Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 223/2023 Burmistrza Łasku z dnia 10-08-2023 w sprawie wprowadzenia Regulaminu kontroli zarządczej w Urzędzie Miejskim w Łasku i w jednostkach organizacyjnych Gminy Łask

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40, ze zm.) oraz art. 69 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz.U z 2023 r. poz.1270) w związku z Komunikatem Ministra Finansów Nr 23 z dnia 16 grudnia 2009 w sprawie standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych (Dz. Urz. MF z 2009 r., Nr 15, poz. 84), Komunikatem Ministra Finansów Nr 3 z dnia 16 lutego 2011 r. w sprawie szczegółowych wytycznych w zakresie samooceny kontroli zarządczej dla jednostek sektora finansów publicznych (Dz. U. MF z 2011 r., Nr 2, poz. 11), Komunikatem Ministra Finansów Nr 6 Ministra Finansów z dnia 6 grudnia 2012 r. w sprawie szczegółowych wytycznych dla sektora finansów publicznych w zakresie planowania i zarządzania ryzykiem (Dz. U. MF z 2012 r., poz. 56) zarządzam, co następuje:

§ 1. Wprowadzam w życie „Regulamin kontroli zarządczej w Urzędzie Miejskim w Łasku i w jednostkach organizacyjnych Gminy Łask”, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.
§ 2. Zobowiązuję kierowników komórek organizacyjnych Urzędu Miejskiego w Łasku oraz kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Łask do zapoznania się z treścią niniejszego regulaminu i poinformowania o jego treści podległych im pracowników, a także przestrzegania zapisów w nim zawartych.
§ 3. 1. Powołuję koordynatora systemu kontroli zarządczej, w osobie pani Anny Królak. 2. Zakres upoważnień i odpowiedzialności koordynatora jest opisany w ww. regulaminie. § 4. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy Łask.
§ 5. Traci moc Zarządzenie Nr 154/2020 Burmistrza Łasku z dnia 8 lipca 2020 r. w sprawie kontroli zarządczej w Gminie Łask.
§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Łasku

Gabriel Szkudlarek

 

PDF   Zarządzenie Nr 2232023 Burmistrza Łasku z dnia 10-08-2023 w sprawie wprowadzenia Regulaminu kontroli zarządczej w.pdf (751,27KB)

DOCXZałącznik nr 1.1 2232023.docx (7,91KB)

DOCXZałącznik nr 1 2232023.docx (21,58KB)