Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr LXI/748/2023 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 28-06-2023 w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie Gminy Łask na rok 2023

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art. 51 ust. 1, art. 61 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40, 572) w związku z art. 211, art. 212, art. 214 i art. 233 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, 1725, 1747, 1768, 1964, 2414, z 2023 r. poz. 412, 658, 803), uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu Gminy Łask na rok 2023 o kwotę 132 410,00 zł w związku z Uchwałą Zarządu Województwa Łódzkiego nr 0511/2023 z dnia 16.06.2023 r. oraz na podstawie otrzymanego pisma nr RRI.7152.17.2023.JS w sprawie podziału środków budżetu Województwa Łódzkiego, pochodzących z tytułu wyłączania z produkcji gruntów rolnych i leśnych w 2023 r. 2. Zwiększenia dochodów dokonuje się:
w dziale 600 - Transport i łączność
w rozdziale 60016 - Drogi publiczne gminne
1 § 6630 – Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, o kwotę 132 410,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.§ 2. 1. Zwiększa się dochody budżetu Gminy Łask na rok 2023 o kwotę 46 182,00 zł w związku z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.2.72.2023 z dnia 28 marca 2023 r. 2. Zwiększenia dochodów dokonuje się:
w dziale 801 - Oświata i wychowanie
w rozdziale 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
1 § 2030 – Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych), o kwotę 8 828,00 zł,
w rozdziale 80104 - Przedszkola


2 § 2030 – Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych), o kwotę 37 354,00 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.§ 3. 1. Zwiększa się dochody budżetu Gminy Łask na rok 2023 o kwotę 25 578,00 zł w związku ze zwiększeniem wpływów z najmu, odsetek bankowych, wynagrodzenia płatnika podatku dochodowego oraz wyżywienia uczniów w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Łasku. 2. Zwiększenia dochodów dokonuje się:
w dziale 801 - Oświata i wychowanie
w rozdziale 80101 - Szkoły podstawowe
1 § 0750 - Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze, o kwotę 5 000,00 zł,

2 § 0920 - Wpływy z pozostałych odsetek, o kwotę 3 500,00 zł,

3 § 0970 - Wpływy z różnych dochodów, o kwotę 698,00 zł,
w rozdziale 80120 - Licea ogólnokształcące


4 § 0610 - Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów , o kwotę 80,00 zł,

5 § 0750 - Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze, o kwotę 1 300,00 zł,
w rozdziale 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne


6 § 0830 – Wpływy z usług, o kwotę 15 000,00 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.§ 4. 1. Zwiększa się dochody budżetu Gminy Łask na rok 2023 o kwotę 40 000,00 zł w związku ze zwiększeniem wpływów za odpłatność za pobyt w schroniskach oraz Domach Pomocy Społecznej oraz w związku ze zwrotem kosztów za eksploatację budynku przez wynajmujących pomieszczenia biurowe w siedzibie MGOPS w Łasku. 2. Zwiększenia dochodów dokonuje się:
w dziale 852 - Pomoc społeczna
w rozdziale 85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
1 § 0830 – Wpływy z usług, o kwotę 18 500,00 zł,
w rozdziale 85219 - Ośrodki pomocy społecznej


2 § 0830 – Wpływy z usług, o kwotę 3 500,00 zł,
w rozdziale 85295 - Pozostała działalność


3 § 0830 – Wpływy z usług, o kwotę 18 000,00 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.§ 5. 1. Zwiększa się dochody budżetu Gminy Łask na rok 2023 o kwotę 166 000,00 zł w związku z uzyskaniem większych wpływów niż zaplanowano. 2. Zwiększenia dochodów dokonuje się:
w dziale 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek
nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem
w rozdziale 75616 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych
1 § 0430 – Wpływy z opłaty targowej, o kwotę 160 000,00 zł
w dziale 855 - Rodzina
w rozdziale 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego


2 § 0940 – Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych, o kwotę 6 000,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.§ 6. 1. Zmniejsza się dochody budżetu Gminy Łask na rok 2023 o kwotę 9 105,00 zł w związku z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.2.72.2023 z dnia 28 marca 2023 r. 2. Zmniejszenia dochodów dokonuje się:
w dziale 801 - Oświata i wychowanie
w rozdziale 80106 - Inne formy wychowania przedszkolnego
1 § 2030 – Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych), o kwotę 6 534,00 zł,
w rozdziale 80149 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego


