Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr XVII/185/2019 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 18-12-2019 w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, 1309, 1571, 1696, 1815) oraz art. 40 ust. 8 i 9 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2068, z 2019 r. poz. 698, 730, 1495, 1716, 1815, 2020) uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala się stawki opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na terenie Gminy Łask, w celach niezwiązanych z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg, dotyczących: 1) prowadzenia robót w pasie drogowym;
2) umieszczania w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego;
3) umieszczania w pasie drogowym obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam;
4) zajęcia pasa drogowego na prawach wyłączności w celach innych niż wymienione w pkt 1-3.

§ 2. 1. Za zajęcie 1 m 2 powierzchni pasa drogowego w celu, o którym mowa w § 1 pkt 1, ustala się następujące stawki opłat za każdy dzień zajęcia, z zastrzeżeniem ust. 2: 1) przy zajęciu jezdni do 50 % szerokości - 5,00 zł;
2) przy zajęciu powyżej 50 % szerokości jezdni - 8,00 zł;
3) przy zajęciu chodnika, ścieżki rowerowej, zieleńca, pobocza, zatoki postojowej i autobusowej, ciągów pieszych oraz pozostałych elementów pasa drogowego - 3,00 zł.

2. Za zajęcie 1 m 2 powierzchni pasa drogowego w celu, o którym mowa w § 1 pkt 1 w odniesieniu do obiektów i urządzeń infrastruktury telekomunikacyjnej, ustala się stawkę w wysokości 0,20 zł za każdy dzień zajęcia. 3. W przypadku drogi nie urządzonej (nie posiadającej wyodrębnionych poszczególnych elementów pasa drogowego) całość drogi mieszcząca się w liniach regulacyjnych drogi traktowana jest jako jezdnia.

§ 3. 1. Za zajęcie pasa drogowego w celu, o którym mowa w § 1 pkt 2, ustala się następujące roczne stawki opłat za 1 m 2 powierzchni pasa drogowego zajętego przez rzut poziomy umieszczonego urządzenia, z zastrzeżeniem ust. 2 i ust. 3: 1) w pasie drogowym - 30,00 zł;
2) na drogowym obiekcie inżynierskim - 100,00 zł.

2. Przy umieszczaniu urządzeń wodociągowych i kanalizacji sanitarnej, roczna stawka opłaty wynosi 8,00 zł za 1 m 2 powierzchni pasa drogowego lub drogowego obiektu inżynierskiego zajętego przez rzut poziomy umieszczonego urządzenia. 3. Przy umieszczaniu urządzeń infrastruktury telekomunikacyjnej, roczna stawka opłaty wynosi 20,00 zł za 1 m 2 powierzchni pasa drogowego lub drogowego obiektu inżynierskiego zajętego przez rzut poziomy umieszczonego urządzenia.
§ 4. Za każdy dzień zajęcia pasa drogowego w celu, o którym mowa w § 1 pkt 3, ustala się następujące stawki opłat: 1) za 1 m 2 powierzchni pasa drogowego zajętego przez rzut poziomy obiektu budowlanego z przeznaczeniem na cele handlowe lub usługowe - 3,00 zł; 2) za 1 m 2 powierzchni pasa drogowego zajętego przez rzut poziomy pozostałych obiektów budowlanych - 0,20 zł; 3) za 1 m 2 powierzchni reklamy - 5,00 zł. § 5. 1. Za zajęcie 1 m 2 pasa drogowego w celu, o którym mowa w § 1 pkt 4, ustala się następujące stawki opłat za każdy dzień zajęcia, z zastrzeżeniem ust. 2 i ust. 3: 1) przy zajęciu jezdni do 50 % szerokości - 5,00 zł;
2) przy zajęciu powyżej 50 % szerokości jezdni - 8,00 zł;
3) przy zajęciu chodnika, ścieżki rowerowej, zieleńca, pobocza, zatoki postojowej i autobusowej, ciągów pieszych oraz pozostałych elementów pasa drogowego - 3,00 zł.

2. Za zajęcie 1 m 2 powierzchni pasa drogowego z przeznaczeniem pod tymczasowy obiekt handlowy - stoisko, stawka opłaty wynosi 5,00 zł za każdy dzień zajęcia. 3. Za zajęcie 1 m 2 powierzchni pasa drogowego w celu, o którym mowa w § 1 pkt 4 w odniesieniu do obiektów i urządzeń infrastruktury telekomunikacyjnej, ustala się stawkę w wysokości 0,20 zł za każdy dzień zajęcia.
§ 6. Traci moc uchwała Nr XV/219/04 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 28 kwietnia 2004 r. w sprawie stawek opłat za zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego Nr 129, poz. 1206). § 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Łasku. § 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Łasku

Robert Bartosik

 

PDF   Uchwała Nr XVII/185/2019 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 18-12-2019 w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego.pdf (105,46KB)