Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 242/2023 Burmistrza Łasku z dnia 29-08-2023 w sprawie norm zużycia paliw płynnych w pojazdach samochodowych i sprzęcie silnikowym eksploatowanym w jednostkach Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Łask oraz kontroli i obiegu dokumentów ochotniczych straży pożarnych w zakresie zaopatrzenia materiałowego

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z póź. zm.) oraz art. 10 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o ochotniczych strażach pożarnych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 194 z póź. zm.) zarządzam co następuje:

§ 1. W celu zapewnienia w jednostkach ochotniczych straży pożarnych z terenu Gminy Łask dalej zwanych OSP racjonalnej i oszczędnej gospodarki zużycia paliw płynnych w eksploatowanych pojazdach samochodowych oraz pracy sprzętu napędzanego silnikami spalinowymi, wykorzystywanego podczas udziału w działaniach ratowniczych, zwalczaniu klęsk żywiołowych, ćwiczeniach i szkoleniach pożarniczych wprowadza się normy zużycia paliw płynnych, a także ustala się zasady kontroli i obiegu dokumentów w jednostkach OSP w zakresie zaopatrzenia materiałowego i usług. Jako podstawę do opracowania norm przyjęto postanowienia:
a) Zarządzenie Nr 1 Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 24 stycznia 2020 r. w sprawie gospodarki transportowej w jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej;

b) Dane producenta z instrukcji obsługi danego pojazdu urządzenia lub sprzętu;

c) Faktyczne spalanie zaobserwowane przez kierowców pojazdów, konserwatorów oraz strażaków ratowników podczas obsługi sprzętu;


§ 2. 1. Realizacja zadań związanych z zaopatrzeniem materiałowym jednostek OSP powinna następować w sposób celowy, oszczędny z zachowaniem zasady uzyskiwania jak najlepszych efektów z przekazanych nakładów oraz umożliwiającą terminową realizację zadań, bez zbędnych przestojów sprzętu, który na czas awarii musi zostać zgłoszony do KP PSP w Łasku w celu wycofania z podziału bojowego. 2. Podstawą dokonywania wydatków z budżetu gminy na zakup wyposażenia, materiałów oraz usług związanych z zabezpieczeniem gotowości bojowej jednostek OSP jest przygotowane przez zarząd jednostki OSP zapotrzebowanie złożone do Urzędu Miejskiego w Łasku w terminie do 15 września roku poprzedzającego rok budżetowy oraz zaakceptowane przez Burmistrza Łasku.
3. Zakupiony przez Gminę Łask sprzęt przeciwpożarowy jest przekazywany umową użyczenia jednostkom OSP do bezpłatnego używania. Sprzęt pozostaje w ewidencji księgowej gminy.
4. Podstawą dokonywania wydatków z budżetu gminy w przypadkach nieprzewidzianych awarii sprzętu pożarniczego oraz związanych z tym usług jest sporządzony i podpisany przez osoby upoważnione do podejmowania decyzji w jednostce OSP protokół konieczności złożony do Urzędu Miejskiego w Łasku z wstępnie skalkulowaną ceną i uzgodniony z pracownikiem merytorycznym w Zespole Bezpieczeństwa Obywateli Urzędu Miejskiego w Łasku oraz zaakceptowany przez Burmistrza Łasku. Wzór protokołu konieczności stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.


§ 3. Faktury i rachunki wystawione na Gminę Łask za zakup materiałów i usług muszą być dostarczone do Urzędu Miejskiego w Łasku ul. Warszawska 14, z odroczonym terminem płatności wskazanym w dokumentach. Płatność zostanie dokonana w formie przelewu na podane konto.
§ 4. 1. Normy zużycia paliw płynnych rozpisane dla poszczególnych jednostek OSP na pojazdy i sprzęt będą integralną częścią zarządzenia i będą stanowić Załącznik nr 2. 2. Normy podane w Załączniku nr 2 do zarządzenia będa stanowiły podstawę do rozliczania pojazdów samochodowych i sprzętu silnikowego pracującego w normalnych warunkach eksploatacji i nie mogą być przekraczane.
3. W przypadku zbycia starego lub zakupu nowego sprzętu przez jednostki Załącznik nr 2 będzie poddawany aktualizacji.
4. W celu przyjęcia do utrzymania przez Gminę Łask pojazdu lub sprzętu silnikowego, naczelnik jednostki OSP składa w tej sprawie wniosek, którego wzór określa Załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.
5. W celu wycofania z utrzymania przez Gminę Łask pojazdu lub sprzętu silnikowego, naczelnik jednostki OSP składa w tej sprawie wniosek, którego wzór określa Załącznik nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 5. 1. W przypadku niesprawności technicznej pojazdu lub sprzętu silnikowego powodującego przepał pojazd/sprzęt należy wycofać z eksploatacji, naprawić zapewniając zużycie paliwa w granicach normy. 2. Ograniczyć do niezbędnego minimum ilość rozruchów silnika pojazdów i urządzeń z uwagi na ich niszczenie i nieefektywne zużycie paliwa.
3. Rozruchy pojazdów i urządzeń wykonuje się zgodnie z dokumentacją techniczną producenta, jednak nie częściej niż raz w tygodniu. W przypadku gdy pojazdy i urządzenia były używane przez wymieniony okres (wyjazdy do zdarzeń, ćwiczenia, szkolenia, używanie urządzeń specjalnych lub wyjazdy w innych celach niż ratowniczo-gaśnicze) rozruchów się nie wykonuje.
4. Raz na kwartał naczelnik danej jednostki OSP może zarządzić ćwiczenia, w których udział mogą brać pojazdy i urządzenia silnikowe.

