Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr LXII/776/2023 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 03-08-2023 w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Łasku

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40, 572) w związku z art. 9a ust. 15 ustawy z dnia29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy domowej (Dz. U. z 2021 r. poz. 1249 oraz z 2023 r. poz. 289, 535) uchwala się, co następuje:

§ 1. Określa się tryb i sposób powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Łasku, zgodnie z brzmieniem załącznika do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Łasku.
§ 3. Uchyla się uchwałę Nr LXI/768/2023 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 28 czerwca 2023 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnegow Łasku.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Łasku

Robert Bartosik

 

PDF   Uchwała Nr LXII7762023 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 03-08-2023 w sprawie trybu i.pdf (321,69KB)

DOCXZałącznik nr 1 LXII7762023.docx (6,49KB)