Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Rejestr Instytucji Kutury

Rejestr instytucji kultury, dla których organizatorem jest Gmina Łask prowadzony jest na podstawie  art. 14 ust. 1 ustawy z dnia  25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tj. Dz.U. z 2012r. poz. 406) w oparciu o Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 stycznia 2012r. w sprawie sposobu prowadzenia      i udostępniania rejestru instytucji kultury (Dz.U. z 2012r. poz. 189), które weszło w życie w dniu 21 maja 2012r.  
Sposób udostępniania danych zawartych w rejestrze instytucji kultury, dla których organizatorem jest Gmina Łask:
1. Rejestr instytucji kultury prowadzony jest w Wydziale Oświaty, Kultury i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Łasku ul. Warszawska 14, 98-100 Łask, pok. 57, tel. 43 676-83-57.
2. Dane zawarte w rejestrze udostępnia się przez:
•    otwarty dostęp do zawartości rejestru 
•    wydanie odpisu z rejestru albo księgi rejestrowej.
     
3. Udostępnianie danych zawartych w rejestrze w formie otwartego dostępu do zawartości rejestru  jest bezpłatne i odbywa się przez stronę Biuletynu Informacji Publicznej organizatora.
 
4. Każdy ma prawo przeglądać w godzinach urzędowych akta rejestrowe oraz księgi rejestrowe instytucji kultury.

5. Organizator prowadzący rejestr instytucji kultury wydaje urzędowo poświadczony odpis każdemu,  kto zwróci się z wnioskiem o jego wydanie.
Wniosek o wydanie odpisu z rejestru albo księgi rejestrowej należy złożyć osobiście w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Łasku, ul. Warszawka 14, 98-100 Łask
lub przesłać pocztą na adres: Urząd Miejski w Łasku, ul. Warszawska 14, 98-100 Łask.  

Wydanie urzędowo poświadczonego odpisu z rejestru albo księgi rejestrowej następuje na wniosek i zgodnie z art. 4 ustawy o opłacie skarbowej ( Dz.U. z 2006r. Nr 225, poz. 1635 z późn. zm.) na podstawie załącznika do ustawy, od każdej pełnej lub zaczętej stronicy podlega opłacie skarbowej  w wysokości 5 zł. 

Wpłaty z tytułu opłaty skarbowej za wydanie poświadczonego odpisu z rejestru albo księgi rejestrowej należy dokonywać na konto Gminy Łask:
Bank PKO S.A. I/o w Łasku  Nr 91 1240 3288 1111 0000 2807 7365

DOCXRejestr instytucji kultury dla których organizatorem jest Gmina Łask (17,88KB)