Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

14.06.2023 r. - Urząd Miejski w Łasku ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze - inspektor w Wydziale Oświaty Kultury Promocji i Spraw Społecznych

Nasz znak: OOG.2110.3a. 2023                                                          

Łask, dn. 14 czerwca 2023 r.

 

Urząd Miejski w Łasku,
98 - 100 Łask, ul. Warszawska 14

ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze:
Inspektor w Wydziale Oświaty Kultury Promocji i Spraw Społecznych
w wymiarze: 1 etat.

 

1. Wymagania niezbędne:

 1. obywatelstwo polskie lub obywatelstwo Unii Europejskiej oraz innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium RP - dla obywateli z innych państw wymagana jest znajomość języka polskiego potwierdzona dokumentem określonym w przepisach o służbie cywilnej;
 2. posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw  publicznych;
 3. kwalifikacje zawodowe wymagane do wykonywania pracy na stanowisku:

a)  wykształcenie wyższe i co najmniej 3 - letni staż pracy      lub
b)  wykształcenie średnie i co najmniej 5 - letni staż pracy;

 1. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub  przestępstwo skarbowe;
 2. nieposzlakowana opinia;
 3. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wskazanym stanowisku pracy;
 4. obsługa komputera (pakiet MS Office).

2. Wymagania dodatkowe:

 1. preferowane wykształcenie z zakresu ochrony zdrowia lub administracji;
 2. mile widziane doświadczenie w pracy w jednostce samorządu terytorialnego;
 3. bardzo dobra znajomość zagadnień z zakresu ustaw o: zdrowiu publicznym, wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, działalności leczniczej, samorządzie gminnym, pracownikach samorządowych, finansach publicznych, ochronie danych osobowych, Kodeks postępowania administracyjnego, Prawo Zamówień Publicznych; 
 4. minimum roczne doświadczenie w pracy w jednostce samorządu terytorialnego;
 5. otwartość na doskonalenie umiejętności zawodowych;
 6. umiejętność pracy w zespole;
 7. sumienność, zaangażowanie, odpowiedzialność, inicjatywa, kreatywność, samodyscyplina, dokładność, wysoka kultura osobista;
 8. skuteczna komunikacja;
 9. umiejętność organizacji czasu pracy i duża samodzielność;
 10. doświadczenie zawodowe w obszarze ochrony zdrowia;
 11. prawo jazdy kat B.

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. współdziałanie i nadzór nad Gminnym Publicznym Zespołem Opieki Zdrowotnej w Łasku prowadzącym działalność leczniczą w zakresie podstawowej ochrony zdrowia;
 2. obsługa administracyjna Rady Społecznej Gminnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łasku;
 3. opiniowanie rozkładu godzin pracy i harmonogramów dyżurów nocnych i świątecznych aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Łaskiego;
 4. prowadzenie spraw związanych z opracowaniem, realizacją oraz oceną efektów programów polityki zdrowotnej dla mieszkańców gminy Łask;
 5. prowadzenie innych działań wynikających z rozeznanych potrzeb zdrowotnych mieszkańców gminy;
 6. współpraca i nadzór nad Miejsko - Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Łasku;
 7. przygotowywanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii jak i sporządzanie sprawozdań z jego realizacji;
 8. koordynacja wykonywania działań wynikających z GPIRPA oraz PN poprzez samodzielne działania gminy oraz współpracę z pozostałymi realizatorami programu;
 9. programowanie i wdrażanie na terenie gminy kampanii społecznych dotyczących tematyki uzależnień;
 10. współpraca z innymi instytucjami działającymi w sferze rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii;
 11. sprawowanie kontroli nad placówkami wsparcia dziennego prowadzonymi przez Miejsko - Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Łasku;
 12. realizacja zadań wynikających z ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, w tym m. in.: wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, wydawanie decyzji o wygaśnięciu, cofnięciu lub zmianie tych zezwoleń, koordynacja i nadzór nad prawidłowością uiszczenia opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, przyjmowanie i analiza oświadczeń o wartości sprzedaży, prowadzenie rejestru wydawanych zezwoleń, sporządzanie sprawozdań i analiz w tym zakresie, współpraca z organami policji w sprawie przestrzegania zasad sprzedaży napojów alkoholowych, wprowadzanie danych  w zakresie spraw związanych z wydawaniem zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych do CEiDG oraz systemu KSAT;
 13. przygotowywanie projektów aktów prawnych oraz projektów uchwał i innych materiałów dla potrzeb organów gminy.    

4. Warunki pracy na stanowisku:

 1. umowa o pracę zostanie zawarta zgodnie z ustawą o pracownikach samorządowych (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 530),  w pełnym wymiarze czasu pracy; wynagrodzenie wg Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 października 2021 r. ( t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1960 ze zm.) w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych i Regulaminu Wynagradzania Pracowników Urzędu Miejskiego w Łasku; proponowane wynagrodzenie zasadnicze: w zależności od posiadanego wykształcenia i doświadczenia zawodowego;
 2. praca świadczona od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 do 15:30; przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie; wykonywana przy naturalnym i sztucznym oświetleniu;
 3. budynek administracyjny przystosowany jest do potrzeb osób niepełnosprawnych;
 4. pomieszczenie biurowe usytuowane na II piętrze budynku, bez windy;
 5. praca siedząca, wymagająca wymuszonej pozycji ciała, obsługa komputera, okresowe wyjazdy w teren.

