Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr LXI/745/2023 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 28-06-2023 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łasku za rok 2022

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40, 572) i art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2023 r. poz. 120, 295) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Zatwierdza się roczne sprawozdanie finansowe za rok 2022 Gminnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łasku, ul. Polna 12, 98-100 Łask, sporządzone na dzień 31 grudnia 2022 r., zamykające się po stronie aktywów i pasywów sumą bilansową w wysokości 6.658.106,59 zł a w rachunku zysków i strat wykazujące zysk w wysokości 13.036,94 zł. 2. Sprawozdanie finansowe za 2022 rok stanowiące załącznik do niniejszej uchwały, składa się z wprowadzenia do sprawozdania finansowego, rachunku zysków i strat, bilansu oraz dodatkowej informacji.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Łasku.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Łasku

Robert Bartosik

 

PDF   Uchwała Nr LXI7452023 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 28-06-2023 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w.pdf (3,11MB)

PDFZalacznik1 LXI7452023.pdf (2,78MB)