Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr LXI/761/2023 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 28-06-2023 w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Łask dla fragmentu obszaru zabudowy mieszkaniowo-usługowej Os. Przylesie w rejonie ulicy Jodłowej na południe od istniejącej szkoły podstawowej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40, 572) oraz art. 14 ust. 8, art. 15 ust. 2, art. 20 ust. 1, art. 27, art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023 r. poz. 977) w związku z uchwałą Nr XLVI/587/2022 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 22 czerwca 2022 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Łask dla fragmentu obszaru zabudowy mieszkaniowo-usługowej Os. Przylesie w rejonie ulicy Jodłowej na południe od istniejącej szkoły podstawowej oraz uchwałą Nr L/634/2022 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 26 października 2022 r. zmieniającą ww. uchwałę, stwierdzając, iż zmiana planu nie narusza ustaleń studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Łask, uchwala się, co następuje:

Rozdział 1.Przepisy ogólne
Przepisy ogólne § 1. 1. Uchwala się zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Łask dla fragmentu obszaru zabudowy mieszkaniowo-usługowej Os. Przylesie w rejonie ulicy Jodłowej na południe od istniejącej szkoły podstawowej przyjętego uchwałą Nr XXVI/364/97 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 8 października 1997 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Łask dla fragmentu obszaru zabudowy mieszkaniowo-usługowej Os. Przylesie w rejonie ulicy Jodłowej na południe od istniejącej szkoły podstawowej (Dz. Urz. Woj. Sieradzkiego z dnia 8 grudnia 1997 r. poz. 74), zwaną dalej zmianą planu. 2. Załącznikami do zmiany planu są:
1) rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, stanowiącego załącznik Nr 1 do uchwały;
2) rozstrzygnięcia o sposobie realizacji, zapisanych w planie inwestycji w zakresie infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz o zasadach ich finansowania – stanowiącego załącznik Nr 2 do uchwały;
3) dane przestrzenne aktu – stanowiące załącznik Nr 3 do uchwały.

§ 2. W uchwale Nr XXVI/364/97 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 8 października 1997 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Łask dla fragmentu obszaru zabudowy mieszkaniowo-usługowej Os. Przylesie w rejonie ulicy Jodłowej na południe od istniejącej szkoły podstawowej wprowadza się następujące zmiany:
1) w §7 ust. 4 otrzymuje brzmienie:
4. Ustala się zakaz budowy wolno stojących budynków gospodarczych i usługowych z zastrzeżeniem ust. 13. ”;

2) w §7 ust. 5 otrzymuje brzmienie:
5. Obowiązuje zakaz sytuowania budynków przy granicy z zastrzeżeniem ust. 15. ”;

3) w §7 skreśla się ust. 8;
4) w §7 dodaje się ust. 13, w brzmieniu:
13. W granicach terenu oznaczonego symbolem 1M-U dopuszcza się realizację wolnostojących budynków usługowych, gospodarczych, garażowych oraz wiat. ”;

5) w §7 dodaje się ust. 14, w brzmieniu:
14. W granicach terenu oznaczonego symbolem 1M-U ustala się, że nowa zabudowa usługowa, gospodarcza, garażowa oraz wiaty spełniać będą następujące warunki: maksymalna wysokość nie więcej niż 5,0 m, nie więcej niż jedna kondygnacja naziemna, geometria dachów – dowolna. ”;

6) w §7 dodaje się ust. 15, w brzmieniu:
15. W granicach terenu oznaczonego symbolem 1M-U dopuszcza się lokalizację budynków w odległości 1,5 m od granicy bądź bezpośrednio przy granicy z sąsiednimi działkami budowlanymi. ”;

7) w §7 dodaje się ust. 16, w brzmieniu:
16. Teren oznaczony symbolem 1M-U znajduje się w granicach powierzchni ograniczających wysokość zabudowy od lotniska wojskowego "Łask" do 235 m.n.p.m., zgodnie z przepisami odrębnymi. ”;

§ 3. Pozostałe zapisy planu pozostają bez zmian.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Łasku.
§ 5. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego, publikacji na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Łasku oraz podaniu do publicznej wiadomości poprzez rozplakatowanie na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Łasku.
§ 6. 1. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego. 2. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez rozplakatowanie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Łasku i zamieszczeniu jej na stronie Biuletynu Informacji Publicznej.


Przewodniczący Rady Miejskiej w Łasku

Robert Bartosik


 

UZASADNIENIE

PDF   Uchwała Nr LXI7612023 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 28-06-2023 w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Łask dla fragmentu. Przylesie w.pdf (777,73KB)

DOCXUzasadnienie LXI7612023.docx (9,55KB)

DOCXZałącznik nr 1 LXI7612023.docx (6,10KB)

DOCXZałącznik nr 2 LXI7612023.docx (5,75KB)