Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr LXI/757/2023 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 28-06-2023 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego"Ostrów - część wschodnia"

Na podstawie art 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40, 572), art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023 r. poz. 977) uchwala się, co następuje:

§ 1. Przystępuje się do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego"Ostrów - część wschodnia", zwanego dalej planem.

§ 2. Granice obszaru objętego planem zostały oznaczone na rysunku stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Łasku.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Łasku

Robert Bartosik

 

PDF   Uchwała Nr LXI7572023 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 28-06-2023 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennegoOstrów - część wschodnia.pdf (612,80KB)

DOCXZałącznik nr 1 LXI7572023.docx (318,46KB)