Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr XVII/187/2019 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 18-12-2019 zmieniająca uchwałę Nr XLIV/487/2018 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 20 kwietnia 2018 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia - schroni

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, 1309, 1571, 1696, 1815) i art. 97 ust. 1, 1a i 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1507, 1622, 1690, 1818) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XLIV/487/2018 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 20 kwietnia 2018 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia - schroniskach dla bezdomnych oraz w mieszkaniach chronionych (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego poz. 2592) wprowadza się następujące zmiany: 1) § 2 otrzymuje nowe brzmienie:
§ 2. Miesięczny koszt utrzymania osoby, zasady regulowania odpłatności ustalone będą na podstawie umowy zawartej z ośrodkiem wspracia, na terenie którego przebywa osoba bezdomna. ”;

2) w § 3:
a) ust. 1 otrzymuje nowe brzmienie:
§ 3. 1. Osoby, których dochód nie przekracza kryterium dochodowego ustalonego zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej, ponoszą odpłatność za pobyt wylącznie w schroniskach dla osób bezdomnych oraz w schroniskach dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi, wg poniższej tabeli: ”;


b) uchyla się ust. 3.


§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Łasku. § 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Łasku

Robert Bartosik

 

PDF   Uchwała Nr XVII/187/2019 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 18-12-2019 zmieniająca uchwałę Nr XLIV/487/2018 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 20 kwietnia 2018 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia - schroni.pdf (109,23KB)