Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 193/2023 Burmistrza Łasku z dnia 12-07-2023 w sprawie zmiany Zarządzenia nr 257/2021 z dnia 8 listopada 2021 r. w sprawie powierzenia Komunikacji Miejskiej w Łasku bieżącej obsługi Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Łasku

Na podstawie art. 26 ust. 1 art. 30 ust. 1 oraz art. 7 ust 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 40,572) art. 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz.U. z 2021 r. poz. 679) oraz art. 3 ust 3. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 13 września 1996 o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2022 poz. 2519 ze zm.) oraz § 2 uchwały nr XX/220/216 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie uchwalenia Statutu Zakładu Komunikacji Miejskiej w Łasku (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2010 r. Nr 351 poz. 3116, z 2013 r. poz. 3657, 4428, z 2017 r. poz. 380) oraz art. 219 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. dz.U. z 2023 r. poz. 412, 497, 658, 803, 1059) postanawiam:

§ 1. W zarządzeniu nr 257/2021 Burmistrza Łasku z dnia 8 listopada 2021 r. w sprawie powierzenia Komunikacji Miejskiej w Łasku bieżącej obsługi Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Łasku, §2 . pkt 1 otrzymuje brzmienie:,,zapewnienia bieżącej obsługi Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Łasku w godzinach otwarcia, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy: 1 wtorki i czwartki: godz. 10:00-14:30 oraz godz. 15:30-19:00;

2 pierwsze i trzecie soboty miesiąca:godz.9:00-13:00.''


§ 2. Pozostałe zapisy Zarządzenia Burmistrza Łasku nr 257/2021 z dnia 8 listopada 2021 r. pozostają bez zmian
§ 3. 1 Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi ZKM w Łasku.
2. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierzam naczelnikowi wydziału Gospodarki Komunalnej i Zarządu Dróg.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2023 r.

  Lidia Sosnowska

 

PDF   Zarządzenie Nr 1932023 Burmistrza Łasku z dnia 12-07-2023 w sprawie zmiany Zarządzenia nr 2572021 z.pdf (212,42KB)