Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr LXI/771/2023 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 28-06-2023 w sprawie zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji w Łodzi informacji o kandydatach na ławników

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40, 572) oraz art. 162 § 9 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 217, z 2022 r. poz. 2642, z 2023 r. poz. 289, 614, 1030) uchwala się, co następuje:

§ 1. Zasięga się od Komendanta Wojewódzkiego Policji w Łodzi informacji o kandydatach na ławników, zgłoszonych w wyborach na kadencję 2024-2027 w trybie art. 162 § 9 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych.
§ 2. Upoważnia się Przewodniczącego Rady Miejskiej w Łasku do przesłania Komendantowi Wojewódzkiemu Policji w Łodzi łącznie z uchwałą danych osobowych kandydatów na ławników, o których mowa w § 1, obejmujących:
1) imię (imiona) i nazwisko;
2) nazwisko używane poprzednio;
3) miejsce zamieszkania;
4) nr PESEL.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Łasku

Robert Bartosik

 

PDF   Uchwała Nr LXI7712023 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 28-06-2023 w sprawie zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji w.pdf (208,15KB)

DOCXAkt_RCL LXI7712023.docx (43,66KB)