Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr XVII/173/2019 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 18-12-2019 w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie Gminy Łask na rok 2019

Na podstawie art. 18 ust. 1 i 2 pkt 4, art. 51 ust. 1, art. 61 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, 1309, 1571, 1696, 1815) w związku z art. 211, art. 212, art. 214 i art. 233 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622, 1649, 2020) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu Gminy Łask na rok 2019 o kwotę 30.000,00 zł w związku z Aneksem Nr 1/RŚ/2019 z dnia 5 grudnia 2019 r. do Umowy Nr 498/RŚ/2019 z dnia 27 czerwca 2019 r. na dofinansowanie zadania pod nazwą: "Budowa i modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych". 2. Zwiększenia dochodów dokonuje się:
w dziale 600 - Transport i łączność
w rozdziale 60016 - Drogi publiczne gminne
- § 6630 - Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, o kwotę 30.000,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.§ 2. 1. Zwiększa się dochody budżetu Gminy Łask na rok 2019 o kwotę 54.957,00 zł w związku z pismem Ministra Finansów Nr ST5.4751.7.2019.5g z dnia 11 września 2019 r. dotyczącym przyznania środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na dofinansowanie wyposażenia w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych w publicznych szkołach podstawowych. 2. Zwiększenia dochodów dokonuje się:
w dziale 758 - Różne rozliczenia
w rozdziale 75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego
- § 2920 - Subwencje ogólne z budżetu państwa, o kwotę 54.957,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.§ 3. 1. Zwiększa się dochody budżetu Gminy Łask na rok 2019 o kwotę 23.424,00 zł w związku z pismem Ministra Finansów Nr ST5.4751.25.2019.13g z dnia 28 listopada 2019 r. dotyczącym przyznania środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na dofinansowanie kosztów związanych z wypłatą odpraw dla zwalnianych nauczycieli w szkołach i placówkach oświatowych. 2. Zwiększenia dochodów dokonuje się:
w dziale 758 - Różne rozliczenia
w rozdziale 75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego
- § 2920 - Subwencje ogólne z budżetu państwa, o kwotę 23.424,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.§ 4. 1. Zwiększa się dochody budżetu Gminy Łask na rok 2019 o kwotę 236.585,00 zł w związku z pismem Ministra Finansów Nr ST3.4751.8.2019 z dnia 11 grudnia 2019 r. dotyczącym przyznania środków rezerwy subwencji ogólnej. 2. Zwiększenia dochodów dokonuje się:
w dziale 758 - Różne rozliczenia
w rozdziale 75802 - Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego
- § 2750 - Środki na uzupełnienie dochodów gmin, o kwotę 236.585,00 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.§ 5. 1. Zwiększa się dochody budżetu Gminy Łask na rok 2019 o kwotę 281.140,00 zł w związku z uzyskaniem większych wpływów niż zaplanowano. 2. Zwiększenia dochodów dokonuje się:
w dziale 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem
w rozdziale 75615 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych
- § 0310 - Wpływy z podatku od nieruchomości, o kwotę 100.000,00 zł

- § 0320 - Wpływy z podatku rolnego, o kwotę 1.600,00 zł
w rozdziale 75616 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych


- § 0320 - Wpływy z podatku rolnego, o kwotę 14.700,00 zł

- § 0340 - Wpływy z podatku od środków transportowych, o kwotę 41.000,00 zł

- § 0640 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień, o kwotę 5.000,00 zł
w rozdziale 75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw


- § 0410 - Wpływy z opłaty skarbowej, o kwotę 15.000,00 zł
w dziale 801 - Oświata i wychowanie
w rozdziale 80101 - Szkoły podstawowe


- § 0610 - Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów, o kwotę 50,00 zł

- § 0750 - Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze, o kwotę 5.000,00 zł

- § 0920 - Wpływy z pozostałych odsetek, o kwotę 500,00 zł

- § 0970 - Wpływy z różnych dochodów, o kwotę 6.900,00 zł
w rozdziale 80104 - Przedszkola


- § 0660 - Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego, o kwotę 13.000,00 zł
w rozdziale 80120 - Licea ogólnokształcące


- § 0610 - Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów, o kwotę 100,00 zł

- § 0920 - Wpływy z pozostałych odsetek, o kwotę 50,00 zł

- § 0970 - Wpływy z różnych dochodów, o kwotę 2.140,00 zł
w rozdziale 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne


