Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

OBWIESZCZENIE BURMIISTRZA ŁASKU z dnia 12 lipca 2023 r. o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębach Wola Łaska i Teodor, gmina Łask

OBWIESZCZENIE

BURMIISTRZA ŁASKU
z dnia 12 lipca 2023 r.

 

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębach Wola Łaska i Teodor, gmina Łask

 

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023 r. poz. 977), art.39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023 r. poz. 1094, 1113) oraz uchwały Nr XLVI/586/2022 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 22 czerwca 2022 r w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębach Wola Łaska i Teodor, gmina Łask

zawiadamiam

o wyłożeniu do publicznego wglądu oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębach Wola Łaska i Teodory, gmina Łask wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Wyłożenie nastąpi w dniach od 20 lipca do 11 sierpnia 2023 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Łasku, ul. Warszawska 14, pokój Nr 75, w godzinach 7.30. – 15.30, a także przez udostępnienie ww. dokumentów w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie www.bip.lask.pl w zakładce: Planowanie przestrzenne/Obwieszczenia Burmistrza Łasku.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 10 sierpnia 2023 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Łasku, ul. Warszawska 14, w pokoju nr 75, o godz. 14.00.

 

Zgodnie z art. 18 ust. 1 w/w ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu oraz prognozie oddziaływania na środowisko, może wnieść uwagi w terminie do dnia 28 sierpnia 2023 r.  Uwagi należy składać do Burmistrza Łasku w formie papierowej na adres: Urząd Miejski w Łasku, ul. Warszawska 14, 98-100 Łask lub w formie elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres email: um@lask.pl lub poprzez elektroniczną skrzynkę podawczą. Wnoszący uwagi zobowiązany jest podać swoje imię i nazwisko oraz adres zamieszkania albo nazwę jednostki organizacyjnej i adres jej siedziby. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Burmistrz Łasku.

pos-mpzp-wola-laska-i-teodory-etap-wylozenia.pdf

Projekt planu Wola Łaska i Teodory (Xella) etap wyłożenia.pdf

mpzp-wola-laska-i-teodory-rysunek-planu-etap-wylozenia.tif

 

Administratorem Państwa danych osobowych jest: Gmina Łask, ul. Warszawska 14, 98-100 Łask, tel.:  436768300, SMS 669 209 210, e-mail: . Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych: . Celem przetwarzania danych jaki realizuje Administrator jest rozpatrywanie wniosków i uwag do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego/studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy. Dane mogą być udostępniane podmiotom świadczącym nadzór nad oprogramowaniem przetwarzającym dane. Dane nie będą przekazywane do Państw trzecich. Dane osobowe będą przetwarzane przez 25 lat. Państwa dane osobowe są przetwarzane na podstawie przepisów prawa, które określa Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Posiadają Państwo prawo do dostępu oraz do sprostowania podanych danych. Przysługuje Państwu prawo do żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Mogą Państwo skorzystać z przysługujących praw kontaktując się z Administratorem przez powyższe dane kontaktowe. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do zrealizowania celu. W ramach realizowanego przetwarzania nie występuje profilowanie.