5. Wielkość wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miejskim w Łasku w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia niniejszego ogłoszenia, tj. w miesiącu: maj 2023 r.  wynosi co najmniej  6%.

6. Wymagane dokumenty:

 1. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie;
 2. list motywacyjny poświadczony własnoręcznym podpisem;
 3. kserokopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia i kwalifikacji zawodowych;
 4. kserokopie dokumentów potwierdzających posiadanie stażu pracy/doświadczenia zawodowego, np. świadectwo pracy, zaświadczenie o zatrudnieniu, itp. ;
 5. inne kserokopie dokumentów o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach oraz doświadczeniu w pracy na podobnym stanowisku;
 6. kserokopia prawa jazdy kat. B.;
 7. mile widziane opinie lub referencje;
 8. oświadczenia o:
  • posiadaniu obywatelstwa polskiego;
  • niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie lub umyślne przestępstwo skarbowe, lub zaświadczenie o niekaralności;
  • posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych;
  • braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku wskazanym w ogłoszeniu o naborze lub zaświadczenie lekarskie (od lekarza medycyny pracy);
 9. oświadczenie o posiadaniu nieposzlakowanej opinii;
 10. oświadczenie dot. przetwarzania danych osobowych.

 

Wzór Kwestionariusza osobowego oraz Oświadczenia, o których mowa powyżej dostępne na stronie www.bip.lask.pl - praca.

  Wszystkie kserokopie dokumentów, o których mowa w pkt 6 ust 3, 4, 5, 6 winny być potwierdzone przez kandydata za zgodność z oryginałem i opatrzone klauzulą: „Potwierdzam za zgodność z oryginałem, data i własnoręczny podpis”.

   Wszystkie oświadczenia winny być opatrzone datą oraz własnoręcznym podpisem.

 

7. Pozostałe postanowienia:

1) Wymagane dokumenty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do 26 czerwca 2023 roku do godz. 15.30 w zamkniętej kopercie z dopiskiem: "Nabór na stanowisko: inspektora w Wydziale Oświaty Kultury Promocji i Spraw Społecznych” osobiście w Biurze Obsługi Interesanta w Urzędzie Miejskim w Łasku, ul. Warszawska 14 (parter) lub przesłać pocztą na adres Urzędu (prosimy o wskazanie na kopercie danych do kontaktu - imię i nazwisko, nr telefonu, adres e-mail).

2) Oferty, które wpłyną po terminie określonym w pkt 1 nie będą rozpatrywane (decyduje data wpływu do siedziby Urzędu).

3) Niespełnienie któregokolwiek z wymogów formalnych, jak również brak podpisu na oświadczeniach, liście motywacyjnym i kwestionariuszu oraz brak potwierdzenia dokumentów za zgodność z oryginałem, spowoduje odrzucenie oferty na etapie oceny wstępnej.

4) Zastrzega się możliwość zakwalifikowania do II etapu naboru jedynie wybranych kandydatów, spełniających wymagania formalne i w największym stopniu wymagania dodatkowe. O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci będą informowani za pomocą poczty elektronicznej, a w przypadku nieposiadania e-maila - telefonicznie.

5) Nabór przeprowadzi Komisja Konkursowa powołana przez Burmistrza Łasku.

6) W postępowaniu konkursowym Komisja stosuje zapisy procedury naboru na wolne stanowiska urzędnicze w tym kierownicze stanowiska urzędnicze do Urzędu Miejskiego w Łasku stanowiącą załącznik do Zarządzenia Nr 49/09 Burmistrza Łasku z dnia 3 kwietnia 2009 r. ze zmianami. 

7) Informacje o kandydatach, którzy zgłosili się do naboru, stanowią informację publiczną w zakresie objętymi wymaganiami związanymi ze stanowiskiem urzędniczym, określonym w ogłoszeniu o naborze.

8) Informacja o wyniku naboru będzie upowszechniona na tablicy informacyjnej Urzędu oraz opublikowana na stronie BIP przez okres co najmniej 3 miesięcy.

9) Dokumenty kandydata wybranego w naborze i zatrudnionego w Urzędzie zostaną dołączone do jego akt osobowych. Dokumenty pozostałych kandydatów będą przechowywane w Wydziale Ogólno - Organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Łasku.  Urząd Miejski w Łasku nie odsyła dokumentów kandydatów.

10) Kandydat wybrany w naborze do zatrudnienia będzie zobowiązany przedłożyć w Wydziale Ogólno - Organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Łasku najpóźniej w dniu zawarcia umowy o pracę oryginał zaświadczenia o niekaralności uzyskanego na koszt kandydata z Krajowego Rejestru Karnego.

11) Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem tel.: 43 676 83 39 lub 676 83 55.

Burmistrz Łasku

                   Gabriel Szkudlarek

DOCX  Ogłoszenie - inspektor w wydz. OKS (32,31KB)