Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr XVII/182/2019 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 18-12-2019 w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Łask na rok szkolny 2019/2020

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, 1309, 1571, 1696, 1815) oraz art. 39a ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148, 1078, 1680, 2197, 2245, 2248) uchwala się, co następuje:

§ 1. W celu realizacji obowiązku ustawowego, związanego z organizacją dowozu dzieci, młodzieży i uczniów z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego, ustala się średnią cenę brutto jednostki paliwa w Gminie Łask na rok szkolny 2019/2020 w wysokości: 1) 4,87 zł za 1 litr benzyny 95-oktanowej;
2) 5,20 zł za 1 litr benzyny 98-oktanowej;
3) 4,99 zł za 1 litr oleju napędowego;
4) 2,24 zł za 1 litr LPG.

§ 2. Średnie ceny, o których mowa w § 1, będą stosowane do obliczania zwrotu kosztów jednorazowego przewozu dzieci, młodzieży i uczniów oraz rodziców/opiekunów prawnych, związanych z realizacją obowiązku szkolnego według algorytmu określonego w art. 39a ust. 2 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe. § 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Łasku. § 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Łasku

Robert Bartosik

 

PDF   Uchwała Nr XVII/182/2019 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 18-12-2019 w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Łask na rok szkolny 2019/2020.pdf (97,90KB)