2 § 2030 – Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych), o kwotę 2 571,00 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.§ 7. 1. Zwiększa się wydatki budżetu Gminy Łask na rok 2023 o kwotę 554 084,40 zł. 2. Zwiększenia wydatków dokonuje się:
w dziale 600 - Transport i łączność
w rozdziale 60016 - Drogi publiczne gminne
w grupie wydatków - Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o kwotę 285 000,00 zł
zadanie inwestycyjne - „Przebudowa drogi gminnej Nr 103207E w Gorczynie” , o kwotę 285 000,00 zł
w dziale 750 - Administracja publiczna
w rozdziale 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)
w grupie wydatków - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, o kwotę 160 429,40 zł
w dziale 801 - Oświata i wychowanie
w rozdziale 80101 - Szkoły podstawowe
w grupie wydatków - Dotacje na zadania bieżące o kwotę 37 077,00 zł
w grupie wydatków - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych, o kwotę 9 078,00 zł
w rozdziale 801020 - Licea ogólnokształcące
w grupie wydatków - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych, o kwotę 1 500,00 zł
w rozdziale 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne
w grupie wydatków - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych, o kwotę 15 000,00 zł
w dziale 852 - Pomoc społeczna
w rozdziale 85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
w grupie wydatków - Świadczenia na rzecz osób fizycznych, o kwotę 18 500,00 zł
w rozdziale 85219 - Ośrodki pomocy społecznej
w grupie wydatków - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych, o kwotę 3 500,00 zł
w rozdziale 85295 - Pozostała działalność
w grupie wydatków - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych, o kwotę 18 000,00 zł
w dziale 855 - Rodzina
w rozdziale 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
w grupie wydatków - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych, o kwotę 6 000,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.


§ 8. 1. Zmniejsza się wydatki budżetu Gminy Łask na rok 2023 o kwotę 153 019,40 zł. 2. Zmniejszenia wydatków dokonuje się:
w dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo
w rozdziale 01043 - Infrastruktura wodociągowa wsi
w grupie wydatków - Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o kwotę 50 000,00 zł
zadanie inwestycyjne - „Rozbudowa sieci wodociągowej w Gminie Łask” , o kwotę 50 000,00 zł
w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
w rozdziale 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg
w grupie wydatków - Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o kwotę 10 000,00 zł
zadanie inwestycyjne - „Modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego w Gminie Łask” , o kwotę 10 000,00 zł
w rozdziale 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu
w grupie wydatków - Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o kwotę 81 590,00 zł
zadanie inwestycyjne - „Odnawialne źródła energii w gm. Łask” , o kwotę 81 590,00 zł
w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, o kwotę 81 590,00 zł
w dziale 926 - Kultura fizyczna
w rozdziale 92601 - Obiekty sportowe
w grupie wydatków - Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o kwotę 11 429,40 zł
zadanie inwestycyjne - „Zagospodarowanie działki do celów rekreacyjno - sportowych wraz z poprawa bezpieczeństwa i estetyki przestrzeni publicznej na terenie sołectwa Wronowice” , o kwotę 11 429,40 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.


§ 9. Dokonuje się przeniesienia środków w zakresie zadań własnych w budżecie Gminy Łask na 2023 rok:
w dziale 851 - Ochrona zdrowia
w rozdziale 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi
z grupy wydatków – Dotacje na zadania bieżące, kwotę 10 000,00 zł
do grupy wydatków – Wydatki związane z realizacją zadań statutowych, kwotę 10 000,00 zł
z działu 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
z rozdziału 75412 - Ochotnicze straże pożarne
z grupy wydatków - Dotacje na zadania bieżące, kwotę 7 500,00 zł
do działu 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
do rozdziału 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
do grupy wydatków – Wydatki związane z realizacją zadań statutowych, kwotę 7 500,00 zł
z działu 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
z rozdziału 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód
z grupy wydatków - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych, kwotę 12 000,00 zł
do działu 750 - Administracja publiczna
do rozdziału 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)
do grupy wydatków – Wydatki związane z realizacją zadań statutowych, kwotę 12 000,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.