- § 0670 - Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego, o kwotę 38.000,00 zł

- § 0830 - Wpływy z usług, o kwotę 1.200,00 zł
w dziale 855 - Rodzina
w rozdziale 85505 - Tworzenie i funkcjonowanie żłobków


- § 0830 - Wpływy z usług, o kwotę 36.900,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.§ 6. 1. Zmniejsza się dochody budżetu Gminy Łask na rok 2019 o kwotę 27.172,00 zł w związku z uzyskaniem mniejszych wpływów niż zaplanowano. 2. Zmniejszenia dochodów dokonuje się:
w dziale 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem
w rozdziale 75615 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych
- § 0340 - Wpływy z podatku od środków transportowych, o kwotę 6.000,00 zł

- § 0910 - Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat, o kwotę 9.200,00 zł
w rozdziale 75616 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych


- § 2680 - Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych, o kwotę 11.972,00 zł


§ 7. 1. Zwiększa się wydatki budżetu Gminy Łask na rok 2019 o kwotę 193.662,81 zł. 2. Zwiększenia wydatków dokonuje się:
w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa
w rozdziale 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami
w grupie wydatków - Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o kwotę 3.050,00 zł
zadanie inwestycyjne: " Rewitalizacja budynku kamienicy przy Pl. 11 Listopada 1 w Łasku wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu", o kwotę 3.050,00 zł
w dziale 801 - Oświata i wychowanie
w rozdziale 80101 - Szkoły podstawowe
w grupie wydatków - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, o kwotę 65.425,81 zł
w grupie wydatków - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych, o kwotę 56.987,00 zł
w rozdziale 80104 - Przedszkola
w grupie wydatków - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, o kwotę 13.000,00 zł
w rozdziale 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne
w grupie wydatków - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych, o kwotę 39.200,00 zł
w dziale 855 - Rodzina
w rozdziale 85505 - Tworzenie i funkcjonowanie żłobków
w grupie wydatków - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych, o kwotę 16.000,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.


