Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zaproszenie do złożenia oferty na zadanie pn. ,,Oświetlenie ulic, placów i dróg w zakresie konserwacji urządzeń oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy Łask"

Zaproszenie do złożenia oferty na zadanie pn.

,,Oświetlenie ulic, placów i dróg w zakresie konserwacji urządzeń oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy Łask”

 1. Zamawiający: GMINA ŁASK

Wydział prowadzący sprawę: Wydział Gospodarki Komunalnej i Zarządu Dróg (GK)

Adres: ul. Warszawska 14, 98-100 Łask.

Telefon: 43 676 83 00, Faks: 43 676 83 88.

Adres: e-mail: um@lask.pl; Witryna WWW: www.lask.pl

Godziny urzędowania od 07:30 do 15:30.

NIP: 831-15-75-675, Regon: 730934513.

 

 1. Numer postępowania:

Postępowanie, którego dotyczy niniejszy dokument oznaczone jest znakiem:
GK.7021.33.2023 Wykonawcy we wszelkich kontaktach z Zamawiającym powinni powoływać się na ten znak.

 

 1. Informacje uzupełniające:
  1. 1. Wszelkie informacje przedstawione w niniejszym zaproszeniu do złożenia oferty przeznaczone są wyłącznie w celu przygotowania oferty i w żadnym wypadku nie powinny być wykorzystywane w inny sposób.
  2. 2. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem oraz dostarczeniem oferty ponosi Wykonawca.

II. Tryb udzielenia zamówienia:

Do niniejszego postępowania nie stosuje się ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017r. poz. 1579) na podstawie art. 4 pkt 8 cyt. ustawy.

Postępowanie w sprawie udzielenia zamówienia publicznego prowadzone jest zgodnie
z Zarządzeniem nr 306/2020 Burmistrza Łasku z dnia 21 grudnia 2020 r.. r. w sprawie zasad udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000,00 euro w Urzędzie Miejskim w Łasku.

III. Opis przedmiotu zamówienia:

 1. Umowa obejmuje punkty świetlne zlokalizowane na terenie miasta i gminy Łask w ilości 3875 sztuk.
 2. Zakres czynności konserwacyjnych obejmuje:    
 3. 1. Wymiany uszkodzonych źródeł światła,
 4. 2. Regulacji położenia źródła światła względem kloszy i odbłyśników,
 5. 3. Montaż żarówek LED przekazanych przez Zamawiającego, w wyznaczonych przez niego oprawach oświetleniowych w ilości do 30 sztuk, podczas trwania niniejszej umowy.
 6. 4. Utrzymania urządzeń w należytym stanie estetycznym - czyste klosze i korpusy, pozamykane wnęki słupowe, metalowe części urządzeń bez śladów korozji, zamknięte, oznakowane i zabezpieczone przed dostępem osób postronnych szafy oświetleniowe, prawidłowe i czytelne oznakowanie obwodów w szafach oświetleniowych,
 7. 5. Prostowanie pochylonych słupów i wysięgników oświetlenia wydzielonego,
 8. 6. Uzupełnianie i konserwacja zamknięć skrzynek, wnęk słupowych,
 9. 7. Wymiany niesprawnych bezpieczników,
 10. 8. Wymiany (naprawy) uszkodzonego osprzętu elektrycznego w oprawach, 
 11. 9. Konserwacja słupów, wysięgników, przewieszek, konstrukcji wsporczych,
 12. 10. Przegląd i konserwację aparatury łączeniowej i sterowniczej,
 13. 11. Regulacji zegarów astronomicznych,
 14. 12. Wymiany niesprawnych urządzeń sterowniczych (styczników, gniazd bezpiecznikowych, itp.),
 15. 13. Naprawy lub wymiany uszkodzonych napowietrznych przewodów oświetleniowych na odcinku do 50 mb,
 16. 14. Usuwania zwarć na liniach napowietrznych nn,
 17. 15. Regulacji zwisów przewodów oświetlenia ulicznego,
 18. 16. Pomiarów skuteczności ochrony od porażeń;
 19. 17. Włączania i wyłączania oświetlenia ulicznego na żądanie Zamawiającego, 
 20. 18. Naprawa zerwanych lub uszkodzonych przewodów oświetlenia ulicznego w sieci podwieszonej,
 21. 19. Wycinki lub przycinania gałęzi zasłaniających oprawy oświetleniowe w promieniu nie mniejszym niż 1m od oprawy.
 22. 20. Wycinki lub przycinanie gałęzi wrastających w linię napowietrzną oświetlenia ulicznego na odległość nie mniejszą niż 1m od linii, w uzgodnieniu z Zamawiającym.
 23. 21. Prowadzenia wymaganej przepisami dokumentacji eksploatacyjnej oświetlenia drogowego,
 24. 22. Bieżąca kontrola stanu technicznego elementów sieci oświetlenia, dla zapewnienia bezpieczeństwa użytkowania oraz stanu sprawności oświetlenia w porze załączenia, tj. w godzinach wieczornych i nocnych,
 25. 23. Oględzin urządzeń oświetleniowych - w uzgodnieniu z Zamawiającym.
 26. 24. Usunięcie elementów oświetlenia drogowego powstałych na skutek kolizji drogowych,
 27. 25. Całodobowej dyspozycyjności konserwatora;
 28. 26. Usuwania usterek i awarii sieci bez zbędnej zwłoki, a w przypadku typowych napraw eksploatacyjnych (w szczególności robót polegających na wymianie źródeł światła) nie później niż w ciągu 12 godzin od chwili powiadomienia lub
  w terminie uzgodnionym z Zamawiającym, prowadząc przy tym stosowny rejestr. Termin usunięcia awarii całego ciągu tj. min 4 sąsiadujących ze sobą lamp oświetleniowych ustala się na 8 godzin od chwili zgłoszenia.
  W przypadku zgłoszenia, że oświetlenie uliczne świeci się w ciągu dnia, awaria ta musi być usunięta w ciągu 3 godzin od chwili zgłoszenia do Wykonawcy bez względu na liczbę świecących się lamp.

