Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr LXI/749/2023 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 28-06-2023 w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. b ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40, 572), art. 89 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, 1725, 1747, 1768, 1964, 2414, z 2023 r. poz. 412, 497, 658, 803) oraz art. 2 pkt 5 i art. 33 pkt 2 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach (Dz. U. z 2022 r. poz. 2244) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Gmina Łask wyemituje do 30.000 (słownie: trzydzieści tysięcy) obligacji o wartości nominalnej 1.000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) każda, na łączną kwotę 30.000.000,00 zł (słownie: trzydzieści milionów złotych). 2. Emisja obligacji nastąpi poprzez propozycję nabycia skierowaną do jednego adresata.
3. Obligacje będą obligacjami na okaziciela.
4. Obligacje nie będą zabezpieczone.
5. Obligacje mogą zostać dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym lub wprowadzone do alternatywnego systemu obrotu.

§ 2. 1. Celem emisji w 2023 r. jest spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 965.369,28 zł oraz finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 19.034.630,72 zł. 2. Celem emisji w 2024 r. jest spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 2.108.000,00 zł oraz finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 7.892.000,00 zł.
§ 3. 1. Obligacje zostaną wyemitowane w następujących seriach: 1) seria A23 o wartości 1.500.000 zł;
2) seria B23 o wartości 1.000.000 zł;
3) seria C23 o wartości 1.000.000 zł;
4) seria D23 o wartości 3.500.000 zł;
5) seria E23 o wartości 2.000.000 zł;
6) seria F23 o wartości 2.500.000 zł;
7) seria G23 o wartości 3.000.000 zł;
8) seria H23 o wartości 3.000.000 zł;
9) seria I23 o wartości 2.500.000 zł;
10) seria A24 o wartości 1.500.000 zł;
11) seria B24 o wartości 2.000.000 zł;
12) seria C24 o wartości 3.000.000 zł;
13) seria D24 o wartości 3.500.000 zł.

2. Emisja obligacji serii A23, B23, C23, D23, E23, F23, G23, H23 oraz I23 zostanie przeprowadzona w 2023 roku. Emisja obligacji serii A24, B24, C24 oraz D24 zostanie przeprowadzona w 2024 roku.
3. Cena emisyjna obligacji będzie równa wartości nominalnej.
4. Wydatki i rozchody związane z
1) przeprowadzeniem emisji;
2) wykupem obligacji;
3) wypłatą oprocentowania
zostaną pokryte z dochodów własnych lub przychodów budżetu Gminy w latach 2023 – 2034.


§ 4. 1. Obligacje zostaną wykupione w następujących terminach: 1) w 2027 roku zostaną wykupione obligacje serii A23;
2) w 2028 roku zostaną wykupione obligacje serii B23;
3) w 2029 roku zostaną wykupione obligacje serii C23;
4) w 2030 roku zostaną wykupione obligacje serii D23;
5) w 2031 roku zostaną wykupione obligacje serii E23, F23;
6) w 2032 roku zostaną wykupione obligacje serii G23, H23;
7) w 2033 roku zostaną wykupione obligacje serii I23, A24, B24;
8) w 2034 roku zostaną wykupione obligacje serii C24, D24.

2. Obligacje zostaną wykupione według wartości nominalnej.
3. Dopuszcza się możliwość wykupu przez Gminę Łask obligacji przed terminem wykupu w celu umorzenia.
4. Jeżeli data wykupu obligacji określona w ust. 1 przypadnie na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, wykup nastąpi w najbliższym dniu roboczym przypadającym po tym dniu.

§ 5. 1. Oprocentowanie obligacji nalicza się od wartości nominalnej i wypłaca w okresach półrocznych liczonych od daty emisji, z zastrzeżeniem że pierwszy okres odsetkowy może trwać maksymalnie dwanaście miesięcy. 2. Oprocentowanie obligacji będzie zmienne, równe stawce WIBOR 6M, ustalonej na dwa dni robocze przed rozpoczęciem okresu odsetkowego, powiększonej o marżę.
3. Oprocentowanie wypłaca się w następnym dniu po upływie okresu odsetkowego.
4. Jeżeli termin wypłaty oprocentowania określony w ust. 3 przypadnie na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, wypłata oprocentowania nastąpi w najbliższym dniu roboczym przypadającym po tym dniu.

§ 6. Upoważnia się Burmistrza do:
1) zawarcia umów z podmiotem, któremu zostaną powierzone czynności związane z organizacją emisji obligacji, wykonywaniem funkcji agenta emisji oraz agenta płatniczego lub alternatywnego rozwiązania w odniesieniu do obligacji, jak również do zawarcia ewentualnych innych umów pozostających w związku z emisją obligacji;
2) dokonywania wszelkich czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem emisji obligacji;
3) wypełnienia świadczeń wynikających z obligacji;
4) podjęcia decyzji o wprowadzeniu obligacji do zorganizowanego systemu obrotu lub certyfikacji instrumentów finansowych.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Łasku.
§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Łasku

Robert Bartosik

 

PDF   Uchwała Nr LXI7492023 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 28-06-2023 w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania nabywania i.pdf (229,71KB)