§ 8. 1. Zmniejsza się wydatki budżetu Gminy Łask na rok 2019 o kwotę 2.292.313,81 zł. 2. Zmniejszenia wydatków dokonuje się:
w dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo
w rozdziale 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi
w grupie wydatków - Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o kwotę 7.867,68 zł
zadanie inwestycyjne: "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej we Wronowicach", o kwotę 462,68 zł
zadanie inwestycyjne: "Rozbudowa sieci wodociągowej w Gminie Łask", o kwotę 7.405,00 zł
w dziale 600 - Transport i łączność
w rozdziale 60016 - Drogi publiczne gminne
w grupie wydatków - Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o kwotę 1.450.417,12 zł
zadanie inwestycyjne: "Przebudowa ul. Szkolnej w Wiewiórczynie", o kwotę 12.065,73 zł
zadanie inwestycyjne: "Przebudowa drogi w Zielęcicach", o kwotę 250.000,00 zł
zadanie inwestycyjne: "Przebudowa drogi gminnej nr 103153E Wrzeszczewice - Kiki", o kwotę 15.859,68 zł
zadanie inwestycyjne: "Rozbudowa drogi gminnej nr 103172E Wola Bałucka - Orchów", o kwotę 300.000,00 zł
zadanie inwestycyjne: "Rozbudowa drogi gminnej nr 103203E w miejscowości Podłaszcze", o kwotę 8.500,00 zł
zadanie inwestycyjne: "Przebudowa ul. Łąkowej w Łasku", o kwotę 3.677,80 zł
zadanie inwestycyjne: "Przebudowa drogi gminnej nr 103171E w Borszewicach", o kwotę 208.240,00 zł
zadanie inwestycyjne: "Budowa drogi gminnej nr 103162E we wsi Budy Stryjewskie", o kwotę 192.000,00 zł
zadanie inwestycyjne: "Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Rembów", o kwotę 100.000,00 zł
zadanie inwestycyjne: "Przebudowa drogi gminnej Nr 103207E w Gorczynie", o kwotę 5.105,00 zł
zadanie inwestycyjne: "Przebudowa drogi w Kolonii Bałucz", o kwotę 300.000,00 zł
zadanie inwestycyjne: "Przebudowa drogi gminnej Nr 103210 w Teodorach", o kwotę 6.046,17 zł
zadanie inwestycyjne: "Przebudowa drogi gminnej nr 103198E w Łopatkach", o kwotę 48.922,74 zł
w rozdziale 60017 - Drogi wewnętrzne
w grupie wydatków - Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o kwotę 77.606,38 zł
zadanie inwestycyjne: "Przebudowa drogi wewnętrznej w Ostrowie (dz. nr 215/2)", o kwotę 6.305,00 zł
zadanie inwestycyjne: "Przebudowa drogi wewnętrznej w Ostrowie (dz. nr 216/2)", o kwotę 60.000,00 zł
zadanie inwestycyjne: "Budowa ul. Kwiatowej w Okupie Małym", o kwotę 11.301,38 zł
w rozdziale 60095 - Pozostała działalność
w grupie wydatków - Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o kwotę 9.943,40 zł
zadanie inwestycyjne: "Zagospodarowanie terenu za Łaskim Domem Kultury w Łasku", o kwotę 681,00 zł
zadanie inwestycyjne: "Budowa ciągu pieszego na działce gminnej Nr 91 w Sięganowie", o kwotę 9.262,40 zł
w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa
w rozdziale 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami
w grupie wydatków - Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o kwotę 391,00 zł
zadanie inwestycyjne: "Budowa ogrodzenia działki gminnej nr 181/10 we Wronowicach", o kwotę 391,00 zł
w dziale 801 - Oświata i wychowanie
w rozdziale 80101 - Szkoły podstawowe
w grupie wydatków - Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o kwotę 23.100,00 zł
zadanie inwestycyjne: "Rozbudowa placówek oświatowych w Gminie Łask", o kwotę 23.100,00 zł
w rozdziale 80104 - Przedszkola
w grupie wydatków - Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o kwotę 10.516,00 zł
zadanie inwestycyjne: "Poprawa bezpieczeństwa przeciwpożarowego w budynku Przedszkola Publicznego nr 1 w Łasku", o kwotę 10.516,00 zł
w dziale 852 - Pomoc społeczna
w rozdziale 85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
w grupie wydatków - Świadczenia na rzecz osób fizycznych, o kwotę 50.000,00 zł
w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza
w rozdziale 85401 - Świetlice szkolne
w grupie wydatków - Świadczenia na rzecz osób fizycznych, o kwotę 2.200,00 zł
w grupie wydatków - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, o kwotę 45.444,58 zł
w grupie wydatków - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych, o kwotę 4.600,00 zł
w dziale 855 - Rodzina
w rozdziale 85505 - Tworzenie i funkcjonowanie żłobków
w grupie wydatków - Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o kwotę 19.372,00 zł
zadanie inwestycyjne: "Przebudowa i rozbudowa budynku Przedszkola Publicznego nr 3 w Łasku wraz ze zmianą sposobu użytkowania części budynku na pomieszczenia tworzonego Żłobka Gminnego", o kwotę 19.372,00 zł
w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
w rozdziale 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg
w grupie wydatków - Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o kwotę 264.183,00 zł
zadanie inwestycyjne: "Budowa oświetlenia ulicznego w Woli Łaskiej (dz. nr 288)", o kwotę 2.500,00 zł
zadanie inwestycyjne: "Budowa oświetlenia na działce gminnej nr 181/10 we Wronowicach", o kwotę 283,00 zł
zadanie inwestycyjne: "Budowa oświetlenia ulicznego na ulicy Sieradzkiej w Okupie Wielkim", o kwotę 60.000,00 zł
zadanie inwestycyjne: "Budowa oświetlenia ul. Nowej w Wiewiórczynie", o kwotę 1.400,00 zł
zadanie inwestycyjne: "Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Wydrzyn", o kwotę 200.000,00 zł
w rozdziale 90095 - Pozostała działalność
w grupie wydatków - Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o kwotę 307.535,26 zł
zadanie inwestycyjne: "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągu w Woli Łaskiej i Ostrowie", o kwotę 268.787,20 zł
zadanie inwestycyjne: "Budowa zbiornika wodnego na rzece Pisi", o kwotę 2.060,39 zł
zadanie inwestycyjne: "Modernizacja targowiska przy Placu Szarych Szeregów w Łasku - Kolumnie", o kwotę 36.687,67 zł
w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, o kwotę 35.037,67
w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
w rozdziale 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
w grupie wydatków - Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o kwotę 19.137,39 zł
zadanie inwestycyjne: "Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej we Wrzeszczewicach", o kwotę 9.464,52 zł
w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, o kwotę 1.382,78
zadanie inwestycyjne: "Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej we Wrzeszczewicach" , o kwotę 9.672,87 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.


