Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 194/2023 Burmistrza Łasku z dnia 12-07-2023 w sprawie wprowadzenia Regulaminu korzystania z Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych dla Gminy Łask

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2023 r. poz. 40, 572), art. 3 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( tj. Dz. U. z 2022 poz. 2519 ze zm.) uchwały Nr XXXIV/452/2021 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 8 wrzesnia 2021 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

§ 1. Wprowadzam Regulamin korzystania z Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych dla Gminy Łask zlokalizowanego w Łasku przy ul. Lutomierskiej 2, stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
§ 2. Traci moc zarządzenie Burmistrza Łasku Nr 281/2021 z dnia 24.11.2021. w sprawie wprowadzenia Regulaminu korzystania z Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych dla Gminy Łask.
§ 3. Wykonanie zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Gospodarki Komunalnej i Zarządu Dróg.
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2023 r.

  Lidia Sosnowska

PDF   Zarządzenie Nr 1942023 Burmistrza Łasku z dnia 12-07-2023 w sprawie wprowadzenia Regulaminu korzystania z.pdf (1,08MB)

DOCXZałącznik nr 1 1942023.docx (8,55KB)

DOCXZałącznik nr 2 1942023.docx (8,09KB)

DOCXZałącznik nr 3 1942023.docx (369,03KB)