Usunięcia awarii w przypadku zagrożenia dla ludzi i mienia - niezwłocznie od zgłoszenia lub stwierdzenia awarii.

Pozostałe prace konserwacyjne winny być wykonywane w terminach wynikających z obowiązujących przepisów, przeprowadzonych ocen stanu technicznego urządzeń, utrzymania wymogów bezpieczeństwa i w oparciu o prowadzoną dokumentację eksploatacyjną lub na wniosek Zamawiającego. Zamawiający składać będzie zgłoszenie Wykonawcy telefonicznie z pisemnym potwierdzeniem na wskazany przez Wykonawcę adres e-mail. Zamawiający upoważni pracownika do składania zgłoszeń.

 1. 27. Utylizacji użytych materiałów, powstałych w wyniku prowadzonej konserwacji.
 2. 28. Przeglądzie sieci i urządzeń oświetlenia oraz ocena ich stanu technicznego pod kątem zgodności z zakresem prac objętych niniejszą umową, sporządzanie raportu oraz wniosków o potrzebie modernizacji instalacji oświetleniowych. - w uzgodnieniu z Zamawiającym.
 3. 29. Kontroli mocy umownej i natężenia oświetlenia oraz wykonywaniu pomiarów określonych w przepisach dotyczących eksploatacji oświetlenia zewnętrznego
  m. in. rezystancji uziemienia i ochrony przeciwporażeniowej.
 1. Zmiana ilości punktów świetlnych o +/-10% nie powoduje zmiany wynagrodzenia ryczałtowego w tym zakresie.

IV. Termin wykonania zamówienia: od 01.07.2023 roku do 31.12.2023 roku.

V.  Wynagrodzenie:

 1. Strony ustalają formę wynagrodzenia ryczałtowego miesięcznego, w wysokości
  ……………… zł netto (słownie: ……………………) plus podatek VAT w wysokości……, czyli  ………….zł brutto. Łączne ryczałtowe wynagrodzenie brutto Wykonawcy za cały okres trwania umowy wynosi …………zł brutto (słownie:…………………..).
 2. Wynagrodzenie – cena ryczałtowa obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu umowy.
 3. Należność uregulowana zostanie przez Zamawiającego  w terminie do 21 dni od daty doręczenia do siedziby Zamawiającego prawidłowo pod względem formalnym i prawnym wystawionej faktury wraz z potwierdzeniem wykonania prac.
 4. Wykonawca może wystawić ustrukturyzowane faktury elektroniczne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 9 listopada 2018 roku o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym(Dz.U. z 2022 poz.1666 Ustawa o fakturowaniu).
 1. W przypadku wystawienia faktury, o której mowa w ustępie powyżej Wykonawca jest zobowiązany do wysyłania jej do Zamawiającego za pośrednictwem Platformy Elektronicznej(dalej ,,PEF”)
 2. Wystawiona przez Wykonawcę ustrukturyzowana faktura elektroniczna winna zawierać elementy, o których mowa w art.6 ustawy o fakturowaniu, m.in. musi zawierać informacje dotyczące odbioru płatności (Zamawiającego) i umowy, której dotyczy, poprzez wskazanie numeru umowy.
 3. Za chwilę doręczenia ustrukturyzowanej faktury elektronicznej uznawać się będzie chwilę wprowadzenia prawidłowo wystawionej faktury, zawierającej wszystkie elementy, o których mowa w pkt.b powyżej do konta Zamawiającego na PEF, w sposób umożliwiający Zamawiającemu zapoznanie się z jej treścią.
 4. Warunkiem zapłaty wynagrodzenia jest pozytywna weryfikacja konta bankowego Wykonawcy na tzw. Białej liście podatników VAT prowadzonej przez właściwe organy skarbowe.
 1. Przelew wierzytelności Wykonawcy wynikających z niniejszej umowy nie może nastąpić bez zgody Zamawiającego.

