Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 178/2023 Burmistrza Łasku z dnia 29-06-2023 w sprawie powołania Komisji Stypendialnej i ustalenia trybu jej pracy

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dn. 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40, poz. 572) oraz Regulaminu przyznawania stypendium Burmistrza Łasku zarządzam, co następuje:

§ 1. Powołuję Komisję Stypendialną w celu kwalifikacji, opiniowania wniosków o przyznanie stypendium Burmistrza Łasku, zwaną dalej „Komisją” w składzie:
1) Jadwigę Kurkowską - przewodniczącego Komisji,
2) Katarzynę Smolarek - członka Komisji,
3) Jolantę Wilczyńską - członka Komisji,
4) Agnieszkę Wolską - członka Komisji,
5) Ewę Jankowską - członka Komisji.

§ 2. Do zadań Komisji należy:
1) Kwalifikacja wniosków o przyznanie stypendium pod względem kryteriów uprawniających do jego otrzymania, określonych w Regulaminie przyznawania stypendium Burmistrza Łasku,
2) W przypadku stwierdzenia niekompletności wniosku wzywa się wnioskodawcę do jego uzupełnienia pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia,
3) Przedstawienie propozycji wysokości przyznania stypendium Burmistrza Łasku, zgodnie z w/w Regulaminem.

§ 3. Z posiedzenia Komisji sporządza się protokół.
§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Przewodniczącemu Komisji.
§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Łasku

Gabriel Szkudlarek

 

PDF   Zarządzenie Nr 1782023 Burmistrza Łasku z dnia 29-06-2023 w sprawie powołania Komisji Stypendialnej i ustalenia trybu jej pracy.pdf (205,56KB)