Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 159/2023 Burmistrza Łasku z dnia 07-06-2023 w sprawie zmiany Zarządzenia nr 163/2017 Burmistrza Łasku z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu obowiązku świadczenia usług publicznych przez Zakład Komunikacji Miejskiej w Łasku zmienionego Zarządzeniem nr 236/2019 Burmistrza Łasku z 09.09.2019 r., Zarządzeniem nr 50/2020 Burmistrza Łasku z 28.02.2020 r., Zarządzeniem nr 134/2020 Burmistrza Łasku z 10.06.2020 r. oraz Zarządzeniem nr 119/2023 Burmistrza Łasku z dnia 02.05.2023 r.

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 4, art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40, 572), Uchwały Rady Miejskiej w Łasku Nr XX/220/2016 z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie uchwalenia Statutu Zakładu Komunikacji Miejskiej w Łasku (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2016 r. poz. 2607), w związku z art. 4 ust. 1 pkt 9, art. 7 ust. 1 pkt 1 i ust. 4 pkt 1 oraz art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1343, 2666, z 2023 r. poz. 1003) zarządza się, co następuje:

§ 1. W załączniku nr 1G do Zarządzenia nr 163/2017 Burmistrza Łasku z dnia 1 sierpnia 2017 r. zmienia się rozkład jazdy dla linii komunikacyjnej nr C w sposób zgodny z Załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.
§ 2. Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 163/2017 Burmistrza Łasku z dnia 1 sierpnia 2017 r. otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 11 maja 2023 r. i podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej.
§ 4. Załącznikami do zarządzenia są:
1) Załącznik nr 1 - Rozkład jazdy dla linii komunikacyjnej nr C;
2) Załącznik nr 2 - Szacunkowa ilość wozokilometrów do wykonania w 2023 r.


Burmistrz Łasku

Gabriel Szkudlarek

 

PDF   Zarządzenie Nr 1592023 Burmistrza Łasku z dnia 07-06-2023 w sprawie zmiany Zarządzenia nr 1632017 Burmistrza Łasku z.pdf (923,74KB)

DOCXZałącznik nr 1 1592023.docx (19,50KB)

DOCXZałącznik nr 2 1592023.docx (7,13KB)