Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr XVII/177/2019 RADY MIEJSKIEJ W ŁASKU z dnia 18-12-2019 w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz Województwa Łódzkiego na realizację zadania pn.: "Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 482  ul. Warszawska w Łasku polegającej na budowie chodnik

Na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, 1309, 1571, 1696, 1815) oraz art. 220 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622, 1649, 2020) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Gmina Łask udzieli w 2020 roku z budżetu Gminy Łask pomocy finansowej na rzecz Województwa Łódzkiego do wysokości 194.300,00 zł (słownie: sto dziewięćdziesiąt cztery tysiące trzysta złotych). 2. Gmina Łask deklaruje swój udział w wysokości do 50% kosztów realizacji zadania.
3. Pomoc finansowa w formie dotacji celowej jest przeznaczona na realizację zadania pn.: "Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 482 ul. Warszawska w Łasku polegającej na budowie chodnika".
4. Środki wymienione w ust. 1 zostały zabezpieczone w budżecie Gminy Łask w 2020 roku w dziale 600, rozdziale 60013, § 6300.

§ 2. Szczegółowe warunki udzielenia pomocy finansowej i zasady jej rozliczania zostaną określone w umowie zawartej pomiędzy Gminą Łask a Województwem Łódzkim. § 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Łasku. § 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. § 5. Uchwała podlega ogłoszeniu.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Łasku

Robert Bartosik

 

PDF   Uchwała Nr XVII/177/2019 RADY MIEJSKIEJ W ŁASKU z dnia 18-12-2019 w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz Województwa Łódzkiego na realizację zadania pn.: "Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 482  ul. Warszawska w Łasku polegającej na budowie chodnik.pdf (101,00KB)