Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 179/2023 Burmistrza Łasku z dnia 29-06-2023 w sprawie przedłożenia raportu z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Łask za rok 2022

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40, poz. 572) oraz a. 4¹ ust. 2 b ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 165, poz. 240, poz. 535, poz. 803) zarządzam:

§ 1. Przedłożyć Radzie Miejskiej w Łasku raport z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Łask za rok 2022 i efektów jego realizacji, stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia .
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Łasku.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Łasku

Gabriel Szkudlarek

 

PDF   Zarządzenie Nr 1792023 Burmistrza Łasku z dnia 29-06-2023 w sprawie przedłożenia raportu z.pdf (439,35KB)

DOCXZałącznik nr 1 1792023.docx (16,22KB)