§ 6. 1. Podstawą do rozliczania zużycia paliw w pojazdach samochodowych i sprzęcie z napędem silnikowym w jednostkach OSP są miesięczne karty drogowe pożarniczego pojazdu samochodowego, miesięczne karty pracy dla motopomp pożarniczych oraz półroczne karty pracy na pozostały sprzęt silnikowy, prowadzone dla poszczególnych rodzajów sprzętu. 2. Karty do rozliczania zużycia paliw są drukami ścisłego zarachowania i przygotowywane są oraz wydawane zgodnie z Zarządzeniem NR 203/2023 Burmistrza Łasku z dnia 25 lipca 2023 r. w sprawie instrukcji gospodarki drukami ścisłego zarachowania w Urzędzie Miejskim w Łasku.
a) wzór miesięcznej karty drogowej pożarniczego pojazdu samochodowego określa Załącznik nr 5 do zarządzenia;

b) wzór miesięcznej karty pracy dla motopomp określa załącznik nr 6 do zarządzenia;

c) wzór półrocznej karty pracy sprzętu silnikowego określa Załącznik nr 7 do zarządzenia;


3. Miesięczne karty drogowe pożarniczego pojazdu samochodowego i miesięczne karty pracy dla motopomp wydawane są co miesiąc, a półroczne karty pracy sprzętu silnikowego wydawane są w miesiącu styczniu i lipcu.
4. Rozliczenia zużycia paliwa przez sprzęt dokonuje się zgodnie z podanymi normami w Załączniku nr 2 do zarządzenia.
5. Zużycie paliwa w kartach należy rozpisywać w zaokrągleniu do 0,5 litra.
6. Pracę pojazdu odnotowuje się w miesięcznej karcie drogowej pożarniczego pojazdu samochodowego wpisując czytelnie i zgodnie ze stanem faktycznym:
a) datę opuszczenia garażu przez pojazd;

b) trasę przebytą przez pojazd;

c) cel wyjazdu pojazdu;

d) czas wyjazdu i powrotu pojazdu do garażu;

e) aktualny stan licznika pojazdu;

f) ilość wlanego paliwa do zbiornika w ciągu miesiąca;

g) miesięczne zużycie paliwa przez pojazd.


7. Pracę motopomp odnotowuje się w miesięcznej karcie pracy motopompy wpisując czytelnie i zgodnie ze stanem faktycznym:
a) czas pracy sprzętu;

b) cel i miejsce pracy sprzętu;

c) ilość wlanego paliwa;

d) miesięczne zużycie paliwa.


8. Pracę pozostałego sprzętu silnikowego odnotowuje się w półrocznej karcie pracy sprzętu silnikowego wpisując czytelnie i zgodnie ze stanem faktycznym:
a) czas pracy sprzętu;

b) cel i miejsce pracy sprzętu;

c) ilość wlanego paliwa;

d) półroczne zużycie paliwa.


9. W miesięcznej karcie drogowej pożarniczego pojazdu samochodowego, biorącego udział w działaniach ratowniczo-gaśniczych, akcjach ratowniczyych, ćwiczeniach, szkoleniach lub w innym celu opuszczającym garaż, każdorazowo potwierdza podpisem dowódca akcji gaśniczej lub dysponent/dowódca pojazdu.
10. Rozliczone przez konserwatora lub kierowcę-konserwatora karty drogowe należy składać w Urzędzie Miejskim w Łasku najpóźniej do 5-go dnia miesiąca następującego po upływie danego okresu rozliczeniowego, uwzględniając rodzaj karty potwierdzonej podpisem konserwatora i zatwierdzonej przez prezesa/naczelnika.

§ 7. 1. U rząd Miejski w Łasku - Zespół Bezpieczeństwa Obywateli: a) przygotowuje i wydaje miesięczne karty drogowe pożarniczego pojazdu samochodowego, miesięczne karty pracy dla motopomp i półroczne karty pracy sprzętu silnikowego;

b) ewidencjonuje miesięczne karty drogowe pożarniczego pojazdu samochodowego, miesięczne karty pracy dla motopomp i półroczne karty pracy sprzętu silnikowego;

c) prowadzi rejestr upoważnień wydanych osobom wskazanym przez jednostki OSP, do odbioru druków ścisłego zarachowania.