VI. Wymagania stawiane Wykonawcy:

 1. Materiały eksploatacyjne niezbędne do wykonywania czynności konserwacji zabezpiecza Wykonawca i pokrywa ich koszty. Elementy użyte do wymiany muszą posiadać parametry techniczne nie gorsze od elementów wymienianych, być fabrycznie nowe, posiadać niezbędne atesty, certyfikaty zgodności z PN oraz znak CE. Dokumenty w/w konserwator zobowiązany jest udostępnić Zamawiającemu na każde życzenie.
 2. Wykonawca jako wytwórca odpadów w rozumieniu art. 3 ust. 3 pkt 22 ustawy
  o odpadach z dnia 27.04.2001r. (tj. z 2010 r. Dz. U. Nr 185, poz. 1243 z poźn. zm.) oraz ustawą Prawo ochrony środowiska z dnia 27.04.2001 r. (tj. z 2008r. Dz. U. Nr 25, poz.150 z późn. zm.) ma obowiązek zagospodarowania odpadów powstałych podczas realizacji zamówienia. Wykonawca dołączy do faktury z miesiąca wykonania potwierdzenie zagospodarowania odpadów zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami /karta przekazania odpadów/.
 3. Wykonawca ponosi koszty związane z wyłączeniem urządzeń oświetlenia ulicznego
  i innych urządzeń energetycznych.
 4. Wykonawca na własny koszt zabezpiecza sprzęt specjalistyczny oraz ochronny
  i elektroizolacyjny niezbędny dla wykonywania prac eksploatacyjnych.
 5. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność wobec Zamawiającego i osób trzecich za wszelkie zagrożenia życia lub zdrowia osób postronnych w wyniku wystąpienia zaniedbań i uchybień w wyniku konserwacji sieci oświetleniowej.

VII. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych
do porozumiewania się z wykonawcami:

 1. Wyjaśnienia warunków zamówienia udzielane będą przez Zamawiającego pisemnie, faksem, drogą elektroniczną.
 2. Wszelkiego rodzaju oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, informacje itp. Zamawiający
  i Wykonawcy przekazują pisemnie, faksem, drogą elektroniczną.
 3. Odpowiedzi na pytania dotyczące treści zaproszenia udzielane będą niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert - pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści zaproszenia do złożenia oferty wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.
 4. Osobą uprawnioną do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami jest:

Wydział Gospodarki Komunalnej i Zarządu Dróg Urzędu Miejskiego w Łasku –
Anna Peredzyńska, II piętro, pokój nr 47, telefon: 43 676 83 47,

e-mail: a.peredzynska@lask.pl

VIII. Warunki płatności:

Należność za wykonanie przedmiotu zamówienia będzie uregulowana przez Zamawiającego
w terminie do 21 dni od daty dostarczenia faktury przez Wykonawcę.

 

IX. Opis sposobu przygotowywania ofert:

1. Wymagania i zalecenia ogólne:

Ofertę należy przygotować z uwzględnieniem poniższych zasad:

 1. 1.  Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
 2. 2. Wymaga się, by oferta była przygotowana na piśmie, w formie zapewniającej pełną czytelność jej treści.
 3. 3. Ofertę należy sporządzić w języku polskim pod rygorem nieważności.
 4. 4. Oferta winna zawierać wszystkie wymagane dokumenty i załączniki, o których mowa
  w treści niniejszego zapytania ofertowego.
 5. 5. Dokumenty powinny być sporządzone zgodnie z zaleceniami oraz przedstawionymi przez Zamawiającego wzorcami – załącznikami, a w szczególności zawierać wszystkie informacje oraz dane.
 6. 6. Wymaga się, by oferta była dostarczona w opakowaniu uniemożliwiającym odczytanie jego zawartości bez uszkodzenia tego opakowania, opatrzonym informacją o adresacie, numerem sprawy – GK.7021.33.2023, firmie (nazwie) lub imieniu i nazwisku Wykonawcy oraz jego adresie oraz oznaczona: „Oświetlenie ulic, placów i dróg w zakresie konserwacji urządzeń oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy Łask„. Wymaga się, by oferta była podpisana przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy.
 7. 7. Upoważnienie osób podpisujących ofertę do jej podpisania musi wynikać bezpośrednio
  z dokumentów załączonych do oferty. Oznacza to, że jeśli upoważnienie takie nie wynika wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny Wykonawcy/Wykonawców (odpisu z właściwego rejestru lub zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej), to do oferty należy załączyć pełnomocnictwo wystawione przez osoby do tego upoważnione.

