Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 197/2023 Burmistrza Łasku z dnia 19-07-2023 w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Łasku

Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 40, 572) postanawiam co następuje:

§ 1. W Zarządzeniu Burmistrza Łasku Nr 17/2016 z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Łasku (ze zmianami wynikającymi z zarządzeń Burmistrza Łasku Nr 58/2016, Nr 209/2016, Nr 283/2016, Nr 73/2017, Nr 159/2018, Nr 295/2018, Nr 61/2019, Nr 164/2019, Nr 238/2019, Nr 19/2020, Nr 97/2020, Nr 243/2022) wprowadzam następujące zmiany:
1) w § 8 ust. 4 otrzymuje brzmienie:
4. Naczelnicy Wydziałów oraz pracownicy Urzędu zobowiązani są do bezwzględnego stosowania obowiązujących przepisów proceduralnych, w tym szczególnie: Kodeksu postępowania administracyjnego, instrukcji kancelaryjnej, ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz zapewniają prawidłowe wykonywanie zadań zgodnie instrukcjami i regulaminami obowiązującymi w Urzędzie Miejskim w Łasku. ”;

2) w § 10 ust. 6 otrzymuje brzmienie:
6. Nadzór i koordynacja nad stosowaniem w Urzędzie przepisów ustawy o zamówieniach publicznych, w tym w szczególności: 1 przygotowywanie projektów wewnętrznych przepisów regulujących w Urzędzie sferę zamówień publicznych, 2 planowanie oraz udzielanie zamówień publicznych przez Gminę, 3 zapewnienie konsultacji w zakresie zastosowania na poszczególnych etapach postępowania przez poszczególne Wydziały odpowiednich przepisów ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz wewnętrznych regulacji, w tym w zakresie trybu oraz sposobu wszczynania i udzielania zamówień publicznych o wartości poniżej kwoty 130 tys. złotych. ”;

3) w § 16 dodaje się ust. 24 o brzmieniu:
24. Wydawanie zaświadczeń o pełnieniu funkcji sołtysa w celu uzyskania świadczenia pieniężnego z tego tytułu. ”;

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierzam pracownikom Urzędu Miejskiego w Łasku.
§ 3. Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Łasku i wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2023 r.

 

  Lidia Sosnowska

 

PDF   Zarządzenie Nr 1972023 Burmistrza Łasku z dnia 19-07-2023 w sprawie wprowadzenia zmian w.pdf (207,52KB)