Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr XVII/175/2019 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 18-12-2019 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Łask na rok 2020

Na podstawie art. 18 ust. 1 i ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, pkt 10, art. 51 ust. 1 oraz art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, 1309, 1571, 1696, 1815) oraz w związku z art. 211, art. 212, art. 214, art. 239, art. 258, art. 264 ust. 3 i art. 266 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622, 1649, 2020) uchwala się, co następuje:

§ 1. Uchwala się budżet Gminy Łask na okres roku kalendarzowego 2020. § 2. 1. Ustala się dochody budżetu Gminy Łask na rok 2020 w kwocie 119.202.165,53 zł , w tym dochody majątkowe w kwocie 2.837.237,79 zł oraz dochody bieżące w kwocie 116.364.927,74 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

2. W planie dochodów, o którym mowa w ust. 1 wyodrębnia się:
1) plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w kwocie 35.095.841,00 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały;


2) plan dochodów związanych z realizacją zadań w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 122.500,00 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały;


3) plan dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 489.000,00 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały.


§ 3. 1. Ustala się wydatki budżetu Gminy Łask na rok 2020 w łącznej kwocie 133.046.387,01 zł, w tym wydatki majątkowe w kwocie 19.851.244,10 zł oraz wydatki bieżące w kwocie 113.195.142,91 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

2. W planie wydatków, o którym mowa w ust. 1 wyodrębnia się plan:
1) plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w kwocie 35.095.841,00 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały;


2) plan wydatków związanych z realizacją zadań w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 122.500,00 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały;


3) plan wydatków na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 466.000,00 zł oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 23.000,00 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały.


§ 4. 1. Ustala się planowany deficyt budżetowy na rok 2020 stanowiący różnicę między dochodami i wydatkami budżetu w wysokości 13.844.221,48 zł. 2. Deficyt, o którym mowa w ust. 1 zostanie sfinansowany przychodami z tytułu kredytów i pożyczek w wysokości 13.844.221,48 zł.
§ 5. Ustala się przychody budżetu w łącznej wysokości 18.000.000,00 zł i rozchody budżetu w łącznej wysokości 4.155.778,52 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały.

§ 6. Uchwala się wykaz zadań inwestycyjnych gminy planowanych do zrealizowania w roku budżetowym oraz wysokość nakładów inwestycyjnych na poszczególne zadania, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do uchwały.

§ 7. Ustala się wysokość dotacji z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem Nr 8 do uchwały w łącznej wysokości8.169.800,00 zł w tym: 1) dla samorządowych zakładów budżetowych w wysokości 2.130.000,00 zł;
2) dla samorządowych instytucji kultury w wysokości 2.475.000,00 zł;

§ 8. Uchwala się plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na rok 2020, zgodnie z załącznikiem Nr 9 do uchwały. § 9. Uchwala się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej na 2020 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 10 do uchwały.

§ 10. Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi ustala się w wysokości 6.063.062,00 zł oraz wydatki związane z realizacją zadań z zakresu gospodarowania odpadami ustala się w wysokości 6.870.300,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 11 do uchwały. § 11. Ustala się plan wydatków realizowanych w ramach Funduszu sołeckiego, zgodnie z załącznikiem Nr 12 do uchwały.

§ 12. Ustala się rezerwy: 1) ogólną w kwocie 424.922,59 zł;
2) celowe w kwocie 750.000,00 zł, z tego:
a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 350.000,00 zł,

b) na zadania inwestycyjne w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska w wysokości 400.000,00 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 13 do uchwały.



§ 13. Ustala się limit zobowiązań na rok budżetowy: 1) z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek, wykup obligacji oraz sfinansowanie planowanego deficytu do wysokości 20.000.000,00 zł;
2) z tytułu kredytów i pożyczek krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu do wysokości 3.200.000,00 zł.

§ 14. Upoważnia się Burmistrza Łasku do zaciągania zobowiązań: 1) z tytułu pożyczek i kredytów w wysokości do 4.155.778,52 zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek długoterminowych oraz wykup obligacji;
2) z tytułu pożyczek i kredytów w wysokości do 13.844.221,48 zł z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu;
3) z tytułu pożyczek i kredytów krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu do kwoty 3.000.000,00 zł.

§ 15. Upoważnia się Burmistrza Łasku do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy. § 16. 1. Upoważnia się Burmistrza Łasku do: 1) dokonywania zmian w planie wydatków bieżących między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie środków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy;
2) przekazania upoważnień kierownikom jednostek organizacyjnych do dokonywania zmian w planie wydatków bieżących jednostki pomiędzy paragrafami w danym rozdziale w ramach grup;
3) dokonywania zmian w zakresie wydatków majątkowych w dziale, między zadaniami, do wysokości umożliwiającej realizację danego zadania, jednak nie więcej niż 20% planowanej kwoty, z wyłączeniem zadań ujętych jako przedsięwzięcia w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Łask.

2. Informację o wprowadzonych zmianach Burmistrz Łasku przedłoży Radzie Miejskiej łącznie z informacją o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2020 roku oraz sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2020 rok.

§ 17. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Łasku. § 18. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 roku. § 19. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Łasku

Robert Bartosik

 

PDF   Uchwała Nr XVII/175/2019 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 18-12-2019 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Łask na rok 2020.pdf (2,79MB)

DOCXZałącznik nr 0 XVII/175/2019.docx (7,45KB)

DOCXZałącznik nr 1 XVII/175/2019.docx (21,51KB)

DOCXZałącznik nr 1 XVII/175/2019.docx (7,70KB)

DOCXZałącznik nr 2 XVII/175/2019.docx (25,02KB)

DOCXZałącznik nr 2 XVII/175/2019.docx (24,25KB)

DOCXZałącznik nr 3 XVII/175/2019.docx (6,74KB)

DOCXZałącznik nr 3 XVII/175/2019.docx (10,12KB)

DOCXZałącznik nr 4 XVII/175/2019.docx (5,87KB)

DOCXZałącznik nr 4 XVII/175/2019.docx (7,32KB)

DOCXZałącznik nr 5 XVII/175/2019.docx (8,71KB)

DOCXZałącznik nr 6 XVII/175/2019.docx (7,23KB)

DOCXZałącznik nr 7 XVII/175/2019.docx (12,10KB)

DOCXZałącznik nr 8 XVII/175/2019.docx (11,94KB)

DOCXZałącznik nr 9 XVII/175/2019.docx (7,41KB)

DOCXZałącznik nr 15 XVII/175/2019.docx (138,54KB)