Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr LXI/768/2023 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 28-06-2023 w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdycsyplinarnego w Łasku

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40, 572) w związku z art. 9a ust. 15 ustawy z dnia 22 czerwca 2023 r. o przeciwdziałaniu przemocy domowej (Dz. U. z 2023 r. poz. 535) uchwala się, co następuje:

§ 1. Określa się tryb i sposób powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Łasku, zgodnie z brzmieniem załącznika do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Łasku.
§ 3. Traci moc uchwała Nr XXIV/306/2020 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 23 września 2020 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Łasku oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego poz. 4812).
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Łasku

Robert Bartosik

 

PDF   Uchwała Nr LXI7682023 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 28-06-2023 w sprawie trybu i.pdf (319,57KB)

DOCXZałącznik nr 1 LXI7682023.docx (5,94KB)