§ 9. Dokonuje się przeniesienia środków w zakresie zadań własnych w budżecie Gminy Łask na 2019 rok: w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
w rozdziale 75412 - Ochotnicze straże pożarne
z grupy wydatków - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych, kwotę 1.600,00 zł
do grupy wydatków - Dotacje na zadania bieżące, kwotę 1.600,00 zł
w dziale 852 - Pomoc społeczne
z rozdziału 85215 - Dodatki mieszkaniowe
z grupy wydatków - Świadczenia na rzecz osób fizycznych, kwotę 12.000,00 zł
do rozdziału 85219 - Ośrodki pomocy społecznej
do grupy wydatków - Inwestycje i zakupy inwestycyjne, kwotę 12.000,00 zł
zadanie inwestycyjne: "Zakup centrali telefonicznej SLICAN IPL-256 wraz z rejestratorem rozmów przychodzących i wychodzących", kwotę 12.000,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.


§ 10. Dokonuje się zmian w budżecie Gminy Łask na 2019 rok polegających na zmianie nazwy zadania z "Dotacja celowa dla ŁDK na projekt sceny w ogrodzie Łaskiego Domu Kultury" na "Dotacja dla ŁDK na zakup tablicy interaktywnej wraz z osprzętem niezbędnym do jej funkcjonowania". § 11. 1. Dokonuje się zmian w budżecie Gminy Łask na 2019 rok polegających na zmniejszeniu przychodów z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym, o kwotę 2.697.585,00 zł , zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały. 2. Po dokonaniu zmian w budżecie ustala się planowany deficyt budżetowy na rok 2019 stanowiący różnicę między dochodami i wydatkami budżetu w wysokości 10.200.904,54 zł. 3. Deficyt, o którym mowa w ust. 1 zostanie sfinansowany przychodami z tytułu kredytów i pożyczek w wysokości 6.417.189,17 zł oraz wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 3.783.715,37 zł. § 12. W uchwale Nr IV/17/2018 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Łask na rok 2019: 1) § 13 otrzymuje brzmienie:
§ 13. Ustala się limit zobowiązań na rok budżetowy: 1) z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek na spłatę wcześniej zaciąganych kredytów i pożyczek, wykup obligacji oraz na finansowanie planowanego deficytu do wysokości 13.000.000,00 zł; 2) z tytułu kredytów i pożyczek krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu do wysokości 3.200.000,00 zł. ”;

2) § 14 otrzymuje brzmienie:
§ 14. Upoważnia się Burmistrza Łasku do zaciągania zobowiązań: 1) z tytułu pożyczek i kredytów w wysokości do 3.618.818,52 zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek długoterminowych oraz wykup obligacji; 2) z tytułu pożyczek i kredytów w wysokości do 6.417.189,17 zł z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu; 3) z tytułu pożyczek i kredytów krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu do kwoty 3.000.000,00 zł.” ”;

