Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr XVII/188/2019 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 18-12-2019 w sprawie uchwalenia Statutu samorządowego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Łasku

Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, 1309, 1571, 1696, 1815) oraz art. 14 i art. 16 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622, 1649, 2020) uchwala się, co następuje:

§ 1. Uchwala się Statut samorządowego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Łasku, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. § 2. Traci moc uchwała Nr XXVII/293/2016 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia Statutu samorządowego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Łasku (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2017 r. poz. 380). § 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Łasku. § 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Łasku

Robert Bartosik

 

PDF   Uchwała Nr XVII/188/2019 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 18-12-2019 w sprawie uchwalenia Statutu samorządowego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Łasku.pdf (233,16KB)

DOCXZałącznik nr 1 XVII/188/2019.docx (13,78KB)