Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 212/2023 Burmistrza Łasku z dnia 28-07-2023 w sprawie zatwierdzenia zmian do Regulaminu Organizacyjnego Centrum Sportu i Rekreacji w Łasku

Na podstawie § 5 ust. 7 Statutu Centrum Sportu i Rekreacji w Łasku zatwierdzam następujące zmiany do Regulaminu Organizacyjnego Centrum Sportu i Rekreacji w Łasku:

§ 1. W załączniku do Zarządzenia Nr 67/2019 Burmistrza Łasku z dnia 28 lutego 2019 roku wprowadza się następujące zmiany:
1) w Rozdziale 4 w § 5 pkt. 2 lit. a otrzymuje następujące brzmienie:
a) konserwator urządzeń sportowych ( 3 etaty ) ”;

2) w Rozdziale 4 w § 5 pkt. 2 lit. b otrzymuje następujące brzmienie:
b) recepcjonista ( 2 ¾ etaty ) ”;

3) w Rozdziale 4 w § 5 pkt. 2 lit. d otrzymuje następujące brzmienie:
d) sprzątaczka ( 2 etaty ) ”;

4) w Rozdziale 4 w § 5 pkt. 3 lit. b otrzymuje następujące brzmienie:
b) sprzątaczka (1 etat) ”;

5) w Rozdziale 4 w § 5 pkt. 4 otrzymuje następujące brzmienie:
4) pracownik zaplecza sportowego (1 etat) jest podporządkowany bezpośrednio dyrektorowi; w/w pracownikowi zaplecza sportowego bezpośrednio podlega stanowisko robotnik (½ etatu), ”;

6) w Rozdziale 4 w § 5 pkt. 5 zostaje uchylony,
7) w Rozdziale 4 w § 6 pkt. 8 otrzymuje następujące brzmienie:
8) nadzór kasy fiskalnej ”;

8) w Rozdziale 4 w § 7 pkt. 2 zostaje uchylony,
9) w Rozdziale 4 w § 7 pkt. 6 lit. a otrzymuje następujące brzmienie:
a) konserwatora urządzeń sportowych ”;

10) w Rozdziale 4 w § 7 pkt. 6 lit. d otrzymuje następujące brzmienie:
d) sprzątaczkę ”;

11) w Rozdziale 4 w § 8 pkt. 6 lit. b otrzymuje następujące brzmienie:
b) sprzątaczkę ”;

12) w Rozdziale 4 § 9 otrzymuje następujące brzmienie:
§ 9. Do zakresu obowiązków pracownika zaplecza sportowego należy: ”;

13) w Rozdziale 4 w § 9 pkt. 4 otrzymuje następujące brzmienie:
4) sprawowanie nadzoru nad prawidłowością czynności wykonywanych przez robotnika ”;

14) w Rozdziale 4 § 10 zostaje uchylony,

§ 2. Zmienić schemat organizacyjny stanowiący Załącznik nr 1 do Regulaminu Organizacyjnego Centrum Sportu i Rekreacji w Łasku, wg załącznika do niniejszego Zarządzenia.
§ 3. Wykonanie Zarządzenia powierza się Dyrektorowi Centrum Sporu i Rekreacji w Łasku.
§ 4. Zarządzenie podlega ogłoszeniu poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Centrum Sportu i Rekreacji i wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 lipca 2023 r.

PDF   Zarządzenie Nr 2122023 Burmistrza Łasku z dnia 28-07-2023 w sprawie zatwierdzenia zmian do Regulaminu Organizacyjnego Centrum Sportu i.pdf (394,58KB)

DOCXZałącznik nr 1 2122023.docx (44,59KB)