzeniami.
 2. Opracowywanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Łask oraz ich zmian wraz z opracowaniem danych przestrzennych zgodnie z wymogami zawartymi w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz odpowiednimi rozporządzeniami.
 3. Przygotowywanie innych dokumentów planistycznych zgodnie z wymogami zawartymi w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym i odpowiednimi rozporządzeniami.
 4. Prowadzenie procedur formalno-prawnych związanych ze sporządzaniem „studium” oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i ich zmian.
 5. Przygotowywanie analiz funkcji oraz cech zabudowy i zagospodarowania terenu.
 6. Przygotowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy.
 7. Przygotowywanie projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.
 8. Prowadzenie prac planistycznych wynikających z ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
 9. Rozpatrywanie indywidualnych spraw w zakresie właściwości wydziału i wydawanie decyzji administracyjnych na podstawie odrębnych upoważnień.
 10. Nadzorowanie prac planistycznych wykonywanych przez pracowników w wydziale.
 11. Nadzorowanie prowadzenia postępowań administracyjnych przez pracowników w wydziale.
 12. Wykonywanie zadań naczelnika wskazanych w § 8 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Łasku - Regulamin organizacyjny Urzędu Miejskiego w Łasku - Urząd Miejski w Łasku (lask.pl)

4. Warunki pracy na stanowisku:

 1. umowa o pracę zostanie zawarta zgodnie z ustawą o pracownikach samorządowych (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 530), w pełnym wymiarze czasu pracy; wynagrodzenie wg Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 października 2021 r. ( t. j. Dz. U. z 2021 r.  poz. 1960 ze zm.) w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych i Regulaminu Wynagradzania Pracowników Urzędu Miejskiego w Łasku; proponowane wynagrodzenie zasadnicze: w zależności od posiadanego wykształcenia i doświadczenia zawodowego;
 2. praca świadczona od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 do 15:30; przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie; wykonywana przy naturalnym i sztucznym oświetleniu;
 3. budynek administracyjny przystosowany jest do potrzeb osób niepełnosprawnych;
 4. pomieszczenie biurowe usytuowane na III piętrze budynku, bez windy;
 5. praca siedząca, wymagająca wymuszonej pozycji ciała, obsługa komputera, częste wyjazdy w teren.

5. Wielkość wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miejskim w Łasku w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia niniejszego ogłoszenia, tj. w miesiącu: maj 2023 r.  wynosi co najmniej 6%.

6. Wymagane dokumenty:

 1. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie;
 2. list motywacyjny poświadczony własnoręcznym podpisem;
 3. kserokopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia i kwalifikacji zawodowych, potwierdzone za zgodność z oryginałem własnoręcznym podpisem;
 4. kserokopie dokumentów potwierdzających posiadanie stażu pracy/doświadczenia zawodowego, potwierdzone za zgodność z oryginałem własnoręcznym podpisem (np. świadectwo pracy, zaświadczenie o zatrudnieniu, itp.);
 5. inne kserokopie dokumentów o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach, w tym prawo jazdy oraz o doświadczeniu w pracy na podobnym stanowisku, potwierdzone za zgodność z oryginałem własnoręcznym podpisem;
 6. mile widziane opinie lub referencje;
 7. oświadczenia o:
  • posiadaniu obywatelstwa polskiego;
  • niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie lub umyślne przestępstwo skarbowe, lub zaświadczenie o niekaralności;
  • posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych;
  • braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku wskazanym w ogłoszeniu o naborze lub zaświadczenie lekarskie (od lekarza medycyny pracy);
 8. oświadczenie o posiadaniu nieposzlakowanej opinii;
 9. oświadczenie dot. przetwarzania danych osobowych.

Kwestionariusz osobowy oraz wzór oświadczenia dostępne na stronie www.bip.lask.pl  - praca.
Wszystkie oświadczenia winny być opatrzone datą oraz własnoręcznym podpisem.

7. Pozostałe postanowienia:

1) Wymagane dokumenty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do 19 czerwca 2023 roku do godz. 15.30 w zamkniętej kopercie z dopiskiem: "Nabór na stanowisko: Naczelnik Wydziału Urbanistyki i Planowania Przestrzennego” osobiście w Biurze Obsługi Interesanta w Urzędzie Miejskim w Łasku, ul. Warszawska 14 (parter) lub przesłać pocztą na adres Urzędu (prosimy o wskazanie na kopercie danych do kontaktu - imię i nazwisko, nr telefonu, adres e-mail).

2) Oferty, które wpłyną po terminie określonym w pkt 1 nie będą rozpatrywane (decyduje data wpływu do siedziby Urzędu).

3) Niespełnienie któregokolwiek z wymogów formalnych, jak również brak podpisu na oświadczeniach, liście motywacyjnym i kwestionariuszu oraz brak potwierdzenia dokumentów za zgodność z oryginałem, spowoduje odrzucenie oferty na etapie oceny wstępnej.

5) Zastrzega się możliwość zakwalifikowania do II etapu naboru jedynie wybranych kandydatów, spełniających wymagania formalne i w największym stopniu wymagania dodatkowe. O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci będą informowani za pomocą poczty elektronicznej, a w przypadku nieposiadania e-maila - telefonicznie.

6) Nabór przeprowadzi Komisja Konkursowa powołana przez Burmistrza Łasku.

7) W postępowaniu konkursowym Komisja stosuje zapisy procedury naboru na wolne stanowiska urzędnicze w tym kierownicze stanowiska urzędnicze do Urzędu Miejskiego w Łasku stanowiącą załącznik do Zarządzenia Nr 49/09 Burmistrza Łasku z dnia 3 kwietnia 2009 r. ze zmianami. 

8) Informacje o kandydatach, którzy zgłosili się do naboru, stanowią informację publiczną w zakresie objętymi wymaganiami związanymi ze stanowiskiem urzędniczym, określonym w ogłoszeniu o naborze.

9) Informacja o wyniku naboru będzie upowszechniona na tablicy informacyjnej Urzędu oraz opublikowana na stronie BIP przez okres co najmniej 3 miesięcy.

10) Dokumenty kandydata wybranego w naborze i zatrudnionego w Urzędzie zostaną dołączone do jego akt osobowych. Dokumenty pozostałych kandydatów będą przechowywane w Wydziale Ogólno-Organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Łasku.  Urząd Miejski w Łasku nie odsyła dokumentów kandydatów.

11) Kandydat wybrany w naborze do zatrudnienia będzie zobowiązany przedłożyć w Wydziale Ogólno-Organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Łasku najpóźniej w dniu zawarcia umowy o pracę oryginał zaświadczenia o niekaralności uzyskanego na koszt kandydata z Krajowego Rejestru Karnego.

12) Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem tel.: 43 676 83 74.

 Burmistrz Łasku
Gabriel Szkudlarek

DOCXOgłoszenie - Naczelnik Wydziału UPP (32,45KB)