Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr XVII/186/2019 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 18-12-2019 zmieniająca uchwałę Nr L/474/14 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 12 lutego 2014 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz szczegółowyc

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, 1309, 1571, 1696, 1815) oraz art. 50 ust. 6, art. 96 ust. 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1507, 1622, 1690, 1818) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr L/474/14 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 12 lutego 2014 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania, opublikowanej w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego z dnia 14 marca 2014 r. poz. 1299, wprowadza się następujące zmiany: 1) § 7 otrzymuje nowe brzmienie:
§ 7. 1. Koszt jednej godziny usługi opiekuńczej ustala się na kwotę 17,00 zł (słownie: siedemnaście złotych). 2. Koszt jednej godziny usług opiekuńczych ustala się na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz minimalnej stawki godzinowej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1794), w przypadku waloryzacji wysokości minimalnej stawki godzinowej koszt jednej godziny usługi opiekuńczej bedzie waloryzowany począwszy od stycznia danego roku. ”;

2) § 8 otrzymuje nowe brzmienie:
§ 8. 1. Odpłatność za usługi opiekuńcze za faktycznie świadczone godziny usług dokonywana będzie na konto bankowe MGOPS w Łasku w terminie do 15 każdego następnego miesiąca. 2. Podstawę wnoszenia opłat za usługi opiekuńcze stanowi miesięczne rozliczenie karty pracy osoby świadczącej usługi potwierdzone przez świadczeniobiorcę.” ”;

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Łasku. § 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Łasku

Robert Bartosik

 

PDF   Uchwała Nr XVII/186/2019 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 18-12-2019 zmieniająca uchwałę Nr L/474/14 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 12 lutego 2014 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz szczegółowyc.pdf (104,21KB)