Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr LXI/750/2023 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 28-06-2023 zmieniająca uchwałę Nr LII/667/2022 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie ustalenia jednostkowych stawek dotacji przedmiotowej dla Zakładu Komunikacji Miejskiej w Łasku na dowóz dzieci z terenu Gminy Łask do szkół i opiekę nad dowożonymi dziećmi na rok 2023

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40, 572) w związku z art. 219 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, 1725, 1747, 1768, 1964, 2414, z 2023 r. poz. 412, 497, 658, 803) i art. 32 ust. 5 i 6 oraz art. 39 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2023 r. poz. 900) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr LII/667/2022 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie ustalenia jednostkowych stawek dotacji przedmiotowej dla Zakładu Komunikacji Miejskiej w Łasku na dowóz dzieci z terenu Gminy Łask do szkół i opiekę nad dowożonymi dziećmi na rok 2023 zmienia się w § 1 pkt 4, który otrzymuje nowe brzmienie:
4) dla opieki nad dowożonymi dziećmi w czasie przewozu: 28,12 zł/osobogodzinę. ”;

§ 2. Pozostałe zapisy uchwały Nr LII/667/2022 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 28 grudnia 2022 r. pozostają bez zmian.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Łasku.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2023 r.
§ 5. Uchwała podlega ogłoszeniu.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Łasku

Robert Bartosik

 

PDF   Uchwała Nr LXI7502023 Rady Miejskiej w Łasku z dn. w.pdf (213,73KB)