§ 10. Dokonuje się zmian w wydatkach funduszu sołeckiego Gminy Łask na 2023 rok polegających na:
1 w sołectwie Teodory - przeniesieniu środków w ramach wydatków bieżących z działu 754, z rozdziału 75412, z zadania pn.: "Dotacja dla OSP Teodory na prace porządkowe przed budynkiem OSP w Teodorach”, kwotę 5 000,00 oraz z zadania pn.: „Dotacja dla OSP Teodory na wykonanie zewnętrznej skrzynki elektrycznej przed budynkiem OSP w Teodorach", kwotę 2 500,00 zł do działu 921, do rozdziału 92109 na zadanie pn.” „Wykonanie prac porządkowych przed budynkiem świetlicy wiejskiej w Teodorach", kwotę 5 000,00 zł oraz na zadanie pod nazwą.: "Wykonanie zewnętrznej skrzynki elektrycznej przed budynkiem świetlicy wiejskiej w Teodorach„, kwotę 2 500,00 zł;
2 w sołectwie Wrzeszczewice Nowe - przeniesieniu środków w ramach wydatków bieżących w dziale 600, w rozdziale 60016, z zadania pn. "Poszerzenie pasa drogowego (103152E) odcinka o dł. 421 m", kwotę 12 676,93 zł na zadanie pn.: „Wznowienie granic pasa drogowego nr 103152E na odcinku 421 we Wrzeszczewicach Nowych", kwotę 3 000,00 zł oraz na zadanie pn.: "Zakup tłucznia kamiennego na utwardzenie drogi nr 103151E we Wrzeszczewicach Nowych", kwotę 9 676,93 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 10 do niniejszej uchwały.§ 11. Dokonuje się zmian w budżecie Gminy Łask na 2023 rok polegających na przeniesieniu przychodów:
z § 952 - Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym, kwotę 20 000 000,00 zł

na § 931 - Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych, kwotę 20 000 000,00 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.


§ 12. 1. Po dokonaniu zmian w budżecie ustala się planowany deficyt budżetowy na rok 2023 stanowiący różnicę między dochodami i wydatkami budżetu w wysokości 27.691.457,42 zł. 2. Deficyt, o którym mowa w ust. 1 zostanie sfinansowany przychodami z emisji papierów wartościowych (obligacji komunalnych) w wysokości 19.034.630,72 zł, przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 1.641.398,98 zł, przychodami z tytułu rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 83.863,08 zł ora z przychodami z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych w wysokości 6.931.564,64 zł. § 13. W uchwale Nr LII/663/2022 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Łask na rok 2023:
1) § 13 otrzymuje brzmienie:
§ 13. Ustala się limit zobowiązań: 1) z tytułu emisji papierów wartościowych (obligacji komunalnych) na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów, pożyczek oraz sfinansowanie planowanego deficytu do wysokości 40.400.000,00 zł; 2) z tytułu kredytów i pożyczek krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu do wysokości 3.200.000,00 zł. ”;

2) § 14 otrzymuje brzmienie:
§ 14. Upoważnia się Burmistrza Łasku do zaciągania zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu do kwoty 3.000.000,00 zł . ”;

