Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

ZAPYTANIE OFERTOWE - Przygotowanie formularzy elektronicznych na platformę ePUAP dla Gminy Łask w ramach Konkursu Grantowego „Cyfrowa Gmina”

Projekt „Cyfrowa Gmina” jest finansowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia

Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19

 

Łask, dnia 13.07.2023 r.
 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

Przygotowanie formularzy elektronicznych na platformę ePUAP dla Gminy Łask w ramach Konkursu Grantowego „Cyfrowa Gmina”
 

 1. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO
 1. Zamawiającym jest:
  Gmina Łask
  Wydział prowadzący sprawę: Wydział Ogólno-Organizacyjny
  Adres: 98-100 Łask, ul. Warszawska 14
  Telefon: 43 676 83 00, faks: 43 676 83 88
  Adres e-mail:
  NIP: 831-15-75-675
 2. Numer postępowania:
  Postępowanie, którego dotyczy niniejszy dokument oznaczone jest znakiem: OOG.271.7.2023
  Wykonawcy we wszelkich kontaktach z Zamawiającym powinni powoływać się na ten znak.
 3. Informacje uzupełniające:
  Wszelkie informacje przedstawione w niniejszym zapytaniu ofertowym przeznaczone
  są wyłącznie w celu przygotowania oferty i w żadnym wypadku nie powinny być wykorzystywane w inny sposób.
  Wszelkie koszty związane z przygotowaniem oraz dostarczeniem oferty ponosi Wykonawca.

 

 1. TRYB POSTĘPOWANIA
  1. Postępowanie prowadzone zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień publicznych o wartości większej niż 20.000 złotych i mniejszej niż 130.000 złotych w Urzędzie Miejskim w Łasku (Zarządzenie nr 306/2020 Burmistrza Łasku z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie zasad udzielenia zamówień publicznych o wartości większej niż 20.000 złotych i mniejszej niż 130.000 złotych
   w Urzędzie Miejskim w Łasku.

 

 1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
  1. Skrócony opis przedmiotu zamówienia
   Przedmiotem niniejszego zamówienia jest wykonanie i wdrożenie  wzorów formularzy elektronicznych do umieszczenia na platformę ePUAP w ilości 11 sztuk dla Gminy Łask w ramach Konkursu Grantowego „Cyfrowa Gmina”
  2. Szczegółowy przedmiot zamówienia
   Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia stanowi załącznik nr 1 i 2 do niniejszego Zaproszenia ofertowego.
  3. Kod numeryczny Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) dla przedmiotowego zadania:

CPV - 22822000-8 Formularze urzędowe

 

IV. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT

 1. Oferty należy składać na załączonym formularzu Załącznik nr 3  do niniejszego zapytania ofertowego wraz z wymaganymi dokumentami – elektronicznie na adres e-mail: d.stepien@lask.pl od dnia 13.07.2023 r. do dnia 21.07.2023 r. do godz. 9.00

 

V. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY

Do końcowej oceny oferty brane będą pod uwagę następujące elementy składowe:

 1. 100% (C ) Cena brutto
   

VI. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA

Termin realizacji przedmiotu umowy do 14 dni roboczych od podpisania umowy.

 

VII. FORMULARZ OFERTOWY

Formularz ofertowy należy wypełnić wg załączonego wzoru (załącznik nr 3).

 

VIII. WARUNKI PŁATNOŚCI

Należność za dostawę przedmiotu zamówienia będzie uregulowana przez Zamawiającego

w terminie 14 dni od daty dostarczenia faktury przez Wykonawcę.
 

VIII. LISTA ZAŁĄCZNIKÓW

 1. Opis Przedmiotu Zamówienia – załącznik nr 1
 2. Wzory formularzy– załącznik nr 2
 3. Formularz ofertowy – załącznik nr 3
 4. Wzór umowy – załącznik nr 4

Osobą uprawnioną do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami jest:

Dominik Stępień – informatyk oraz Damian Mikła - informatyk w Wydziale Ogólno-Organizacyjnym w Urzędzie Miejskim w Łasku, II piętro, pokój nr 45, telefon: (43) 676 83 45 w godzinach 730-1530, e-mail: ,

DOCX  Zalacznik nr 1 - OPZ.docx (78,57KB)

PDF  Zalacznik nr 2 Wzory Formularzy.pdf (929,16KB)

DOCX  Zalacznik nr 3 Formularz_oferty.docx (74,65KB)

DOCX  Zalacznik nr 4 Wzór Umowy.docx (86,02KB)

DOCXINFORMACJA Z OTWARCIA ofert.docx (78,92KB)

PDFInformacja z otwarcia ofert - oferty dodatkowe.pdf (406,08KB)

PDFZawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf (517,60KB)

 

 

Klauzula RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informujemy:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Gmina Łask, ul. Warszawska 14, 98-100 Łask,

tel. +48 43 676 83 00, e-mail: .

 1. Inspektorem danych osobowych w Gminie Łask jest firma Elit Partner Sp. z o.o. Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych: .
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO podstawą przetwarzania Danych Osobowych jest art. 6 ust. 1 c) RODO, tj. przetwarzanie w celu związanym z prowadzeniem postępowania opartego na zasadzie konkurencyjności zapytanie ofertowe nr OOG.271.7.2023  tj. polegającym na wykorzystaniu Danych Osobowych w ramach prowadzonego postępowania, w celu wyboru najkorzystniejszej oferty zgodnie z zasadą konkurencyjności i przyszłej współpracy w przypadku wyboru oferty jako najkorzystniejszej
 3. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ust.1 ustawy.
 4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ustawy, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres obowiązywania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały okres obowiązywania umowy.
 5. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają
  z ustawy.
 6. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO.
 7. Posiada Pani/Pan:
 • na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
 • na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników);
 • na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego);
 • prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
  1. Nie przysługuje Pani/Panu:
 • w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
 • prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
 • na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.