Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr XVII/174/2019 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 18-12-2019 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łask na lata 2020 - 2033

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 2 i pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, 1309, 1571, 1696, 1815), art. 226, 227, 228, 230 ust. 3 i 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622, 1649, 2020) oraz §2 i §3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92, z 2019 r. poz. 1903) uchwala się, co następuje:

§ 1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Łask na lata 2020-2033 wraz z prognozą długu zgodnie z załącznikiem Nr 1. § 2. Określa się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2020-2025 zgodnie z załącznikiem Nr 2. § 3. Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łask na lata 2020 - 2033 stanowią załącznik Nr 3 do nieniejszej uchwały. § 4. Upoważnia się Burmistrza Łasku do: 1) zaciągania zobowiązań finansowych związanych z realizacją przedsięwzięć określonych w załączniku Nr 2;
2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
3) przekazania uprawnień w zakresie zaciągania zobowiązań, określonych w § 4 pkt 1 i 2 uchwały, kierownikom jednostek organizacyjnych realizujących przedsięwzięcia ujęte w załączniku Nr 2 do uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Łasku. § 6. Traci moc uchwała Nr IV/16/2018 z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łask na lata 2019-2029 wraz ze zmianami. § 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 r. i podlega ogłoszeniu.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Łasku

Robert Bartosik

 

PDF   Uchwała Nr XVII/174/2019 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 18-12-2019 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łask na lata 2020 - 2033.pdf (721,81KB)

DOCXZałącznik nr 1 XVII/174/2019.docx (32,14KB)

DOCXZałącznik nr 2 XVII/174/2019.docx (22,27KB)

DOCXZałącznik nr 3 XVII/174/2019.docx (65,21KB)