§ 14. Dokonuje się zmian w planowanych w budżecie Gminy Łask na 2023 rok wydatkach inwestycyjnych, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.
§ 15. Dokonuje się zmian w planowanych kwotach na dotacje udzielane z budżetu Gminy Łask w 2023 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.
§ 16. W uchwale budżetowej na rok 2023 Nr LII/663/2022 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 28 grudnia 2022 r. zmienionej zarządzeniami Burmistrza: Nr 1/2023 z dnia 2 stycznia 2023 r., Nr 11/2023 z dnia 10 stycznia 2023 r., Nr 16/2023 z dnia 18 stycznia 2023 r., Nr 35/2023 z dnia 9 lutego 2023 r., Nr 48/2023 z dnia 28 lutego 2023 r., Nr 50/2023 z dnia 28 lutego 2023 r., Nr 62/2023 z dnia 9 marca 2023 r., Nr 81/2023 z dnia 31 marca 2023 r, 92/2023 z dnia 6 kwietnia 2023 r., Nr 109/2023 z dnia 21 kwietnia 2023 r., Nr 117/2023 z dnia 27 kwietnia 2023 r., Nr 129/2023 z dnia 10 maja 2023 r., Nr 130/2023 z dnia 10 maja 2023 r., Nr 133/2023 z dnia 11 maja 2023 r., Nr 142/2023 z dnia 22 maja 2023 r., Nr 151/2023 z dnia 31 maja 2023 r., Nr 162/2023 z dnia 15 czerwca 2023 r., uchwałą Nr LV/679/2023 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 30 stycznia 2023 r., uchwałą Nr LVI/685/2023 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 8 lutego 2023 r., uchwałą Nr LVII/703/2023 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 27 lutego 2023 r., uchwałą Nr LVIII/707/2023 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 29 marca 2023 r. oraz uchwałą Nr LX/728/2023 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 10 maja 2023 r. wprowadza się zmiany wynikające z §1, §2, §3, §4, §5, §6, §7, §8 i §9 niniejszej uchwały:
1) w załączniku Nr 1 wprowadza się zmiany jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały;
2) w załączniku Nr 2 wprowadza się zmiany jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 17. W wyniku zmian, o których mowa w §1, §2, §3, §4, §5, §6, §7, §8, §9, §10 i §11 oraz w wyniku zmian dokonanych zarządzeniem Nr 129/2023 Burmistrza Łasku z dnia 10 maja 2023 r. i zarządzeniem Nr 142/2023 z dnia 22 maja 2023 r., nowe brzmienie do uchwały budżetowej Nr LII/663/2022 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 28 grudnia 2022 r. otrzymuje:
1) Załącznik Nr 4 "Plan dochodów i wydatków na rok 2023 na zadania realizowane w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego”, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały;
2) Załącznik Nr 6 "Przychody i rozchody budżetu Gminy Łask na rok 2023”, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały;
3) Załącznik Nr 7 "Planowany wykaz zadań inwestycyjnych wraz z nakładami inwestycyjnymi na poszczególne zadania", zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały;
4) Załącznik Nr 8 "Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Łask na 2023 rok", zgodnie z załącznikiem Nr 9 do niniejszej uchwały;
5) Załącznik Nr 12 "Wydatki funduszu sołeckiego Gminy Łask na 2023 rok", zgodnie z załącznikiem Nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 18. W uchwale Nr LX/728/2023 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 10 maja 2023 roku w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie Gminy Łask na rok 2023 § 12 otrzymuje brzmienie:
"§ 12. W uchwale Nr LII/663/2022 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Łask na rok 2023:

1) § 13 otrzymuje brzmienie:
§ 13. Ustala się limit zobowiązań na rok budżetowy: 1) z tytułu zaciąganych kredytów, pożyczek na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów, pożyczek oraz sfinansowanie planowanego deficytu do wysokości 26.000.000,00 zł; 2) z tytułu kredytów i pożyczek krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu do wysokości 3.200.000,00 zł. ”;

2) § 14 otrzymuje brzmienie:
§ 14. Upoważnia się Burmistrza Łasku do zaciągania zobowiązań: 1) z tytułu pożyczek, kredytów w wysokości do 965.369,28 zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek długoterminowych; 2) z tytułu pożyczek, kredytów w wysokości do 19.034.630,72 zł z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu; 3) z tytułu pożyczek i kredytów krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu do kwoty 3.000.000,00 zł." ”;

§ 19. Sprawozdanie z wykonania uchwały złoży Burmistrz Łasku łącznie ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Łask za rok 2023.
§ 20. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Łasku.
§ 21. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
§ 22. Uchwała podlega ogłoszeniu w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Łasku

Robert Bartosik

 

PDF   Uchwała Nr LXI7482023 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 28-06-2023 w sprawie zmian budżetu oraz zmian w.pdf (5,82MB)

DOCXZałącznik nr 0 LXI7482023.docx (30,92KB)

DOCXZałącznik nr 1 LXI7482023.docx (12,96KB)

DOCXZałącznik nr 2 LXI7482023.docx (29,10KB)

DOCXZałącznik nr 3 LXI7482023.docx (6,00KB)

DOCXZałącznik nr 4 LXI7482023.docx (8,52KB)

DOCXZałącznik nr 5 LXI7482023.docx (7,38KB)

DOCXZałącznik nr 6 LXI7482023.docx (7,78KB)

DOCXZałącznik nr 7 LXI7482023.docx (8,85KB)

DOCXZałącznik nr 8 LXI7482023.docx (12,24KB)

DOCXZałącznik nr 9 LXI7482023.docx (12,18KB)