Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

OBWIESZCZENIE BURMIISTRZA ŁASKU z dnia 12 lipca 2023 r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego


OBWIESZCZENIE

BURMIISTRZA ŁASKU

z dnia 12 lipca 2023 r.

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego

 

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023 r. poz. 977) oraz art. 39 ust. 1 w związku z art. 46 pkt. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023 r. poz. 1094, 1113) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Łasku uchwał:

  1. Nr LX/736/2023 z dnia 10 maja 2023 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Ostrów – ul. Truskawkowa”,
  2. Nr LXI/757/2023 z dnia 28 czerwca 2023 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Ostrów – część wschodnia”,
  3. Nr LXI/758/2023 z dnia 28 czerwca 2023 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Ostrów – część zachodnia”,
  4. Nr LXI/759/2023 z dnia 28 czerwca 2023 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Wronowice – część wschodnia”,
  5. Nr LXI/760/2023 z dnia 28 czerwca 2023 r.  w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Wronowice – wschodnia strona ulicy Orlej”

oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla ww. projektów miejscowych planów.

Zainteresowani mogą składać wnioski do projektów ww. miejscowych planów oraz do strategicznej oceny oddziaływania na środowisko w terminie do dnia 4 sierpnia 2023 r. w formie papierowej na adres: Urząd Miejski w Łasku, ul. Warszawska 14, 98-100 Łask lub elektronicznej, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres email: um@lask.pl lub poprzez elektroniczną skrzynkę podawczą.

Wnoszący wnioski zobowiązany jest podać swoje imię i nazwisko oraz adres zamieszkania albo nazwę jednostki organizacyjnej i adres jej siedziby. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Burmistrz Łasku.

Jednocześnie informuję o możliwości zapoznania się z niezbędną dokumentacją sprawy w Urzędzie Miejskim w Łasku, ul. Warszawska 14 w godzinach urzędowania.

PDF  LX.736 MPZP uchwała o przystąpieniu OSTRÓW UL. TRUSKAWKOWA.pdf (685,00KB)

PDF  LXI.757 MPZP uchwała o przystąpieniu OSTROW WSCHÓD.pdf (612,80KB)

PDF  LXI.758 MPZP uchwała o przystąpieniu OSTROW ZACHÓD.pdf (547,96KB)

PDF  LXI.759 MPZP uchwała o przystąieniu Wronowice WSCHÓD.pdf (774,66KB)

PDF  LXI.760 MPZP uchwała o przystąieniu Wronowice - ORLA.pdf (672,97KB)

GMLDane_przestrzenne_LXI_757_2023.gml (6,49KB)
GMLDane_przestrzenne_LXI_758_2023.gml (9,55KB)
GMLDane_przestrzenne_LXI_759_2023.gml (8,18KB)
GMLDane_przestrzenne_LXI_760_2023.gml (6,03KB)
GMLDane_przestrzenne_Nr_LX_736_2023.gml (7,65KB)

Administratorem Państwa danych osobowych jest: Gmina Łask, ul. Warszawska 14, 98-100 Łask, tel.:  436768300, SMS 669 209 210, e-mail: . Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych: . Celem przetwarzania danych jaki realizuje Administrator jest rozpatrywanie wniosków i uwag do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego/studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy. Dane mogą być udostępniane podmiotom świadczącym nadzór nad oprogramowaniem przetwarzającym dane. Dane nie będą przekazywane do Państw trzecich. Dane osobowe będą przetwarzane przez 25 lat. Państwa dane osobowe są przetwarzane na podstawie przepisów prawa, które określa Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Posiadają Państwo prawo do dostępu oraz do sprostowania podanych danych. Przysługuje Państwu prawo do żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Mogą Państwo skorzystać z przysługujących praw kontaktując się z Administratorem przez powyższe dane kontaktowe. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do zrealizowania celu. W ramach realizowanego przetwarzania nie występuje profilowanie.