Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Burmistrz Łasku ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na najem lokalu użytkowego w kamienicy na Placu 11 Listopada 1 w Łasku w obrębie ewidencyjnym nr 14 (z wyłączeniem branży gastronomicznej, bieliźnianej i usług w zakresie gier hazardowych)

B U R M I S T R Z    Ł A S K 

O G Ł A S Z A  

I przetarg ustny nieograniczony na najem lokalu użytkowego w kamienicy na Placu 11 Listopada 1 w Łasku w obrębie ewidencyjnym nr 14 ( z wyłączeniem branży gastronomicznej, bieliźnianej i usług w zakresie gier hazardowych)

 

Przedmiotem przetargu jest oddanie w najem na okres 3 lat począwszy od daty zawarcia umowy najmu, lokalu użytkowego „Galeria nr 1” o pow. 29,92m2. Lokal położony jest w Kamienicy przy Placu 11 Listopada 1, usytuowanej na działce ewidencyjnej nr 125/1 o pow. 908m2 w obrębie ewidencyjnym nr 14 m. Łask, dla której założona jest Księga Wieczysta SR1L/00058233/1 prowadzona przez Sąd Rejonowy w Łasku V Wydział Ksiąg Wieczystych. Budynek wpisany jest do rejestru zabytków.Zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla przedmiotowej nieruchomości są to tereny zabudowy śródmiejskiej (symbol 2MS).Lokal użytkowy oddaje się w najem z przeznaczeniem na cele handlowe, usługowe, produkcyjne i biurowe z wyłączeniem branży gastronomicznej, bieliźnianej i usług w zakresie gier hazardowych  (kasyna). Lokal posiada odrębne, niezależne  wejście od strony Placu 11 Listopada 1.Kwota wywoławcza miesięcznego czynszu za najem przedmiotowego lokalu użytkowego  „Galeria nr 1” o pow. 29,92m2  wynosi 388,96zł, wadium w wysokości 450,00zł

Kwota wylicytowana miesięcznego czynszu za najem lokalu zostanie powiększona o należny podatek VAT wynoszący 23%.

Kwotę wywoławczą miesięcznego czynszu ustalono na podstawie Zarządzenia nr 59/2023 Burmistrza Łasku z dnia 2 marca 2023r. w sprawie ustalenia stawek czynszu dzierżawnego za tereny oddane w dzierżawę i najem lokali, stanowiących własność Gminy Łask.

Ustalona stawka czynszu nie obejmuje opłat z tytułu energii elektrycznej, wody i ścieków, ogrzewania, odbioru odpadów, podatku od nieruchomości.

Rozliczenie mediów za wodę i energię elektryczną (w tym ogrzewanie) na podstawie faktur.

Czynsz dzierżawny jest płatny z góry, do dnia 10-go każdego miesiąca.

Termin zagospodarowania nieruchomości – dwa  miesiące od podpisania umowy.

Przetarg odbędzie się w dniu 8 września 2023r. o godz. 12.00  w siedzibie Urzędu  Miejskiego w Łasku, ul. Warszawska 14, w sali nr 76 (III piętro). Przed przystąpieniem do przetargu zainteresowany najmem lokalu  winien zapoznać się w terenie ze stanem jej zagospodarowania oraz projektem umowy dostępnym w Urzędzie Miejskim w Łasku ( II piętro p. 40).Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium na powyższą nieruchomość. Wadium  należy wpłacać w pieniądzu na konto Gminy Łask Bank PEKAO S. A. O/Łask Nr 84 12403288 1111 0000 2807 7394 w taki sposób, aby najpóźniej w dniu 1 września 2023r. wadium znajdowało się na rachunku bankowym Gminy Łask. Datą dokonania wpłaty wadium jest data uznania rachunku bankowego gminy.

Wadium wpłacone przez uczestników przetargu podlega zwrotowi w terminie 3 dni od dnia zamknięcia lub odwołania przetargu. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który wygra przetarg, zalicza się na poczet czynszu. W przypadku odstąpienia uczestnika, który przetarg wygrał, od zawarcia umowy najmu wpłacone wadium ulega przepadkowi na rzecz Gminy Łask.

Osoby uczestniczące w przetargu muszą przedłożyć komisji przetargowej: dowód wpłaty wadium, dowód tożsamości, aktualny wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej wraz z NIP i REGON w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej w lokalu bądź innych odpisów z właściwych rejestrów oraz wszelkie zezwolenia i zgody jeżeli są one prawem wymagane. Osoby reprezentujące w przetargu osobę prawną lub fizyczną dodatkowo zobowiązane są okazać się kompletem dokumentów do jej reprezentowania.

Oświadczenie, że oferent zapoznał się w terenie ze stanem zagospodarowania nieruchomości, warunkami przetargu oraz projektem umowy i przyjmuje je bez zastrzeżeń. 

Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości prowadzenia przez Najemcę określonej działalności, spowodowany w szczególności nieuzyskaniem przez Najemcę wymaganych pozwoleń lub niespełnieniem przewidzianych przepisami prawa warunków jej prowadzenia.

Podmiot wygrywający przetarg będzie zobowiązany do podpisania protokołu z przetargu, który będzie stanowić podstawę do zawarcia umowy najmu. O terminie zawarcia umowy najmu, osoba ustalona jako Najemca zostanie zawiadomiona, najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

Bliższych informacji udziela się w Urzędzie Miejskim w Łasku ul. Warszawska 14, pok. nr 40 i 54 lub telefonicznie tel. 43 676-83-40  lub  43 676-83-54.

Burmistrz Łasku zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu.

Ogłoszenie znajduje się na tablicach ogłoszeniowych Urzędu Miejskiego w Łasku, stronie internetowej  www.lask.pl oraz Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.lask.pl.

BURMISTRZ ŁASKU

 

GABRIEL SZKUDLAREK