Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr XIV/167/2019 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 30-10-2019 zmieniająca uchwały: Nr II/7/2018 w sprawie powołania stałych komisji Rady Miejskiej w Łasku i Nr II/8/2018 w sprawie ustalenia składów osobowych stałych komisji Rady Miejskiej w Łasku

Na podstawie art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, 1309, 1571, 1696, 1815) uchwala się, co następuje:

§ 1. W § 1 uchwały Nr II/7/2018 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie powołania stałych komisji Rady Miejskiej w Łasku, zmienionej uchwałą Nr XI/136/2019 z dnia 3 lipca 2019 r. wprowadza się następujące zmiany: 1) w ust. 1 dodaje się pkt 5 w brzmieniu:
5) Komisja Współpracy Lokalnej, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego. ”;

2) dodaje się ust. 4 w brzmieniu:
4. Przedmiot działania Komisji Współpracy Lokalnej, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego to współdziałanie z jednostkami samorządu terytorialnego, instytucjami i organizacjami pozarządowymi w zakresie utrzymania bezpieczeństwa i porządku publicznego, ochrony przeciwpożarowej, obrony cywilnej i stanów nadzwyczajnych. ”;

§ 2. W uchwale Nr II/8/2018 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia składów osobowych stałych komisji Rady Miejskiej w Łasku zmienionej uchwałą Nr XI/136/2019 z dnia 3 lipca 2019 r. dodaje się załącznik Nr 3 w brzmieniu jak w załączniku do niniejszej uchwały. § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 listopada 2019 r.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Łasku

Robert Bartosik

 

PDF   Uchwała Nr XIV/167/2019 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 30-10-2019 zmieniająca uchwały: Nr II/7/2018 w sprawie powołania stałych komisji Rady Miejskiej w Łasku i Nr II/8/2018 w sprawie ustalenia składów osobowych stałych komisji Rady Miejskiej w Łasku.pdf (188,72KB)

DOCXAkt_RCL XIV/167/2019.docx (39,96KB)

DOCXZałącznik nr 1 XIV/167/2019.docx (5,59KB)