Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr LXI/755/2023 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 28-06-2023 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Łask na lata 2023-2030

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40, 572) oraz art. 14 ust. 1 i art. 19 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2021 r. poz. 485, z 2023 r. poz. 28) uchwala się, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się Gminny Program Rewitalizacji Gminy Łask na lata 2023-2030, stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Łasku.
§ 3. Traci moc uchwała Nr XXVII/298/2017 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 20 stycznia 2017 r. w sprawie przyjęcia „Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Łask na lata 2016-2023”.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Łasku

Robert Bartosik

 

PDF   Uchwała Nr LXI7552023 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 28-06-2023 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Łask na lata 2023-2030.pdf (12,85MB)

PDFZalacznik1.1 LXI7552023.pdf (2,70MB)

PDFZalacznik1.2 LXI7552023.pdf (4,32MB)

PDFZalacznik1 LXI7552023.pdf (3,44MB)