§ 13. Dokonuje się zmian w planowanych w budżecie Gminy Łask na 2019 rok wydatkach inwestycyjnych, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały. § 14. Dokonuje się zmian w planowanych kwotach na dotacje udzielane z budżetu Gminy Łask w 2019 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały. § 15. W uchwale budżetowej na rok 2019 Nr IV/17/2018 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 28 grudnia 2018 r. zmienionej zarządzeniami Burmistrza: Nr 9/2019 z dnia 7 stycznia 2019 r., Nr 13/2019 z dnia 14 stycznia 2019 r., Nr 16/2019 z dnia 15 stycznia 2019 r., Nr 35/2019 z dnia 31 stycznia 2019 r., Nr 42/2019 z dnia 7 lutego 2019 r., Nr 51/2019 z dnia 18 lutego 2019 r., Nr 65/2019 z dnia 28 lutego 2019 r., Nr 72/2019 z dnia 8 marca 2019, Nr 78/2019 z dnia 18 marca 2019 r., Nr 86/2019 z dnia 29 marca 2019 r., Nr 94/2019 z dnia 4 kwietnia 2019 r., Nr 102/2019 z dnia 10 kwietnia 2019 r, Nr 110/2019 z dnia 19 kwietnia 2019 r., Nr 116/2019 z dnia 30 kwietnia 2019 r, Nr 128/2019 z dnia 10 maja 2019 r., Nr 139/2019 z dnia 20 maja 2019 r., Nr 144/2019 z dnia 24 maja 2019 r., Nr 149/2019 z dnia 3 czerwca 2019 r, Nr 158/2019 z dnia 12 czerwca 2019 r., Nr 167/2019 z dnia 28 czerwca 2019 r., Nr 181/2019 z dnia 4 lipca 2019 r., Nr 192/2019 z dnia 15 lipca 2019 r., Nr 198/2019 z dnia 23 lipca 2019 r., Nr 209/2019 z dnia 5 sierpnia 2019 r., Nr 216/2019 z dnia 14 sierpnia 2019 r., Nr 226/2019 z dnia 30 sierpnia 2019 r., Nr 241/2019 z dnia 23 września 2019 r., Nr 250/2019 z dnia 30 września 2019 r., Nr 255/2019 z dnia 7 października 2019 r., Nr 258/2019 z dnia 9 października 2019 r., Nr 260/2019 z dnia 11 października 2019 r., Nr 268/2019 z dnia 30 października 2019 r.,Nr 272/2019 z dnia 5 listopada, Nr 276/2019 z dnia 7 listopada 2019 r., Nr 282/2019 z dnia 18 listopada 2019 r., Nr 287/2019 z dnia 25 listopada 2019 r., Nr 291/2019 z dnia 29 listopada 2019 r., Nr 297/2019 z dnia 12 grudnia 2019 r. oraz Uchwałą Nr VII/53/2019 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 11 lutego 2019 r., Uchwałą Nr VIII/57/2019 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 3 kwietnia 2019 r., Uchwałą Nr IX/98/2019 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 24 maja 2019 r., Uchwałą Nr XI/113/2019 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 4 lipca 2019 r., Uchwałą Nr XII/138/2019 z dnia 1 sierpnia 2019 r., Uchwałą Nr XIII/141/2019 z dnia 18 września 2019 r. oraz Uchwałą Nr XIV/151/2019 z dnia 30 października 2019 r. wprowadza się zmiany wynikające z §1, §2, §3, §4, §5, §6, §7, §8, §9 ,§10 i §11 niniejszej uchwały: 1) w załączniku Nr 1 wprowadza się zmiany jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały;
2) w załączniku Nr 2 wprowadza się zmiany jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 16. W wyniku zmian, o których mowa w §1, §2, §3, §4, §5, §6, §7, §8, §9, §10 i §11 oraz w wyniku zmian dokonanych w Zarządzeniu Nr 291/19 Burmistrza Łasku z dnia 21 listopada 2019 r. oraz w Zarządzeniu Nr 297/2019 Burmistrza Łasku z dnia 12 grudnia 2019 r. nowe brzmienie do uchwały budżetowej Nr IV/17/2018 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 28 grudnia 2018 r. otrzymuje: 1) Załącznik Nr 6 „Przychody i rozchody budżetu Gminy Łask na rok 2019”, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały;
2) Załącznik Nr 7 „Planowany wykaz zadań inwestycyjnych wraz z nakładami inwestycyjnymi na poszczególne zadania”, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały;
3) Załącznik Nr 8 „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Łask na 2019 rok”, zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 17. Sprawozdanie z wykonania uchwały złoży Burmistrz Łasku łącznie ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Łask za rok 2019. § 18. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Łasku. § 19. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. § 20. Uchwała podlega ogłoszeniu w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Łasku

Robert Bartosik

 

PDF   Uchwała Nr XVII/173/2019 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 18-12-2019 w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie Gminy Łask na rok 2019.pdf (1,36MB)

DOCXZałącznik nr 1 XVII/173/2019.docx (13,41KB)

DOCXZałącznik nr 2 XVII/173/2019.docx (30,68KB)

DOCXZałącznik nr 3 XVII/173/2019.docx (6,04KB)

DOCXZałącznik nr 4 XVII/173/2019.docx (15,10KB)

DOCXZałącznik nr 5 XVII/173/2019.docx (7,24KB)

DOCXZałącznik nr 6 XVII/173/2019.docx (7,10KB)

DOCXZałącznik nr 7 XVII/173/2019.docx (12,79KB)

DOCXZałącznik nr 8 XVII/173/2019.docx (11,54KB)