2. Rozlicza miesięczne i półroczne zużycie paliw w pojazdach i sprzęcie silnikowym na podstawie wypełnionych kart pracy sprzętu dostarczonych przez konserwatorów, biorąc pod uwagę normy zużycia paliw dla poszczególnych sprzętów oraz na podstawie otrzymanych faktur za paliwa płynne zakupione przez Gminę Łask dla jednostek OSP.
3. Przeprowadza na dzień 31 grudnia każdego roku inwentaryzcję stanu paliwa w pojazdach samochodowych i sprzęcie z napędem silnikowym będącym na wyposażeniu jednostek OSP (finansowanym przez gminę).

§ 8. Ustala się możliwość uwzględnienia w rozliczeniu zużycia materiałów pędnych podczas działań ratowniczo-gaśniczych i innych interwencji pracy silnika samochodu na postoju w następujących uzasadnionych warunkach:
1) Oświetlenie tarenu działań akcji ratowniczo-gaśniczej i innej interwencji prowadzonej w porze nocnej (nie dotyczy pojazdów, które posiadają na stałe zainstalowane niezależne urządzenie oświetleniowe).
2) Ogrzewanie kabiny kierowcy i załogi oraz przedziału z autopompą podczas działań ratowniczo-gaśniczych i innej interwencji prowadzonej w okresach niskich temperatur (nie dotyczy pojazdów posiadających na stałe zainstalowanych urządzeń grzewczych).
3) Podtrzymanie właściwej ciepłoty silnika w czasie udziału w działaniach ratowniczo-gaśniczych w okresie ujemnych temperatur.
4) Używanie sygnałów alarmowych do ostrzegania o występującym zagrożeniu i niebezpieczeństwie dla innych użytkowników dróg i terenów.

§ 9. Dla zapewnienia stałej gotowości operacyjnej pojazdów i sprzętu:
1) Po każdym powrocie z trasy należy uzupełnić stan paliwa w zbiorniku w przypadku jego zużycia w ilości około 1/2 zbiornika. Fakt ten musi być każdorazowo odnotowany w karcie pojazdu.
2) Utrzymanie zasady pełych zbiorników w pojazdach, dotyczy to również pozostałego sprzętu silnikowego.
3) Dopuszcza się posiadanie na stanie jednostek OSP zapasu paliw płynnych w kanistrach do każdego sprzętu silnikowego posiadającego zbiornik paliwa nie większy niż 3 litry.

§ 10. Za prawidłowe prowadzenie przez jednostki OSP gospodarki paliwowej, obowiązującej dokumentacji w zakresie zaopatrzenia materiałowego oraz usług związnych z eksploatacją pojazdów samochodowych i sprzętu w jednostkach OSP odpowiada Urząd Miejski w Łasku - Inspektor w Zespole Bezpieczeństwa Obywateli, który zajmuje się merytoryczną działalnością jednostek OSP na terenie Gminy Łask.
§ 11. Osoba wykonująca czynności konserwatora lub kierowcy-konserwatora w danej jednostce OSP odpowiada za rozliczenie paliwa, prawidłowe wypełnienie miesięcznej karty drogowej pożarniczego pojazdu samochodowego, miesięcznej karty pracy dla motopompy i półrocznej karty pracy sprzętu silnikowego.
§ 12. Za sprawność powierzonego mienia, możliwość dysponowania nim, prawidłowość obiegu dokumentów i gospodarkę materiałową jak również prawidłowość obliczeń w kartach pracy sprzętu odpowiada naczelnik jednostki OSP.
§ 13. Za kontrolę i nadzór nad zużyciem paliwa i obiegiem dokumentów z tym związanych odpowiada Zespół Bezpieczeństwa Obywateli w Urzędzie Miejskim w Łasku.
§ 14. 1. Wyjazd pojazdem specjalnym w innych celach niż ratowniczo-gaśniczy i gospodarczy wymaga uzyskania zgody Burmistrza Łasku. 2. Jeżeli jednostka OSP użyje pojazdu w innym celu, niż ratowniczo-gaśniczy i gospodarczy z pominięciem ust. 1 jest zobowiązana do uzupełnienia wykorzystanego paliwa na przebyte kilometry we własnym zkresie i na koszt jednostki OSP.
§ 15. Wykonanie zarządzenia powierza się Zespołowi Bezpieczeństwa Obywateli w Urzędzie Miejskim w Łasku.
§ 16. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Łasku

Gabriel Szkudlarek

 

PDF   Zarządzenie Nr 2422023 Burmistrza Łasku z dnia 29-08-2023 w sprawie norm zużycia paliw płynnych w.pdf (1,79MB)

DOCXZałącznik nr 1 2422023.docx (5,78KB)

DOCXZałącznik nr 2 2422023.docx (17,49KB)

DOCXZałącznik nr 3 2422023.docx (5,87KB)

DOCXZałącznik nr 4 2422023.docx (5,87KB)

DOCXZałącznik nr 5 2422023.docx (9,33KB)

DOCXZałącznik nr 6 2422023.docx (7,70KB)

DOCXZałącznik nr 7 2422023.docx (7,79KB)