2. Zawartość oferty:

2.1. Wypełniony formularz ofertowy (załącznik nr 1 do zapytania ofertowego).

2.2. Oświadczenie o posiadaniu ważnej umowy z firmą posiadającą zezwolenie na odbiór
i zagospodarowanie odpadów na czas realizacji zamówienia.

X. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert:

 1. Oferty należy składać do dnia 26.06.2023 roku do godziny 13:00 w siedzibie Zamawiającego w Urzędzie Miejskim w Łasku, ul. Warszawska 14, parter – sala 5 Biuro Obsługi Interesanta.
 2. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 26.06.2023 roku o godzinie 13:30 w siedzibie Zamawiającego w Urzędzie Miejskim w Łasku, ul. Warszawska 14, II piętro pok. 52.
 3. Termin związania z ofertą wynosi 30 dni od upływu terminu składania ofert.

XI. Opis sposobu obliczania ceny:

 1. Wykonawca podaje w ofercie cenę brutto za całość zamówienia.
 2. Cena oferty powinna uwzględniać wszystkie zobowiązania i obejmować wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia.
 3. Cena ryczałtowa podana w ofercie winna obejmować całkowity koszt wykonania przedmiotu zamówienia, w tym również wszelkie koszty towarzyszące wykonaniu usługi.
 4. Cena oferty winna być wyrażona w złotych polskich (PLN), w złotych polskich będą również prowadzone rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą.

XII. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz
z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert:

 1. O wyborze najkorzystniejszej oferty decydować będzie przedstawione niżej kryterium
  1. 1. Cena ofertowa brutto – 100%
 2. Liczba punktów, jaką można uzyskać w ramach powyższego kryterium obliczona zostanie przez podzielenie ceny najtańszej z ofert przez cenę ocenianej oferty
  i pomnożenie tak otrzymanej liczby przez 10 oraz przez wagę kryterium, którą ustalono na 100%.
 3. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą liczbę punktów spośród ofert niepodlegających odrzuceniu.

XIII. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty

         w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego:

 1. Jeżeli Zamawiający dokona wyboru oferty, umowa w sprawie realizacji zamówienia publicznego zostanie zawarta z Wykonawcą, który spełni wszystkie przedstawione wymagania oraz którego oferta okaże się najkorzystniejsza.
 2. Istnieje możliwość zawarcia umowy w formie pisemnej, bądź elektronicznej w uzgodnieniu z Zamawiającym. Umowa zostaje zawarta z chwilą złożenia ostatniego z podpisów elektronicznych stosownie do wskazania znacznika czasu ujawnionego w szczegółach dokumentu zawartego w postaci elektronicznej.

Zamawiający powiadomi niezwłocznie wybranego Wykonawcę.

 1. W przypadku, jeżeli okaże się, że Wykonawca, którego oferta została wybrana przedstawił nieprawdziwe dane lub będzie uchylał się od zawarcia umowy, Zamawiający wybierze tę spośród pozostałych ofert, która uzyskała najwyższą liczbę punktów chyba, że złożona będzie tylko jedna ważna oferta lub upłynie termin związania ofertą.

XIV. Lista załączników

 1. Formularz ofertowy.
 2. Wzór umowy.

Do oferty należy załączyć:

 1. Wypełniony formularz ofertowy z oferowaną ceną brutto za wykonanie całości zamówienia z podpisem i  pieczątką osób uprawnionych (załącznik nr 1).
 2. Oświadczenie o posiadaniu ważnej umowy z firmą posiadającą zezwolenie na odbiór
  i zagospodarowanie odpadów na czas realizacji zamówienia.

 

                                                                                                                                             Burmistrz Łasku                                                                                                                 

                                                                                                                                           Gabriel Szkudlarek


DOCX  1. Umowa - Konserwacja oświetlenia ulicznego 2022_2023.docx (32,44KB)

DOCX  Załącznik 1 - formularz konserwacja.docx (20,75KB)